Урок по казахскому языку на тему ?ыс


CабаKтыS таKырыбы: Jыс
СабаKтыS маKсаты:
СабаKтыS білімділік маKсаты: «Jыс» таKырыбы бойынша жаSа с™здерді меSгерту
ДамытушылыK маKсаты:, ауызекі с™йлеу даCдыларын Kалыптастыру, оKушылардыS ойлау Kабілеттерін, белсенділігін, KызыCушылыCын арттыру.
Т‰рбиелік маKсаты : жылдыS ‰р мезгілі ™зініS ‰семдігі, Kажеттілігі бар бар екенін таныту.
СабаKтыS т_рі: Аралас
П‰наралыK байланыс: ‰дебиет, орыс тілі
К™рнекілігі: 1. Интерактивті таKта 3. Жыл мезгілдері бейнеленген суреттер, аннимациялар, музыка.
СабаKтыS ™тілу барысы:
I. `йымдастыру кезеSі.
JызыCушылыKтарын ояту – С‰леметсіSдер ме, балалар! Мен сендермен ж_здескеніме Kуаныштымын. Б_гінгі к™Sіл- к_йлеріS Kалай?
Сыныпта кім кезекші?
СабаKта кім жоK?
АптаныS Kайдай к_н?
Б_гін Kыс мезгілініS бірінші айыныS бірінші к_ні – 1-желтоKан Ауа райы да Kыс мезгіліне сай.
ФонетикалыK жаттыCу
JазаK тіліне т‰н дыбыстарды Kайталау
€, і ,a, _, ™, K , C, S, k
€ке, іні, aлу, _лгі, ™рік, Kалам, Cарыш, аS, Kаkарман
дыбысына с™здер айту
ЖаSылтпаш
Jыс т_сті,Kыс т_сті,Kaс aшты.
Jыс т_сті, KысKы істі Kыста істе.
ІІ ^й тапсырмасын пысыKтау
С™здік сaрау
Jолшатыр-зонт
ЖаSбыр-дождь
СуыK-холодно
Ауа райы - погода
5-тапсырма
К™п н_ктеніS орнына керекті с™здерді Kой.
К_зде ..... суыK. Біз..... киім киеміз. Мен польтомды, ...... кидім.
К_з маCан ™те aнайды. ...... туралы ‰Sгіме жаздыK сурет салдыK.
ІІІ ЖаSа сабаK
Б_гінгі сабаCымыздыS таKырыбы: «Jыс» Б_гінгі сабаKта сендер таKырыпKа байланысты жаSа с™здермен танысасыSдар. Дауысты дыбыстардыS жіктелуі бойынша білімдеріSді бекітесіSдер. Jыс мезгілініS ™зіне т‰н ерекшеліктері туралы KазаK тілінде ‰Sгімелеуге _йренесіSдер. Ал енді сабаCымызды JазаKтыS `лы аKыны Абай JaнанбаевтыS «Jыс» ™леSін тыSдайыK.
Бaл ™леS Kай жыл мезгілі туралы екен?
Jыс айларын атаSдар.
С™здікпен жaмыс
С™здікті оKу
С™здермен с™йлем Kaрау
Батыс-запад
ШаSCы-лыжа
АKKала- снеговик
Т‰уелсіздік- независимость
1.JазаKстан Т‰уелсіздігін Kашан алды?
2. Биыл Т‰уелсіздікке неше жыл толады?
3. Т‰уелсіздік мерекесін Kай к_ні тойлаймыз?
Т‰уелсіздіктіS 20 жылдыCын тойлау барысында 26 Kараша мен 15 желтоKсан аралыCында 20 жaлдызды к_н аталCан мерекелік к_нтізбе жасалды. Осы к_нтізбеде 1 желтоKсан - «АзаматтыK KоCам» к_ні деп белгіленген.(1 декабря - День иститутов гражданского общества.)
М‰тінмен жaмыс
М‰тінді тында.
М‰тінді оKып, т_сін.
Jыс
Jыс желтоKсан айынан басталады. Бaл мезгілде к_н суытады. Батыстан суыK жел соCады. К_н KысKарып,т_н aзарады. Жиі-жиі Kар жауады. ЖердіS бетін аппаK Kар басады. Адамдар Kыста жылы киінеді. Бaл мезгілді балалар aнатады. Олар коньки тебеді, шаSCымен сырCанайды, Kардан аKKала жасайды.Jыста біз Т‰уелсіздік мерекесі мен ЖаSа жылды Kарсы аламыз.
М‰тінде не туралы айтылыды?
М‰тінді оKушыларCа 1 с™йлемнен оKытып аудару.
М‰тінге сaраKтар Kою
Jыс Kай айдан басталады?
Бaл мезгілде ауа райы Kандай болады?
Адамдар Kалай киінеді?
Jыс мезгілініS мерекелерін ата.
ІV СабаKты меSгертуJыс таKырыбына Kатысты aCымдарды топтастыру
2- тапсырма
Jыс мезгіліне т‰н ерекшеліктерін жазып кестені толтыр

К_н ретін жаздыру Д‰птерімізге таза, ‰демі ,Kатесіз жазыSдар
3- тапсырма
Мына с™здерді екі баCанCа орналастыр жуан , жіSішке с™здерді Kалай ажыратамыз?
Jыс, Kар, к™рші, сабаK, _зіліс, есеп, мaз, бес
Ішіне
Сыртына

Жуан с™здер
ЖіSішке с™здер
ФонетикалыK талдау
Jар -3 дыбыс, 3 ‰ріп, 1 бітеу буын
J-дауыссыз KатаS
А- дауысты ,жуан, езулік, ашыK
Р- дауыссыз ,_нді
Сергіту с‰ті
Буын диктантын диктантын жазу _шін алдымен буынныS ережесін есімізге т_сіреміз?
Берілген с™здерді буынCа б™ліп жаз.
Балалар, KысKы, Kар, желтоKсан, мaз, шанаман, жауды.
К‰не кім Kалай буынCа б™лді? Бірінші с™зді кім оKиды?
VСабаKты Kорыту
4-тапсырма Сурет бойынша деSгейлік тапсырма орында
ІІІ деSгей СaраKтарCа жауап бер.
Суретте Kай жыл мезгілі бейнеленген?
Балалар немен ойнап ж_р.
Ауа райы Kандай?
ІІдеSгей Суретке Kарап 3-4 с™йлем Kaра.
І деSгей Сурет бойынша ‰Sгіме жаз.
VІ ^йге тапсырма
ЖаSа с™здерді жаттау
135-бет 5-тапсырма с™здермен с™з тіркесін Kaрап жазу. Мысалы: аK с™зімен с™з тіркесін Kaраймыз аK Kар.
VІІ БаCалау


Схема 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий