«Р дыбысы мен ?рпі» та?ырыбында?ы саба?СабаKтыS таKырыбы: «Р дыбысы мен ‰рпі»

МаKсаты:артикуляция м_шелерініS дaрыс Kалпын бекіту, дыбысты буында, с™здерде аныK айту, дыбыстыK талдау-жинаKтау даCдыларын Kалыптастыру.

КезеSі:машыKтандыру кезеSі

К™рнекіліктер: жануарлар мен Kaстар бейнеленген суреттер, ойыншыKтар.

СабаK барысы:
І.`йымдастыру кезеSі.

-Балалар , K‰некей,б‰ріміз жануарларCа айналамыз.
Логопед:- Жолбарысты бейнелейік, ол Kалай аKырады, салайыKшы.
Балалар: –ррррр.
Логопед: -тоKылдаK аCашты Kалай тоKылдатады
Балалар: – тр-р-р, тр-р-р.
Логопед: -мысыK Kалай дауыстайды, к™рсетейікші
Балалар: - мур-р-р-р.
Логопед: -JарCаныS кішкентай баласы Kарны ашып анасын жіSішке дауыспен шаKырады.
Балалар: - кар-р-р, кар-р-р.
Логопед: -Енді б_гін біз сабаKта Kай дыбысты айтып _йренетінімізді білген шыCарсыздар?
Балалар: -ия, Р дыбысы.
Логопед: - Мені мaKият тыSдаSдар. Мен сендерге ертегі айтып беремін. БаяCы бір заманда биік таудыS басында «Р» дыбысы ™мір с_ріпті.
К‰не, дыбысты айтып к™рейік. Jандай дыбыс екен? ЖабыраSKы ма, ‰лде Kуанышты дыбыс па? Дауысты ма, ‰лде дауыссыз ба? ^нді ме, ‰лде _нсіз бе?
Балалар: дауыссыз, жуан дыбыс.

ІІ. Дыбысты жеке айтуын машыKтандыру.

Логопед: -«Р» дыбысыныS айналасында жануарлардыS ырылдаCан дауысы естіледі. Олар Kалай ырылдады?
Балалар: -р-р-р
Логопед: -К_н к_ркіреп KорKытты
Балалар Р дыбысын бірде Kатты бірде аKырын дауыспен айтады.
Бaл дос болуCа жарамайтын дыбыс еді. «Р» дыбысыныS к™Sіл к_йі т_сіп кетті
(р дыбысы к™Sілсіз айтылады). Жанынан торCай aшып бара жатып оCан: «Неге к™Sілсіз отырсыS? Мен бір Cажайып білім ордасы мектепті білемін.Онда барлыK дыбыстар сиKырлы сарайда тaрады. Балалар оларды дaрыс айтып _йренді. Сонда бар» - деп аKыл айтты. «Р» дыбысыныS Kуанышы Kойнына сыймай, жолCа жиналды. Ал, біз «Р» дыбысына к™мектесейік.ІІІ. Дыбысты буындар мен с™здерде айтуын машыKтандыру.

ТаKтаCа таудыS суреті ілінеді.
Мынау не?
Тау.
«Р» дыбысына осы таудан ™туге к™мекке «А» дыбысын жіберейік. Jандай буын шыKты?
Ра.
Осылай балалар басKа дауысты дыбыстармен Kосып басKа да буындарды айтып жаттыCады. ру-ро-ры.
БарлыK буын тіркестерін бірге айтып, «р» дыбысына таудан ™туге к™мектесейік: ра-ро- ру-ры ры
ру
ро

ра

(балалар бірнеше рет Kайталап, Kолдарын екі жаKKа ажыратады).Тау жылжып, «Р» дыбысына жол ашылады. БіраK алдында шау-Kор кездесті. Балалар, мен бірдеSені шатастырып алдым ба? Jоршау с™зі дaрыс айтылады.

ІY. ДыбыстыS талдау мен жинаKтау даCдыларын дамыту.

Jоршауды алу _шін ерекше с™здер айтуымыз керек. Мен сендерге с™здер айтамын, сендер оCан Kарама-Kарсы с™здер айтыSдар: жаман (жаKсы), KорKаK (Kайсар), еріншек (еSбекKор). АлаKай! Jоршау ашылды. Jоршау ішінде-жануарлар. ОлардыS аттарын тапсаSдар «Р» дыбысына жол к™рсетеді.
Тапсырмалар: АSныS атауы Ж дыбысынан басталып, С дыбысымен аяKталады. Бaл не? (Жолбарыс). Неше дауысты дыбыс бар? Неше буыннан тaрады? «Р» дыбысыныS орнын аныKтаSдар.Бaл с™зде неше дыбыс бар?
Шашылып KалCан дыбыстарды жинап, с™з KaрастырыSдар: «к», «р», «і», «е», «к» (керік).
Буындарды шатасып кеткен с™здерден жануарлардыS аттарын KaрастырыSдар: ра-зеб, Kыр-Kас, (зебра, KасKыр). Балалар, «Р» дыбысы Kандай жануарлармен достасты? (керікпен, жолбарыспен, KасKырмен, зебрамен).
С™здіS схемасы беріледі. Осы торк™здер біз білетін аSныS атын жасырып тaр.АSныS атын тауып, айтыSдар (KасKыр). Бaл с™зде неше буын бар? Неше дауысты дыбыс бар? Бірінші буынды, екінші буынды атаSдар. Р дыбысы с™здіS Kай б™лігінде орналасKан?


Y.Сергіту с‰ті.

- Р дыбысыныS к™Sілі к™теріліп, ™леSдете бастады. Бізде оCан Kосылып оныS ™леSін айтайыK.
- Ра-ра-ра Ар-ар-ар Ыр-ыр-ыр\
`шып келді ара. ТауCа жауды Kар. Шаршап KалсаS отыр.

Р ‰рпімен таныстыру.
ЖaмбаKты тыSдап, Kай дыбыс туралы айтылCанын шешіSдер.

Jарда бар, Жарда бар,
Мaзда жоK. Jaзда жоK. (Р)

- «Р» дыбысы, бaл сен туралы жaмбаK Kой! Jара, мынау сеніS таSбаS. Ол Р ‰рпі , танысайыK.
ЖылKышыныS KaрыCындай,
Тіп-тік тaруын-ай.
(балаларCа Р ‰рпін ауада, д‰птерге жазуын сaраймын).

YІ.СабаKтыS Kорытындысы


Jызылорда облысы,
ЖаSаKорCан ауданы
№163 орта мектебі
МaCалім-логопед
Абдрахманова ТолKын
РысбекKызы


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий