Екі айнымалысы бар сызы?ты? емес те?деулер ж?не оларды? шешімі

СабаKтыS таKырыбы: «Екі айнымалысы бар сызыKтыK емес теSдеулер ж‰не олардыS шешімі»

СабаKтыS маKсаты: 1.Білімберушілік: Екі айнымалысы бар
сызыKтыK емес теSдеулерге арналCан
олимпиада есептерін шыCара білуге _йрету.
2.ДамытушылыK: Екі айнымалысы бар
сызыKтыK емес теSдеулерді шешу жолдарын
оKып _йрену.
3.Т‰рбиелік: ОKушыларды сауатты жаза
білуге, ™з бетінше жaмыс жасай білуге
т‰рбиелеу.
СабаKтыS міндеттері:
а) танымдыK Kабілеттерін Kалыптастыру.
б) деSгейлік тапсырмалар арKылы оKушылардыS білімін саралау.

СабаKтыS т_рі: Jорытынды сабаK.
СабаKтыS к™рнекілігі: интерактивтік таKта, слайд презентация:
деSгейлік тапсырмалар, _лестірме KаCаздар.
ОKу типі: ПрактикалыK сaраK-жауап.
СабаKтыS Kолдану баCыты: а) Ой шаKыру
б) МаCынаны тану
в) Ой Kорыту
СабKтыS барысы: а) `йымдастыру кезеS
б) ^й тапсырмасын тексру.
в) Есептер шыCару
г) ^йге тапсырма
б) 13 QUOTE 1415. ^й тапсырмасын тексеру: Интерактивтік таKта арKылы мaCалім _й тапсырмасын слайд арKылы таKтаCа шыCару жолымен к™рсетіп, оKушылар ™з Kатесін ™зі Kызыл сиямен тексереді.

Б).^й тапсырмаларын тексеру
№111
1) x2 + y2 = 169 шеSберінде А ( 5; 12 ), В ( 0; 13 ), С ( -13, 0 ), Д ( 5, 7 ) н_ктелері жата ма?|
а) А ( 5; 12 ) б) В ( 0; 13 ) в) С ( -13. 0 ) г) Д( 5; 7 )
x2 + y2 = 169 169 = 169 169 = 169 25 + 49
· = 169
25 + 144 = 169 94
· 169
169 = 169
А,В,С н_ктелерінде шеSбердіS бойында жатады. Д н_ктесі шеSбердіS бойында жатпайды.

ТеSдеуді шешіSдер.
№15
( x2 – x – 1 )2 – x3 = 5
( x 2– x – 1 )2 – 4 – ( x3+ 1 ) = 0
( x2 – x – 1 - 2 ) ( x2 – x – 1 + 2 ) - ( x – 1 ) (x2 – x + 1 ) = 0
(x2 – x + 1 ) ( x2 – x – 3 – x - 2 ) = 0
(x2 – x + 1 ) ( x2 – 2x – 4 ) = 0
x2 – x + 1 = 0 x2 – 2x – 4 = 0
D = 1 – 4 = -3 < 0 D = 4 + 4*4 = 20
ТеSдеудіS шешімі жоK. x 1 = 1 +
·5
x2 = 1 -
·5

Жауабы: x 1 = 1 +
·5
x2 = 1 -
·5

№ 16
2y2 – 1 = 2xy x, y Z
2y2 – 1 – таK сан
2xy - жaп сан
Шешімі болмайды: 2y2 – 1
· 2xy.
В) Есептер шыCару.

І, ІІ, ІІІ деSгейдіS есептерін бір параKKа жазылып, ‰р оKушыCа жеке-жеке таратылады. €р оKушы Kай деSгейдіS есебіне шамасы келеді, соны ™зі таSдап шыCару арKылы ™зініS деSгейін ™зі аныKтайды.
x2 – y2 = 1985
( x + y ) (x – y ) = 1985

1) x + y = 1985 5) x + y = -5
x – y = 1 x – y = -397


2) x + y = -1985 6 ) x + y = 5
x – y = -1 x – y = 3973) x + y = 1 7 ) x + y = 397
x – y = 1985 x – y = 515

Приложенные файлы

  • doc 111530052400
    Размер файла: 80 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий