Информатика кабинетіндегі ?ауіпсіздік ережесі

Бекітемін:
Мектеп директор
Куатова Г.Р.
________2015 ж.

«Алак™л аудандыK білім б™лімі» мемлекеттік мекемесініS «ДостыK кентініS №11 орта мектебі мектеп жасына дейінгі шаCын орталыCы бар» коммуналдыK мемлекеттік мекемесі
Информатика кабинетіндегі техника Kауіпсіздік ережесі
2015 – 2016 оKу жылы

Жалпы техника KауіпсіздігніS ережелеріне Kойылатын талаптар:
1. Компьютерді тоKKа Kосатын сымдарCа, Kос тілді розеткілерге ж‰не жабдыKтарды мaCалімніS рaKсатынсыз жылжытуCа тыйым салынады;
2. МaCалімніS рaKсатынсыз сыныптан шыCуCа ж‰не кіруге болмайды;
3. Дербес компьютерде суланCан Kолмен ж‰не дымKыл киіммен жaмыс істеуге болмайды;
4. Дербес компьютердіS жанына портфельдер, сумкалар, кітаптар KоюCа тыйым салынады. ^стелде Kалам мен д‰птер Cана болуы тиіс;
5 ПернетаKта _стіне артыK заттар KоюCа болмайды, компьютерлік сыныпта ж_гіруге, ойнауCа жанындаCы Kaрбыларын алаSдатуCа, б™где жaмыстармен шaCылдануCа тыйым салынады.
Дербес компьютерде жaмыс жасау алдындаCы Kауіпсіздік ережесініS талаптары:
1. Дербес компьютерді іске Kосу кезінде оныS Kатесіз жалCанCанына к™з жеткізу керек;
2. Жaмыс жасау кезінде сымдардыS дaрыс жалCанCанына ерекше к™Sіл б™лу керек.
ОKушыныS дербес компьютердіS жaмыс жасау кезіндегі техника KауіпсіздігініS ережесіне Kойылатын талаптар:
1. ЭЕМ – мен жaмыс жасау кезінде к™зді экраннан 60 – 70 см KашыKтыKта aстау керек.
2. CыныпKа кірушілермен орнынан тaрмай амандасуCа рaKсат етіледі;
3. К™з шаршаCан жаCдайда орыннын тaрмай – аK, к™з жаттыCуын орындауCа болады;
4. Электр тоCымен заKымданCанда алCашKы д‰рігерлік к™мек к™рсету т‰сілдерін, от с™ндіру Kaралдарымен жaмыс істеуді ж‰не ™рт с™ндіру т‰сілдерін білуі Kажет.
Дербес компьютермен жaмысты аяKталCан кездегі техника Kауіпсіздігі ережесініS талаптары:
1.МaCалімніS нaсKауы бойынша аппаратты ™шіру.
2.Жaмыс орнын ретке келтіру.
3. Жaмыс жасап отырCан кезде дербес компьютерден аKау табылса, к_йік иісі шыKса немесе ™згеше дыбыс пайда болса, онда машинамен жaмысты тоKтатып, мaCалімге хабарлау керек.Приложенные файлы


Добавить комментарий