Физика п?нінен 4 варианттан т?ратын тест (9-сынып)


Физика сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест
І нұсқа
1. Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
A) 40 км/сағ
B) 60 км/сағ
C) 50 км/сағ
D) 42 км/сағ
E) 45км/сағ
Дұрыс жауап: C
2. Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы
A) 30 смB) 20 смC) 18 смD) 9 смE) 22 смДұрыс жауап: E
3. Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы
A) 6∙103 Дж
B) 1,8∙104 Дж
C) 103 Дж
D) 5∙107 Дж
E) 50 Дж
Дұрыс жауап: D
4. Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс
A) 48 Дж
B) 200 Дж
C) 50 Дж
D) 800 Дж
E) 10 Дж
Дұрыс жауап: A
5. 3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды
A) 6 с
B) 3 с
C) 2 с
D) 0,5 с
E) 18 с
Дұрыс жауап: D
6. Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).
A) 10 Н
B) 13 Н
C) 7 Н
D) 30 Н
E) 33 Н
Дұрыс жауап: В
7. Күштің өлшем бірлігі
A)
B) кг∙ м∙с-2
C) кг∙м/с
D) кг∙м
E)
Дұрыс жауап: В
8. Бірінші ғарыштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)
А) υ = gRжВ) υ =
С)
D)
Е) υ = g
Дұрыс жауап: В
9. Қалыпты атмосфералық жағдайдағы сынаптың түтікшедегі көтерілу биіктігі
A) 760 смB) 0,76 мC) 76 мD) 0,76 ммE) 0,76 смДұрыс жауап: В
10. Тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрілген жолын анықтайтын формула:
A) S = x + x0.
B) .
C) .
D) S = υt.
E) S = υ0 + at.
Дұрыс жауап: B
11. Бүкіләлемдік тартылыс заңының формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
Дұрыс жауап: C
12. Айнымалы токтың жиілігі 50 Гц-ке. Айнымалы ток жүйесінің тербелісі периоды
A) 0,2 с.B) 0,02 с.C) 2 с.D) 20 с.E) 0,002 с.Дұрыс жауап: B
13. Орын ауыстыру дегеніміз
А) кеңістіктегі бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын дененің бағытталған кесіндісі.
В) траектория ұзындығы.
С) дененің жүрген жолы.
D) бағытталған кесінді.
Е) қозғалыстағы дененің кесіндісі.
Дұрыс жауап: А
14. Cурет бойынша 5 c ішіндегі дененің орын ауыстыруы
S,м 3
9

15

t,c
Рис. 1
0 1 2 3 4 5
S,м 3
9

15

t,c
Рис. 1
0 1 2 3 4 5

A) 3 м
B) 6 мC) 9 мD) 12 м
E) 15 мДұрыс жауап: E
15. Векторлық шаманы ата
А) масса
В) тығыздық
С) үдеу
D) жол
Е) температура
Дұрыс жауап: С
16. Қуаттың өлшем бірлігі
А) Дж
В) Вт
С) Н
D) Дж∙сЕ) Н∙с
Дұрыс жауап: B
17. Дене жер бетінен Һ биіктікке көтерілді. Жерге қатысты дененің потенциалдық энергиясы
А) mgh
В) mg
D) gh
С) mg/h
Е) mgh/2
Дұрыс жауап: A
18. 5. Жылу мөлшерін анықтайтын формула
А) Q=A+U
B) Q=
C) Q=cm(t1-t2)
D) Q= ΔU
E) Q=ΔA
Дұрыс жауап: С
19. 18. Тізбектің толыќ кедергісі
4 Ом
12 Ом
4 Ом
12 Ом

A) R = 12 Ом
B) R = 4 Ом
C) R = 16 Ом
D) R = 18 Ом
E) R = 3 Ом
Дұрыс жауап: Е
20. 16. формуласымен анықталады ...
A) тығыздық.
B) пайдалы әрекет коэффициенті.
C) қысым.
D) импульс.
E) салмақ.
Дұрыс жауап: С
21. Суретте көрсетілген процестер

A) Изохоралық, изобаралық, изотермиялық.
B) Изохоралық, изотермиялық, изохоралық.
C) Изохоралық, изотермиялық, изобаралық.
D) Изобаралық, изотермиялық, изохоралық.
E) Изохоралық, изобаралық, изохоралық.
Дұрыс жауап: С
22. Лоренц күшінің бағытын анықтайтын ереже:
A) Оң бұрғы ережесі.
B) Сол қол ережесі.
C) Суперпозиция принципі.
D) Энергияның сақталу заңы.
E) Электр зарядының сақталу заңы.
Дұрыс жауап: В
Физика сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест
ІІ нұсқа
1. Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы
A) 85км
B) 70 кмC) 90 кмD) 80 кмE) 75 кмДұрыс жауап: E
2. Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с2)
A) 180 Н
B) 80 Н
C) 100 Н
D) 20 Н
E) 8 Н
Дұрыс жауап: A
3. 10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы
A) 10 Н/м
B) 0,01 Н/м
C) 0,1 Н/м
D) 1 Н/м
E) 100 Н/м
Дұрыс жауап: E
4. Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы (g = 10 м/с2)
A) 4∙105Дж
B) 4 Дж
C) 4∙10-2Дж
D) 4∙102Дж
E) 4∙102Дж
Дұрыс жауап: B
5. Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы
A) 200Дж
B) 50Дж
C) 0,005 Дж
D) 0
E) 1800Дж
Дұрыс жауап: E
6. Электрон мен нейтронның заряд таңбалары
A) электрон — теріс, нейтрон — оң.
B) электрон — оң, нейтрон — теріс.
C) электрон және нейтрон — оң.
D) электрон және нейтрон — терісE) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.
Дұрыс жауап: E
7. 4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы
A) 2 кгB) 8 кгC) 0,4 кгD) 20 кгE) 40 кгДұрыс жауап: В
8. 0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы
A) 7,8 кг/м3
B) 7800 кг/м3
C) 0,0078 кг/м3
D) 780 кг/м3E) 0,078 кг/м3
Дұрыс жауап: В
9. Динамометрге ілінген салмағы 4Н жүк оның серіппесін 10см-ге созса, серіппенің қатаңдығы
A) 20
B) 40
C) 25
D) 100
E) 400
Дұрыс жауап: В
10. Суы бар ыдыста жүзіп жүрген мұз кесегі еріген кездегі, судың деңгейі
A) өзгереді.
B) өзгеріссіз қалады.
C) артады.
D) кемиді.
E) су төгіледі.
Дұрыс жауап: В
11. Бірдей қалыңдықтағы бес пластинаның тығыздықтары бірдей (сурет). Ең үлкен массалы пластинка
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.
Дұрыс жауап: D
12. Жер бетінде еркін түсу үдеу модулі анықталатын формула
A)
B)
C)
D)
E)
Дұрыс жауап: B
13. Дыбыстың қатаңдығының өлшем бірлігі
A) 1 Вт.
B) 1 Гц.
C) 1 Дб.
D) 1 Н.
E) 1 Дж.
Дұрыс жауап: C
14. Жол және орын ауыстыруды салыстыр
А) жол-скаляр, орын ауыстыру – векторлық шама.
В) жол және орын ауыстыру – скаляр шамалар.
С) жол – векторлық, орын ауыстыру-скаляр шама.
D) жол және орын ауыстыру – векторлық шамалар.
Е) модулі қозғалыс бағытына байланысты болатын шамалар.
Дұрыс жауап: А
15. Бірқалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график

0
t1
2
4
3
5

0
t1
2
4
3
5

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Дұрыс жауап: B
16. Еркін түсу үдеуі дегеніміз –
А) тек қана ауырлық күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
В) серпімділік күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
С) ауа кедергісі әсерінен дененің қозғалысы.
D) үйкеліс күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
Е) ауырлық күшін ескермегенде дененің қозғалысы.
Дұрыс жауап: A
17. Куаты 3 кВт-қа тең қозғалтқыш 5 с ішіндегі атқарған жұмысы
А) 15 Дж
В) 15 кДж
С) 600 Дж
D) 0,6 Дж
Е) 60 Дж
Дұрыс жауап: B
18. 2 с ішінде 5 кДж жұмыс жасайтын дененің қуаты
A) 10Вт.
B) 2 кВт.
C) 2,5 кВт.
D) 7 кВт.
E) 3 кВт.
Дұрыс жауап: C
19. Динамикалық тепе-теңдікті сақтайтын буды қалай атаймыз?
А) Қанныққан
В) Қанықпаған
С) Газ
D) Сұйық
E) Дұрыс жауап жоқ
Дұрыс жауап: А
20. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі жол ұзындығының бірлігі
A) мм
B) дм
C) м
D) см
E) км
Дұрыс жауап: С
21. Деформация дегеніміз
А. Дененің қатты созылуы.
В. Дененің пішіні мен өлшемінің өзгеруі.
С. Дененің массасының өзгеруі.
D. Дене салмағының азайюы.Е. Дененің кішіреюі.
Дұрыс жауап: В
22. Графикте берілген процестер

A) 1 - 2 - изотермиялық.
B) 1 - изотермиялық; 2 - изобаралық.
C) 1 - 2 - изохоралық.
D) 1 - 2 - изобаралық.
E) 1 - изобаралық; 2 - изотермиялық.
Дұрыс жауап: Д
Физика сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест
ІІІ нұсқа
1. Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
A) вертикаль төмен.
B) қозғалысқа қарсы.
C) жылдамдыққа перпендикуляр.
D) қозғалыспен бағыттас.
E) вертикаль жоғары.
Дұрыс жауап: B
2. Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы
A) 0,005 кгB) 0,5 кг
C) 0,05 кгD) 0,65 кгE) 50 5 кгДұрыс жауап: B
3. Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс
A) 2 кДж
B) 20 кДж
C) 100 кДж
D) 10 кДж
E) 200кДж
Дұрыс жауап: B
4. Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы (g = 10 м/с2)
A) 4∙105Дж
B) 4 Дж
C) 4∙10-2Дж
D) 4∙102Дж
E) 4∙102Дж
Дұрыс жауап: B
5. Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі
A) 2 Ом.
B) 1,8 Ом.
C) 0,05 Ом.
D) 20 Ом.
E) 0,5 Ом.
Дұрыс жауап: D
6.Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы
A) бірқалыпты.
B) үдемелі.
C) айналмалы.
D) жылдамдықпен, баяу.
E) жылдамдығы өзгеріссіз, тез.
Дұрыс жауап: В
7. Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші
A) 40 Н
B) 4 Н
C) 400 Н
D) 20 Н
E) 200 Н
Дұрыс жауап: В
8. Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты
A) 4 м/с2 F1 бағытымен
B) 0,8 м/с2 F1 бағытымен
C) 0,8 м/с2 F2 бағытымен
D) 4 м/с2 F2 бағытымен
E) 20 м/с2 F1 бағытымен
Дұрыс жауап: В
9. Қатаңдығы 40 динамометр серіппесінің салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен созылуы
A) 0,6 мB) 0,06 мC) 0,06 смD) 0,06 ммE) 0,6 смДұрыс жауап: В
10. Анықтамаға сәйкес тең үдемелі үдеудің формуласы.
A) .
B) .
C) .
D) .
E)
Дұрыс жауап: C
11. Ньютонның үшінші заңы:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
Дұрыс жауап: C
12. Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы:
A)
B) .
C) .
D) .
E) .
Дұрыс жауап: С
13. Велосипед-дөңгелегінің құрсау нүктесі оның рамасымен (шабағымен) салыстырғандағы қозғалысы
А) шеңбер бойымен
В) түзу бойымен
С) өзгермелі траектория бойынша
D) шеңбер жанамасы бойымен
Е) парабола бойымен.
Дұрыс жауап: А
14. Гараждан шыққан автобус 12 рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды. Орын ауыстыруы мен жолын салыстыр
А) автобус және таксидің жүрген жолы мен орын ауыстыруы бірдей.
В) автобустың таксиге қарағанда жүрген жолы және орын ауыстыруы артық .С) автобустың жүрген жолы артық, орын ауыстыруы таксимен бірдей.
D) таксидің жүрген жолы артық, орын ауыстыруы автобуспен бірдей.
Е) автобустың орын ауыстыруы артық, жүрген жолы таксимен бірдей
Дұрыс жауап: С
15. 4 с ішіндегі дененің жүрген жолы
, м/с
2
1
0 1 2 3 4 5 t, с
, м/с
2
1
0 1 2 3 4 5 t, с

A) 8 мB) 2 мC) 6 мD) 4 мE) 5 мДұрыс жауап: A
16. Жиіліктің өлшем бірлігі
А) Гц
В) с
С) м/с
D) рад
Е) м/с2Дұрыс жауап: А
17. Салмағы 600Н адам вертикаль баспалдақпен 3 м-ге 2 с- та көтерілді. Адамның көтерілу кезеңіндегі қуаты
А) 36 кВт
В) 9 кВт
С) 900 Вт
D) 90 Вт
Е) 360 Вт
Дұрыс жауап: С
18. Қуаты 0,25 кВт электр двигателі 1000 Дж жұмыс жасау үшін кеткен уақыт
A) 0,25 с.
B) 4 с.
C) 25 с.
D) 40 с.
E) 2,5 с.
Дұрыс жауап: B
19. Суреттегі тізбектің жалпы кедергісі

A) 15 Ом
B) 6 Ом
C) 12,5 Ом
D) 10 Ом
E) 25 Ом
Дұрыс жауап: Е
20. Қуаттың өлшем бірлігі.
A) Джс.
B) В.
C) ВтсD) Вт.
E) с/Дж.
Дұрыс жауап: Д
21. Серпімділік күшін анықтайтын заң
A) Фарадей заңы
B) Гук заңы
C) Ньютонның I заңы
D) Паскаль заңы
E) Архимед заңы
Дұрыс жауап: В
22. Идеал газдың изотермасын көрсетіңіз

A) 2.
B) 3.
C) 5.
D) 4.
E) 1.
Дұрыс жауап: А
Физика сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест
ІҮ нұсқа
1. Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
A) 5 м/с2B) 36 м/с2C) 6 м/с2D) 0,1 м/с2E) 2 м/с2Дұрыс жауап: C
2. Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы
A) 200 кг/м3
B) 0,5 кг/м3
C) 2 кг/м3
D) 10 кг/м3
E) 20 кг/м3
Дұрыс жауап: C
3. Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы
A) 12960 Дж
B) 5000 Дж
C) 360 Дж
D) 500 Дж
E) 180 Дж
Дұрыс жауап: D
4. Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
A) дененің қозғалыс энергиясы.
B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.
C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.
D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.
E) дене молекулаларының қозғалысымен байланысты энергиясы.
Дұрыс жауап: C
5. Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула
A) B)
C) D)
E)
Дұрыс жауап: B
6. Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші
A) 12 кН
B) 0,12 кН
C) 120 кН
D) 30 кН
E) 3,3 кН
Дұрыс жауап: В
7. Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы
A) бірқалыпты.
B) үдеумен.
C) бірқалыпсыз.
D) бірқалыпты, үдеумен.
E) кемімелі.
Дұрыс жауап: В
8. 2. Массасы 2,4т ғарыш кемесіне, жер маңында әсер еткен ауырлық күші
A) 2,4· Н
B) 2,4· Н
C) 2,4· Н
D) 2,4· Н
E) 24· Н
Дұрыс жауап: В
9. Жерді айнала қозғалған автоматты станциядағы динамометрдің көрсетуі
А) 10Н
В) 0 Н
С) 9,8 Н
D) 13 Н
Е) 6 Н
Дұрыс жауап: В
10. Массасы 5,4т трактордың әр табанының ауданы 0,75м2. Шынжырларына түсіретін қысымы
A) 3,6·103 Па
B) 3,6·104 Па
C) 3,6·105 Па
D) 3,6· 106 Па
E) 3,6· 102 Па
Дұрыс жауап: В
11. СИ жүйесіндегі үдеудің өлшем бірлігі:
A) м/мин2.
B) км/сағ2.
C) м/сағ2.
D) м/с2.
E) км/с2.
Дұрыс жауап: D
12. F1, F2, F3, F4 (суретте) күштерін қосудың ОX осіне проекциясы
1
3
2
4
5
6
F1
F2
F4
F3
Fx, кН
0
1
3
2
4
5
6
F1
F2
F4
F3
Fx, кН
0

A) 1 кН.
B) 2 кН.
C) 3 кН.
D) 4 кН.
E) 5 кН.
Дұрыс жауап: В
13. Серіппеде жүк 9 с–та 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі
A) 0,05 с, 2 Гц.B) 0,5 с, 20 Гц.C) 0,05 с, 20 Гц.D) 0,5 с, 2 Гц.E) 5 с, 20 Гц.Дұрыс жауап: C
14. Санақ жүйесі
А) координат жүйесінен тұрады.
В) cанақ денесінен, координат жүйесінен тұрады.
С) cанақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады№
D) координат жүйесінен, сағаттан тұрады
Е) cағаттан, санақ жүйесінен тұрады .Дұрыс жауап: С
15. График бойынша түзусызықты қозғалатын дененің үдеуі
12
9
6
3
t, c
, м/с
0 1 2 3
12
9
6
3
t, c
, м/с
0 1 2 3

A) 9 м/с²
B) 4,5 м/с²
C) 3 м/с²
D) 27 м/с²
E) 6 м/с²
Дұрыс жауап: C
16. Жұмыс атқарылмайтын жағдай
А) шар жер бетімен домалап бара жатыр.
В) кірпіш жерде жатыр.
С) жүк машинасы жүкті көтергенде.
D) балғаның денеге құлауы.
Е) шаналар таудан сырғанағанда.
Дұрыс жауап: В
17. формуласы бойынша анықталатын шама
А) дене импулсі.
В) күш импульсі.
С) кинетикалық энергия.
D) потенциялдық энергия.
Е) екі еселенген кинетикалық энергия.
Дұрыс жауап: С
18. 4. Қысым анықталатын формула:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
Дұрыс жауап: Д
19. Суреттегі амперметр мен вольтметрдің көрсетуі бойынша кедергінің мәні

A) 8 Ом
B) 2 Ом
C) 0,5 Ом
D) 4 Ом
E) 0,25 Ом
Дұрыс жауап: Д
20. Потенциалдық энергияның формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
Дұрыс жауап: С
21. Сызғыштың бөлігінің құны
1 2110
0
2
3
4
1 2110
0
2
3
4

2582545-3860805
005
A) 0,1 см.
B) 0,3 см.
C) 0,2 см.
D) 0,25 см.
E) 0,5 см.
Дұрыс жауап: Д
22. 8. Бірінші ғарыштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)
А) υ = gRжВ) υ =
С)
D)
Е) υ = g
Дұрыс жауап: В

Приложенные файлы


Добавить комментарий