Контрольна роботана тему: План будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро. Цитоплазма клітини.


Контрольна робота № 1. План будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро. Цитоплазма клітини.
Варіант І
І. Тестові завдання ( по 0,5 б)
1. Будову і функції клітин організму вивчає наука –
А анатомія Б гістологія В фізіологія Г цитологія
2. Клітини яких організмів здатні до фагоцитозу?
А бактерій Б грибів В рослин Г тварин
3. Який процес називають плазмолізом?
А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини високий, вода виходить з клітини.
Б Надходження у клітину води в результаті того, що вміст солей за її межами низький.
В Надходження води у клітину в результаті того, що вміст солей за її межами високий.
Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини низький, вода виходить з клітини.
4. Визначте функцію глікокаліксу.
А синтез білків Б опорна В формування мітотичного веретена Г сприйняття подразнень
5. Яку з функцій виконує ядерце?
А регулює процеси, що відбуваються у клітині В здійснює синтез білків
Б формує великі й малі субодиниці рибосом Г утворює лізосоми
6. Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю
А рибосом Б лізосом В центросом Г пероксисомІІ. Допиши речення: ( по 1 б)
1. Система білкових утворів – мікротрубочок і мікрониток а також мікротрабекулярної системи … .
2. Різні структурні утворення, що постійно є в клітині, мають власну будову та функції… .
2. Внутрішній простір мітохондрії, обмежений внутрішньою мембраною… .
4. Синтез білка на рибосомі, під контролем р РНК, за участю носія інформації – іРНК та тРНК, які транспортують необхідні амінокислоти до місця синтезу… .
ІІІ. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.(2б)
Гіалоплазма 1.Частина цитоплазми , прозорий розчин органічних і неорганічних сполук у воді.
Лейкопласти 2. Органела, що складається зі стопок сплощених цистерн, розташованих навколо ядра.
Мітохондрії 3. Безбарвні пластиди різноманітної форми
Комплекс Гольджі 4. Внутрішній вміст клітини за винятком ядра
5.Органели , оточені подвійною мембраною, основною функцією яких є синтез АТФ
ІV. Використовуючи таблицю генетичного коду, визначте склад і послідовність амінокислотних залишків у синтезованих за наданими і-РНК молекулах білків.(3б)
1. АУГ АЦЦ УУУ ТГТ ЦУА УЦГ УГА
2. АУГ ГУА АУЦ АУГ ГГЦ УУГ УАА
3. АУГ ЦЦУ ГУА ГУА ГУУ УУУ УАГ
Контрольна робота № 1. План будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро. Цитоплазма клітини.
Варіант ІІ
І. Тестові завдання ( по 0,5 б)
1. У якій структурі рослинної клітини міститься клітинний сік?
А хлоропласт Б вакуолі В рибосоми Г ядрі
2. Яку функцію виконує вакуоля рослинної клітини?
А видільну Б осморегуляторну В захисну Г секреторну
3. Який процес називають деплазмолізом?
А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока, вода виходить із неї.
Б Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька.
В Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока.
Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька, вода виходить із неї.
4. Укажіть надмембранну структуру рослинної клітини.
А цитоплазматична мембрана Б клітинна стінка В глікокалікс Г ядерна мембрана
5. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю
А пластид. Б мітохондрій. В ядра. Г комплексу Гольджi.
6. Укажіть групу органел, що належать до одномембранних.
А рибосоми, пластиди, вакуолі В вакуолі, комплекс Гольджi, лізосомиБ комплекс Гольджi, мітохондрії, рибосоми Г лізосоми, пластиди, мітохондрії
ІІ. Допиши речення: ( по 1 б)
1. Нефотосинтезуючі забарвлені пластиди, які містять головним чином червоні, помаранчеві та жовті пігменти (каротиноїди) називаються … .
2.. Рідкий розчин органічних та неорганічних речовин в воді(золь, гель) …
3. Переписування інформації і-РНК з певної ділянки ДНК, де саме закодовано будову необхідного білка… .
4. Різні структурні утворення, що постійно є в клітині, мають власну будову та функції… .
ІІІ. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. (2 б)
1 пластиди А внутрішньоклітинне травлення
2 рибосоми Б синтез ліпідів і збірка мембран
3 незерниста ендоплазматична сітка В регуляція внутрішньоклітинного тиску
4 лізосоми Г фотосинтез
Д синтез білка
ІV. Використовуючи таблицю генетичного коду, визначте склад і послідовність амінокислотних залишків у синтезованих за наданими і-РНК молекулах білків.(3б)
1. АУГ УАЦ УАА ЦЦЦ ЦЦУ УТЦ УАА
2. АУГ ЦЦЦ ЦЦЦ ЦЦУ АГУ АЦУ УАА
3. АУГ АЦУ УАА АУГ ЦЦУ ГУА УАГ

Приложенные файлы


Добавить комментарий