Діни экстремизмні? алдын алуына арнал?ан іс-шаралар жоспары 2015-2016 о?у жылы

«Бекітемін»
Екібастaз ЖОББМ КММ
мектеп директоры: А.Е. Ошимова


Діни экстремизмніS алдын алуына арналCан іс-шаралар жоспары

2015-2016 оKу жылыЕкібастaз Kаласы

Діни экстремизмін алдын алуына арналCан іс-шаралар жоспары
2015-2016 оKу жылы


Мазмaны
Мерзімі
Jатысушылар
Жауапты
АяKтау формасы
ШыCу

I.
Мектеп Kызметкерлерімен атKарылатын жaмыс

1
АKпараттыK-насихаттау тобыныS жaмысы /бaйрыK арKылы/
Жеке жоспар
м_шелері
Ж.А. Искаков
Есеп


2
Діни экстремизмін алдын алу бойынша нaсKаулыK ™ткізуБ.Т.Убабаева

хаттама


3
Діни aйымдарCа Kатысатын отбасылар мен оKушыларды аныKтау, ‰леуметтік-педагогикалыK диагностика ж_ргізу
Jырк_йек

Сынып жетекшілер
Г.Ж.Сагинбаева
аKпарат
€К

4
Мектеп ішіндегі оKушылардыS киімі туралы ережесін саKтауын KадаCалау

1-11 сынып
Б.Т.Убабаева

аKпарат
ШК

5
Мектеп Cимараты мен ауласына келген б™где адамдарCа баKылау ж_ргізу
Жыл аCымында

‰кімшілік
аKпарат
€К

6
Дінтану, ™зін-™зі тану сабаKтарыныS сапасын баKылау
Кесте бойынша
Дінтану п‰н мaCалімі
Н.Б.Азмагамбетова
хаттама
€К

II
ОKушылармен жaмыс

1
Сынып саCаттар:
«Бір ел-бір халыK-бір таCдыр»
Бастауыш сыныпта:
ЗаS ж‰не дін
Діни экстремизм деген не?
5-7 сыныпта
ТолеранттыK деген не?
«ЛанкестіS KоCамCа Kаупсіздігі»
«ТолеранттыK - бейбітшілікке жол»
8-11сыныпта
«Дін ж‰не конфессия кеSістігі»
«Саяси экстремизм»
«Адастырушы діни аCымдар»
«Абайла, экстремизм!»
«Діни экстремизм, терроризм»
Сынып саCаттар модулі бойынша

1-11 сыныптар
Сынып жетекшілер
Талдау
аныKтама

2
ЛаSкестікпен ыSтымыKтасып к_ресу к_ніне арналCан іс-шаралар
3 Kырк_йек
1-11 сынып
Б.Т.Убабаева
3
Рухани келісім к_ніне арналCан іс-шаралар
18 Kазан
1-11 сынып
Б.Т.Убабаева

есеп


4
JазаKстан халKыныS Тілдер к_ніне арналCан іс-шаралар / жеке жоспар бойынша/

1-11 сынып
«К™ркемс™з» бірлестігі
фотоесеп аныKтама
ШК

5
Балалар KорCау к_ніне арналCан іс-шаралар
Kараша
1-11 сынып
Ж.А.Искаков
фотоесеп аныKтама
ШК

6
JазаKстан халKыныS Бірлік к_ніне арналCан іс-шаралар / жеке жоспар бойынша/
мамыр
1-11 сынып
А.Ж.Манапова

фотоесеп аныKтама
ШК

III
АKпараттыK-насихаттау тобыныS жaмысыныS жоспары

1
«Терроризмге Kарсы к_рес туралы» ЗаSымен таныстыру


Ж.А.Искаков2
Діни секталарCа _гіттеуді шектеу маKсатында ата –аналарды аKпараттандыру
Kараша
Сынып жетекшілер
Ж.А.Искаков
Б.Т.Убабаева
А.А.Ергебаев3
Семинар: «Діни экстремизм иделогиясы тарауына Kарсы жaмыстыS ‰дістері»
Kырк_йек

Ж.А.Искаков


аныKтама


4
Діни экстремизмге байланысты сaраKтар бойынша д‰рістер, кеSестер, кездесулер ™ткізу, ‰дістемелік материалдарын толыKтыру.

Топ м_шелері
Ж.А.Искаков
5
АуылдыK ІІ инспекторымен, мешіт ™кілдерімен кездесу
Жыл аCымында
3-11 сынып,
мaCалімдер
Ж.А.Искаков

€К


6
«Терроризмге Kарсы к_рес туралы» ЗаSымен таныстыру

5-11 сынып,
мaCалімдер
Ж.А.Искаков
Б.Т.Убабаева
А.А.Ергебаев
есеп


7
Діни секталарCа _гіттеуді шектеу маKсатында ата –аналарды аKпараттандыру

4-11
Ж.А.Искаков8
ОKушылар арасында саулнамалар ж_ргізу


5-11
Ж.А.Искаков
мониторинг
15

Приложенные файлы

Добавить комментарий