Открытый урок по казахскому языку Урок- игра Кел,ойнайы?!


АшыK сабаK

ТаKырыбы: Ойын сабаK «Кел, ойнайыK!»
сынып
СабаKтыS маKсаты:
а) Білімділік: ОKушылардыS ™ткен сабаKтарда алCан білімдерін ойын сабаCы арKылы тексеру, Kорытындылау, с™здік Kорын байыту.
‰) Т‰рбиелік: ОKушыларды ™ткен материалдар бойынша, ізденімпаздыKKа, KазаK тілін с_йуге, aжымшылдыKKа, достыKKа шаKыру.
б) ДамытушылыK: ОKушыларды ™з ойын еркін жеткізе білуге баулу, к™ру, ойлау, тапKырлыK Kабілетін, дaрыс с™йлеу ‰рекетін ойын арKылы дамыту.
СабаKтыS т_рі: Kайталау
СабаKтыS ‰дісі: сaраK – жауап, с™зжaмбаK, ойын ‰дісі, ойландыру.
СабаKтыS к™рнекілігі: ™ткен таKырыпKа Kатысты суреттер, с™зжaмбаK, ойыншыKтар.
П‰наралыK байланыс: орыс тілі, математика.
СабаKтыS барысы:
`йымдастыру кезеSі.
а) оKушылармен амандасу
‰) оKушыларды т_гендеу
б) назарын сабаKKа аудару

II) ^й тапсырмасын тексеру
III) Негізгі кезеS.
ОKушыларCа б_гінгі сабаKтыS ™ткен сабаKтан ерекшелігі туралы т_сіндіру. ОKушылар топ болып жaмыс жасайды. «Кім білгір?» ойыны. Бaл ойында оKу KaралдардыS суреттері к™рсетіледі.
ОKушылар оны атайды.
Мынау не? Бaл – кітап
Мынау не? Бaл – д‰птер
Мынау не? Бaл – Kарындаш
Мынау не? Бaл - Kалам
Мынау не? Бaл – к_нделік
2. «Кім тапKыр?» ойыны. Бaл ойында бір оKушыдан шыCып, к‰рзеSкеден Kарындашты алып т_стерін ажыратады.
3. «Кім тапKыр?» ойыны. Бaл ойында таKтаCа екі топтан оKушыдан шыCарып, орыс тілінде т_рлі с™здер айтылады, аудармасы айтылады.
Доп – мячь
JуыршаK – кукла
Текше – кубики
К™з – глаза
К_з – осень
ЖапыраK – лист
К_н –день
АCаш – дерево
СаCат – часы
4. «Кім тез?» ойыны. Бaл ойында таKтада крассворд шешіледі. €р топтан бір оKушыдан шыCып, с™з жазады.
1.Жейде. 2.К_рте. 3. Шалбар. 4.Б‰тенке. 5.К™йлек. 6.JолCап.
5. «Тез ойлан» ойыны.Бaл ойында сабаKтаCы €, J. B, ‰ріптеріне с™здер айту. Мысалы: €теш, ‰ке, аK, Kазан, KараK Kырк_йек, аCаш, аCа.


Сергіту с‰ті:
ОS Kолымда бес саусаK
Сол Kолымда бес саусаK
Jосып едім екеун
Болып шыKты он саусаK
IV. СабаKты Kорытындылау.
ОKушылар сендерге б_гін ойын сабаCы aнады ма?
Несімен aнады?
V. ^йге тапсырма
№3 жазу д‰птердіS 15-бетімен жaмыс
VI. БаCалау.
ОKушыларды Kатысымына Kарай жaлдызшалармен баCалау.
VII.Jоштасу.
Сау болыSыздар балалар!
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий