Саба? жоспары The flora and fauna of Kazakhstan

ой KозCау) 1. Do you know the word “flora”? 2. Do you know the word “fauna”? III. Work with the group: 1. What is flora? 2. what is fauna? 3. What do you know about “Red Data Book”? Jызыл кітапKа азайып бара жатKан аS-Kaстар мен ™сімдіктер кіреді. Jызыл кітап деп атау себебі, Kызыл т_с Kауіп-KатердіS белгісі деп т_сінген. JазаKстанныS «Jызыл кітабы» 19 Cасырда жарыK к™рген.  JорыK деп осы азайып бара жатKан, Kaрып кету Kаупі т™ніп тaрCан жануарлар мен ™сімдіктерді KорCауCа арналCан орынды айтады. IV. Work
· with the map of Kazakhstan. V. Vocabulary work:  rare animals (plants)- сирек кездесетін аSдар(™сімдіктер) threatened animals- Kaрып кету Kаупі т™нген аSдар endangered animals- азайып бара жатKан аSдар VI. Reading: 1. “The Flora and Fauna of Kazakhstan” f
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы


Добавить комментарий