Календарно — тематичне планування з української мови(з російською мовою навчання)(5 rkfc)


Календарно - тематичне планування з української мови(з російською мовою навчання)
(122 год, 3,5 год на тиждень)
Мовленнєва змістова лінія – 34 год.
Контрольні роботи
Об'єкти і форми контролю І семестр ІІ семестр
Фронтальні види контрольних робіт
Перевірка мовної теми 4 4
Письмо:
Переказ 1 1
Твір - 1
Правопис:
Диктант 1 1
Аудіювання- 1
Читання мовчки 1 -
Індивідуальні види контрольних робіт
Говоріння:
Діалог 1 -
Усний переказ - 1
Усний твір 1 -
Читання вголос - 1

з/п К-ть годДата Тема уроку Примітки
Вступ (1 год). Тема №1. Повторення вивченого в початкових класах (8 год +
6 год РЗМ).
1 1 Значення мови в житті людей. Українська мова – державна мова України. 2 1 РЗМ №1. Загальне уявлення про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки. 3 1 РЗМ №2. Адресат мовлення; монологічне та діалогічне мовлення, усне і писемне мовлення; основні правила спілкування (практично). 4 1 Значущі частини слова. 5 1 РЗМ №3. Текст, його ознаки. Поняття про «Відоме» і «Нове». Докладний усний переказ тексту. 6 1 Ненаголошені голосні в коренях слів. 7 1 РЗМ №4. Тема й основна думка висловлювання. 8 1 Частини мови, основні способи їх розпізнавання; правопис.Іменник. Прикметник. 9 1 Займенник. Особові займенники. Числівник 10 1 Дієслово. Прислівник 11 1 РЗМ №5Підготовка до докладного письмового переказу(як готуватися до переказу) 12 1 Прийменник. Сполучник. 13 1 РЗМ №6. Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 14 1 Контрольна робота №1 за темою “Повторення вивченого в початкових класах “ (тести).
Тема №2. Відомості з синтаксису і пунктуації (12 год + 8 год РЗМ).
15 1
Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні. Синтаксичний розбір словосполучень. Аналіз контрольної роботи16 1 Речення. Граматична основа речення. 17 1 РЗМ №7. Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них 18 1 Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. 19 1 Головні члени речення: підмет і присудок. Тире між підметом і присудком 20 1 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Речення поширені і непоширені. Порядок слів у реченні. 21 1 РЗМ №8. Типи мовлення. 22 1 Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами 23 1 Двокрапка і тире при однорідних членах речення 24 1 РЗМ № 9. Докладний переказ тексту-розповіді 25 1 Речення із звертанням. Розділові знаки при звертанні 26 1 РЗМ №10. Лист. Адреса. Аналіз переказів 27 1 Речення із вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами. Синтаксичний розбір простого речення. 28 1 РЗМ №11. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду. 29 1 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення. Синтаксичний розбір складного речення. 30 1 РЗМ № 12. Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета. 31 1 Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові 32 1 Діалог. Розділові знаки при діалозі. Діалог
33 1 РЗМ №13. Складання та розігрування готового діалогу з опорою на текст 34
КРЧМ 1 Контрольна робота № 2 за темою “Відомості з синтаксису і пунктуації. Елементи стилістики” (тести). Читання мовчки. 35 1 РЗМ № 14. Твір-опис предмета за картиною Усний твір
Тема №3.1 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (12 год + 5 год РЗМ).
36 1 Звуки мовлення.
Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї 37
КП1 Контрольний переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета 38 1 Приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які 39 1 Приголосні дзвінкі й глухі. 40 1 РЗМ №15. Аналіз контрольного переказу. Уподібнення дзвінких і глухих приголосних 41 1 Вимова [г] і [ґ] 42 1 РЗМ №16. Твір-опис предмета за власним спостереженням 43 1 Знаки письма. Алфавіт 44 1 Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова 45 1 Склад. Основні правила переносу частин слова 46 1 РЗМ №17. Переказ тексту-розповіді з елементами опису тварини 47 1 Наголос. Голосні наголошені й ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі 48 1 Ненаголошені голосні в коренях слів, що перевіряються наголосом 50 1 РЗМ №18. Переказ із творчим завданням 51 1 Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 52
КР1 Контрольна робота № 3 за темою “Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія” (Ч. І, тести) 53 1 РЗМ №19. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною Тема №3.2 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (11 год + 3 год РЗМ).
54 1 Позначення м’якості приголосних на письмі 55 1 Сполучення йо, ьо. Фонетичний розбір слів 56 РЗМ №20. Переклад українською мовою(впр. 335, с. 133) 57 1 Правила вживання апострофа 58 1 РЗМ №21. Твір-опис тварини за власним спостереженням 59 1 Чергування [у] – [в] , [і] – [й] 60 1 Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних 61 1 Вимова й написання слів із подовженими м'якими приголосними 62
КД1 Контрольний диктант 63 1 РЗМ №22. Твір-розповідь про випадок із життя 64 1 Спрощення у групах приголосних 65 1 Букви и, і в словах іншомовного походження 66 1 Подвоєні букви у словах іншомовного походження 67 1 Контрольна робота № 4 за темою “Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія” (Ч. ІІ, тести) Тема №4. Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики
(14 год + 5 год РЗМ).
68 1 РЗМ №23. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму (у) 69 1 Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова 70 1 Пряме і переносне значення слова 71 1 Лексика за її походженням. Власне українські слова 72 РЗМ №24. Переказ тексту за самостійно складеним планом (впр. 427, с. 162-163) 73 1 Слова іншомовного походження74 1 Загальновживані слова. Діалекти75 1 Професійна лексика
76 РЗМ №25. Переклад тексту українською мовою (впр. 436, с. 167) 77 1 Слова-терміни 78 1 Застарілі слова. Неологізми. 79 1 Омоніми.Відмінність омонімів від багатозначних слів. 80 1 Синоніми. 81 1 Антоніми. 82 1 Фразеологія 83 1 РЗМ № 26. Продовжити гумористичне оповідання, використовуючи фразеологізми (впр. 470, с. 177) 84
КП1 Контрольний переказ тексту-роздуму 85 1 РЗМ №27. Усна відповідь на основі переказу параграфа 86
КРКА 1 Контрольна робота № 5 за темою “Лексикологія. Фразеологія. Елементи стилістики ” ( тести)
Контрольне аудіюванняТема №5. Будова слова. Словотвір. Орфографія (13 год + 5 год РЗМ).
87 1 Основа слова і закінчення змінних слів 88 1 Корінь, суфікс, префікс – значущі частини слова 89 1 Мовний розбір. Послідовність розбору слова за будовою 90 1 РЗМ №28. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму Усний переказ
91 1 Способи творення слів 92 1 Способи творення слів 93 1 Чергування [о] – [а] , [е] – [і] , [е] – [и] 94 1 Чергування [о] – [е] з [і] 95 1 РЗМ №29. Переклад українською мовою 96 1 Чергування [о] – [е] після ж, ч, ш, й 97 1 Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова 98 1 Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів 99 1 Зміни приголосних при творенні нових слів 100 1 РЗМ №30. Усний твір-роздум на основі власного досвіду 101
КТ1 Контрольний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів 102 1 РЗМ №31. Аналіз контрольного твору. Навчальне аудіювання103
КР1 Контрольна робота № 6 за темою “Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики” (Ч.І, тести) 104 1 РЗМ №32. Аналіз контрольних робіт. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування Тема №6. Будова слова. Словотвір. Орфографія (продовження)
(8 год + 1 год РЗМ)
105 1 Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні 106 1 Правопис слів з пів-, напів- полу-107 1 Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-) 107 1 Правопис префіксів роз-, без-108 1 Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі-109 1 РЗМ № 33. Переклад українською мовою 110 1 Контрольний диктант 111 1 Дефіс у складних словах 112 1 Контрольна робота № 8 за темою “Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики” (Ч.ІІ,
тести)
Тема 7. Повторення й узагальнення в кінці року (8 год + 1 год РЗМ).
113-114
2 Синтаксис і пунктуація. 115-116 2 Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія.
117-118 2 Лексикологія. Фразеологія.
Контрольне читання вголос тексту-оповідання. Читання вголос
119 1 Будова слова й орфографія. 120 1 Словотвір 121 1 РЗМ № 34. Навчальне читання вголос 122 1 Узагальнення і систематизація вивченого в 5 класі.

Приложенные файлы


Добавить комментарий