Разработка урока по эдебияту. Умер Эпчи Куреш. Обобщающий комбинированный урок


7 сыныф. Эдебият.
Мевзу: Умер Ипчи. «Куреш».Мевзу боюнджа умумлештирюв дерси.
Куреш мейданыны от басмаз (эпиграф)
Дерсчешити:Комбиништирлев дерси.
Макъсатлар:
– талебелерни миллий куреш ве миллий ярышлар акъкъында
бильгилерини арттырмакъ ве пекитмек;
– талебелерни ифадели окъув ве беян этюв арекетлерини
инкишаф этмек, нутукъларыны зенгинлештирмек;
– миллий куреш чизгилерине эмиет бермек ве башкъа
миллетлернинъ курешлеринен таныш этмек;
– талебелерге талим ве миллий ярышларда иштирак этип, сагълам яшайыш
кечирювине авеслик ашламакъ;
Корьгезмелер: куреш акъкъында оджанынъ презентациясы, талебе азырлагъан
презентация, Рустем Казаков акъкъында видефильм, конспект, дерслик,
ресимлер сергиси.
Дерс кетишаты: Текилий къысым:
Оджанынъ кириш сёзю, талебелернен корюшмек, дерс мевзусыны илян этмек,
Дерсте беджериледжек вазифелернен таныш этмек.


Эсас къысым:
Талебелерни бильги севиелерини тешкермек:
– Эдебият дерсинде миллий куреш акъкында насыл икяе кечкен эдик?
– Догъру, Умер Ичининъ «Куреш» икяесини кечтик.
– Умер Ипчи акъкъында не билесинъиз?
– Икяеде тариф этильген вакъиа къйасы байрамда кечириле?
– Догъру, дервиза байрамында.
– Байрамлар насыл чешитлерге болюне?
– Догъру, диний ве халкъ байрамлары.
– Икяенинъ баш къараманлары ким?
– Догъру,Джан Али Мырза, ЧолакъНафе, ЧинъгенеЧомай, Къара Мемет.
– Икяедеки баш къараманларны къыяфетлери насыл эди?
(дерсликтен тапып,окъумакъ).
– Курешни ким ве насыл алып бара? (къарт курешчи Джеппар акъай).
II. 1. – Ускут коюнде кечирильген куреш презентациясыны нумайыш этмек.
2. – Шимдики заманда кечирильген ярышларгъа даа насыл талим чешитлери
къошулды?
(йип чекюв, къол алув, футбол, баскетбол,теннис,ресмий гимнастика ве иляхире).
Презентацияны девамы.

Балалар, мен сизни халкъымызнъ бутюн дюньягъа белли олгъан куреш къараманы, халкъымызнынъ севимли эвляды Рустем Казаковнен таныш этеджек олам. О бутюндюнья Олимпиадаларында чокъ сефер гъалип чыкъкъан эди. О юнан – рум куреши боюнджа намлы. Рустем Казаков акъкъында видеофильм.
Суаллерге джевап:
– Бизим мектепте я да койде насыл талим тёгереклери бар?
– Сизлерден кимлер насыл тёгерекке къатнайсыз?
– Алим озь презентациясыны нумайыш эте (талебе).
Сыныфдашларынен куреш секциясына къатнап, къазангъан медаллерини нумайыш эте.

4. – Насыл куреш чешитлерини билесинъиз?
– Догъру, сиясет куреши ве миллий рух куреши.
Сиясет куреши ве миллий рух куреши бизим халкъкъа Ватанымыз Къырымгъа
къайтмагъа фурсат берди. Чокъ халкълар бу куреш иле озьлерине азатлыкъ
къазандылар.Чокъ сагъ олсун баба – деделеримиз, бу саада курештилер, энди
куреш бизге къалды.
5.Лугъавий иш:
пара кой – счёт сёл баш куреш – главная борьба
куреш алмакъ, енъмек – победить Къырым колеми – территория Крыма
кевде, эндам – туловище тобукъ – щиколотка
инатлашмакъ – упрямиться шыпыртты – уложил на лопатки
мазаллы – могучий, крепкий тиреме – опора
къол алув – армреслинг йип чекюв – перетягивание канатов
ресмий гимнастика – художественная гимнастика
сиясет куреши – политическая борьба
миллий рух куреши – национально – политическая борьба
юнан – рум куреши – греко – римская борьба (сёзлерни дефтерге язмакъ)
III. Талебелернен нетидже чыкъармакъ.
Бугунь дерсте насыл мевзу устюнде чалыштыкъ?
Къадимий байрамлардан къайсыларыны билесинъиз?
Дервиза не вакъыт отькериле?
Гъалиплерге насыл бахшышлар бериле? (къыймет бахшыш, къой)
Спорт сизнинъ аятынъызда насыл ер тута?
Бу дерстен сонъ, талим дерсине ве ярышларгъа авеслендинъизми?
Спорт сагъламлыкъкъа файдалымы?
IV. Сыныфнынъ ишлемесине къыймет кесмек (бааламакъ).
Балалар, сагъ олунъ! Бугунъ дерске фааль къатнаштынъыз. Тафсилятлы
джеваплар бердинъиз. Эгер бугунь куреш акъкъында бильгилеринъиз
арткъан олса, мен пек мемнюн оларым. Талимни севинъ, ярышларгъа
къатнашынъ, сагълам оларсыз.

Дерсни бу сёзлернен битиреджек олам:
Кучюнъ олса беденинъде,
Элинъде такъат
Къоркма, чыкъ, алевленип
Куреш мейданына!

Приложенные файлы


Добавить комментарий