Татар теле. 4 сыйныф татар т?ркеме ?чен татар теленн?н эш программасы


Татарстан Республикасы Казан шәһәре
Башкарма комитеты мәгариф идарәсе
“8 нче гимназия”
бюджет муниципаль белем бирү учреждениесе
“Каралды” “Килешенде” “Расланды”
МБ җитәкчесе Директор урынбасары Гимназия директоры
________Айзатуллова Э.М. _________ Шәрәфиева Г.М. _____________ Пичугина М.В.
МБ утырышы беркетмәсе № “___”____________2015 ел. Боерык № __
“___”________ 2015 ел. “___” ______________2015 ел.
4 сыйныф ( татар төрк.) өчен татар теле буенча эш программасы
(сәгатьләр саны атнага 3 сәгать, елга 102 сәгать)
Төзүче: татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Мөхтәрова Алсу Радик кызы
Казан, 2015
Тематик план 4 класс татар теле татар төркеме 102 с.
№ Дәреснең темасы Сәг.
саны Көтелгән предмет нәтиҗәләре Укучыларның көтелгән нәтиҗәләре
(УУД) Контроль эш төре Үткә
рү вакыты Искәрмәләр
1-3 сыйныфта үткәннәрне кабатлау
1 Алфавит.
1 Татар алфавиты, аны искә төшерү. Татар теленең үзенчәлекле авазлары. Төрле хәрефләрне алфавит тәртибендә урнаштыру, алфавитны истә калдыру. агымдагы I/IX 2 Авазлар һәм хәрефләр 1 Аваз белән хәреф арасындагы аерманы табу; хәреф авазның билгесе булып йөрүен белү Белемнәрне практикада куллану. агымдагы I/IX 3 Сузык авазлар 1 Калын һәм нечкә сузыклар. Сузык һәм тартык авазлар турында төшенчә бирү. Сузыкларның төрләрен аңлату
Чагыштыру,нәтиҗә ясау күнекмәләрен үстерү.
агымдагы I/IX 4 Тартык авазлар 1 Татар һәм рус телләренең икесендә дә булган, әмма әйтелеше белән татар телендә аерылып торган авазлар Татар теленең тартык авазларын кабатлау.
Саңгырау, яңгырау тартыкларны аеру. агымдагы II/IX 5 Ъ һәм ь хәрефләре 1 Ъ һәм ь хәрефләре булган сүзләрне дөрес язу һәм укый белү Ъ һәм ь хәрефләре булган сүзләрне дөрес язу һәм укый белү. агымдагы II/IX 6-7 Татар теленең үзенчәлекле авазлары 2 Һ әм х авазларын аерырга өйрәнү Аваз һәм хәрефләр турында белемнәрне куллану агымдагы II/IX
III/IX 8-9 Басым 2 Иҗек калыпларын аера белү. Сүзләрне дөрес басым белән әйтү. Сүз басымы белән логик басымны дөрес билгеләү. Сөйләмдә дөрес интонация куллану.
Эзләнү, өлешчә эзләнү, тикшеренү методларын кулланып мөстәкыйль эшчәнлекне оештыру. агымдагы III/IX
III/IX 10 Сүзлекләр
1 Сүзлекләр. Аларның төрләрен өйрәнү, төзелү принциплары, төрле типтагы сүзләр белән эшләү Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү агымдагы IV/IX 11 Тамыр һәм кушымча 1 Сүзләрнең тамыр һәм кушымчага бүленүе. Татар һәм рус телендә тамыр һәм кушымчаларның үзенчәлекләре. Татар һәм рус телендә тамыр һәм кушымчаларның үзенчәлекләрен искә төшерү,сүзләрнең тамырын,кушымчаларын,
нигезен табу. агымдагы IV/IX 12 Сүзлек диктанты.Тамыр, кушма һәм парлы сүзләр
1 Укучыларның граммоталык дәрәҗәсен тикшерү Аваз һәм хәрефләр турында белемнәрне куллану. Диктант
№ 1 IV/IX 13 Хаталар өстендә эш. Морфология буенча үткәннәрне кабатлау 1 Морфология буенча үткәннәрне кабатлау Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү. агымдагы V/IX 14 Исем
1 Морфологиянең нәрсә өйрәнүенә төшендерү, исем сүз төркеменә характеристика бирү
Сөйләмдә исемнәрне танып аеру. агымдагы V/IX 15
Сыйфат. “Көз” темасына диалогик сөйләмне үстерү. 1 Сыйфатларны искә төшерү Сыйфатларны күрсәтә белү БСҮ V/IX 16 Алмашлыклар
1 Алмашлыклар төрле сүз төркемнәрен алыштырып килүе..
Зат алмашлыкларының 3 затта килүләре. Кагыйдәләрне аңлап кабул итү күнекмәсе булдыру. агымдагы I/X 17 Фигыль 1 Фигыль турында мәгълүмат бирү.
Сөйләмдә фигыльләрне танып аеру. агымдагы II/X 18 Фигыль. “Яраткан фәнем” темасына монологик сөйләмне үстерү. 1 Фигыльләрдә – юклык, заман, зат-санны кабатлау Фигыльләрдә – юклык, заман, зат-санны дөрес билгеләү күнекмәләрен булдыру. Татар теленә мәхәббәт тудыру. БСҮ.
II/X 19 Карточкалар өстендә эш 1 Морфология буенча үткәннәрне кабатлау Җөмләнең башкисәкләрен танып белү агымдагы II/X 20 Сүзтезмә һәм җөмлә
1 Сүз,сүзтезмә һәм җөмлә арасында булган аерма Сүзтезмәләрне җөмләләргә әйләндерү. агымдагы III/X 21 Контроль диктант.Сүзтезмә һәм җөмлә 1 Укучыларның граммоталык дәрәҗәсен тикшерү. Укучыларның граммоталык дәрәҗәсен ачыклау. Контроль диктант III/X 22
23
Җөмләнең баш кисәкләре. “Көзге эшләр” темасына монологик сөйләмне үстерү. 1 Морфология һәм синтаксис буенча үткәннәрне кабатлау Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү. БСҮ IV/X
IV/X 24 Җөмләнең баш кисәкләрен ныгытып кабатлау 1 Морфологиянең нәрсә өйрәнүне кабатлау Җөмләнең баш кисәкләрен танып белү агымдагы II/XI 25 Җөмлә темасы буенча матур язу күнекмәсе 1 агымдагы II/XI 26 Синтаксис буенча үткәннәрне кабатлау 1 Синтаксис бүлеген кабатлау. Белемнәрне практикада ныгыту агымдагы II/XI 27 Исем.
Уртаклык һәм ялгызлык исемнәре. 1 Морфологиянең нәрсә өйрәнүенә төшендерү, исем сүз төркеменә характеристика бирү Сөйләмдә исемнәрне танып аеру. агымдагы III/XI 28
29 Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 2 Килеш исемнәрен, сорауларын истә калдыру. Сүзләрне килешләр белән төрләндерү.
агымдагы III/XI
III/XI 30 Яңгырау һәм саңгырау тартыкларга беткән исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 Яңгырау һәм саңгырау тартыкларга беткән исемнәрнең килеш белән төрләнешен карау Яңгырау һәм саңгырау тартыкларга беткән сүзләрне килешләр белән төрләндерү. агымдагы IV/XI 31 Борын авазларына беткән исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 Борын авазларына беткән сүзләрне килешләр белән төрләндерергә өйрәтү. Борын авазларына беткән сүзләрне килешләр белән төрләндерү. агымдагы IV/XI 32 Исемнәрнең килеш белән төрләнешен ныгыту. 1 Килешләрнең дөрес язылышы Исемнәрнең килеш белән берлектә һәм күплектә нечкә һәм калын төрләнешен белү. Исемнәрне килеш белән төрләндерү агымдагы IV/XI 33 Диктант. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 Килеш кушымчаларын истә калдыру Исемнәрне килеш белән төрләндерә белү Диктант I/XII 34 Хаталар өстендә эш. Исемнәрнең килеш белән төрләнешен ныгыту 1 Килеш кушымчаларының дөрес язылышын истә калдыру Исемнәрнең килеш белән берлектә һәм күплектә нечкә һәм калын төрләнешен белү. Исемнәрне килеш белән төрләндерү агымдагы I/XII 35 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше турында мәгълүмат бирү Тартымның берлек һәм күплек формасы, тартым мәгънәсенең рус телендә бирелеше. агымдагы I/XII 36 Тартымның берлек сан формасы. 1 Тартымның берлек сан формасын сөйләмдә дөрес куллану Исемнәрне тартым белән төрләндереп хикәя төзеп язу агымдагы II/XII 37 Тартымның күплек сан формасы. 1 Тартым кушымчалары ярдәмендә предметның нинди дә булса затка караганлыгы белдерелә.. Исемнәрне тартым белән төрләндерә белү. агымдагы II/XII 38 Исемнәргә морфологик анализ ясау. “Исем” темасын ныгыту. 1 Исемнәргә морфологик анализ ясау тәртибе. Исемнәрнең дөрес әйтелеше, язылышы һәм сөйләмдә дөрес кулланылышы. Исемнәргә морфологик анализ ясый белү. агымдагы II/XII 39 Сочинение “Татарстан-минем Ватаным” 1 Тартым һәм килеш төрләнгән исемнәрнең сөйләмдә дөрес кулланылышы. Исемнәрне төрле формаларда кулланып,сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзи белү. Сочинение III/XII 40 Хаталар өстендә эш. Сыйфат 1 Предметның билгесен белдерә торган сүзләрнең сыйфат дип аталуы. Сыйфатның нинди? кайсы? сорауларына җавап бирүе. Сыйфат ачыклап килгән исемнең сыйфатланмыш дип аталуын белү.. агымдагы III/XII 41 Сыйфат дәрәҗәләре Гади дәрәҗә 1 Татар телендә дүрт сыйфат дәрәҗәсе бар. Сыйфат дәрәҗәләрнең дөрес язылышы Гади дәрәҗә предметның төп билгесен белдерә. Рус телендәге сыйфат дәрәҗәләреннән аермасы агымдагы III/XII 42 Чагыштыру дәрәҗәсе 1 Сыйфатларның чагыштыру дәрәҗәсе турында турында мәгълүмат бирү.
Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсен куллана белү. агымдагы IV/XII 43 Сыйфатларның артыклык дәрәҗәсе 1 Сыйфатларның артыклык дәрәҗәсе турында мәгълүмат бирү. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсен куллана белү. агымдагы IV/XII 44 Кимлек дәрәҗәсе. 1 Сыйфатларның кимлек дәрәҗәсе мәгълүмат бирү. Сыйфатның кимлек дәрәҗәсен куллана белү. агымдагы IV/XII 45 “Сыйфат” темасын ныгыту. 1 Сыйфатларның төрле дәрәҗәдә кулланылышы. Сыйфатларның төрле дәрәҗә формаларын ясый белү. агымдагы III/I 46 Аңлатмалы диктант “Башкалабыз - Казан” 1 Казан шәһәре турында белешмә бирү. Сыйфатларны куллану,җөмләләр төзи белү. Аңлатмалы диктант III/I 47 Хаталар өстендә эш. Сан сүз төркеме 1 Сан турында мәгълүмат бирү. Саннарның сөйләмдәге әһәмияте, дөрес куллану агымдагы III/I 48 Сан. Микъдар саннары 1 Микъдар саннары турында мәгълүмат бирү
Предметның төгәл микъдарын белдерә тоган саннар агымдагы IV/I 49 Тәртип саннары 1 Тәртип саннары турында мәгълүмат бирү. Предметның саналу тәртибен белдерә торган саннарны аеру. агымдагы IV/I 50
“Яраткан язучым” темасына монологик сөйләмне үстерү. 1 Микъдар һәм тәртип саннарының кулланылышы. Сөйләмдә аларны дөрес куллана белү. БСҮ IV/I 51 “Сан” темасын ныгыту.Саннарга морфологик анализ ясау. 1 Саннарга морфологик анализ ясау тәртибе. Грамматик анализ төрләрен үзләштерү. агымдагы V/I 52 “Кышкы каникулда”
темасына диалогик сөйләмне үстерү 1 Өйрәнелгән сүз төркемнәренең тиешле формаларын искә төшерү. Бирелгән темага җөмләләр төзеп әйтә белү. БСҮ V/I 53 Алмашлыклар. Зат алмашлыклары 1 Алмашлыклар төрле сүз төркемнәрен алыштырып килүе.. Зат алмашлыкларының 3 затта килүләрен истә калдыру агымдагы V/I 54 Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше.
1 Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше турында мәгълүмат бирү. Зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерә белү. агымдагы I/II 55 Тартым алмашлыклары. 1 Тартым алмашлыклары, аларның мәгънәләре. Тартым алмашлыкларын сөйләмдә дөрес куллану агымдагы I/II 56 Күрсәтү алмашлыклары
1 Күрсәтү алмашлыклары турында мәгълүмат бирү. Рус телендә бу алмашлыкларның мәгънәләрен белдерү юлларын белү агымдагы I/II 57 “Алмашлыклар” темасын ныгыту 1 Алган белемнәрне гомумиләштерү.
Җөмләдә алмашлыкларны таный белү агымдагы II/II 58 Мөстәкыйль эш. Алмашлыклар
1 Алган белемнәрне ныгыту
Үз-үзеңә контроль ясау Мөстәкыйль эш II/II 59 Фигыль. 1 Фигыль турында мәгълүмат бирү. Сөйләмдә фигыльләрне танып аеру.
агымдагы II/II 60 Боерык фигыль.
Боерык фигыльнең юклык төре. 1 Боерык фигыльләр. Аларның мәгънәләре. Боерык фигыльнең юклык формасы ясалышы Боерык фигыльләрне дөрес интонация белән укый белү, җөмләдәге урыны. Боерык юклык формасын дөрес ясау. агымдагы III/II 61 Боерык фигыльләрнең зат-санда төрләнеше. 1 Боерык фигыльләрнең зат-санда төрләнеше
Боерык фигыльләрне тексттан табу, аларны сөйләмдә тиешле интонация белән куллану; зат-санда төрләндерә белү. агымдагы III/II 62 Карточкалар белән эш 1 Алган белемнәрне ныгыту
Боеру фигыльлләрне җөмләдә тану агымдагы III/II 63 Фигыльләргә морфологик анализ ясау.. 1 Морфологик анализ ясау тәртибе. Морфологик анализ ясый белү агымдагы IV/II 64 Хәзерге заман хикәя фигыль 1 Хикәя фигыль. Хәзерге заман хикәя фигыль турында мәгълүмат бирү. Юклык формасы Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше, җәмләләр төзү, дәреслек күнекмәләрен эшләү. агымдагы IV/II 65 Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше
“Бабам турында” темасына монологик сөйләмне үстерү. 1 Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлык заман формалрын зат-сан белән төрләндерү Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән калын һәм нечкә төрләнеше БСҮ IV/II 66 Үткән заман хикәя фигыль 1
Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Аларны сөйләмдә куллану. Аларның зат – сан белән төрләнеше, аларны сөйләмдә куллану. агымдагы I/III 67 Үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше 1 Үткән заман хикәя фигыльнең барлык заман формаларын зат – сан белән төрләндерү Үткән заман хикәя фигыльнең. юклык формасы Үткән заман хикәя фигыльнең. юклык формасын сөйләмдә куллану. агымдагы I/III 68 Киләчәк заман хикәя фигыль 1 Киләчәк заман хикәя фигыль, аларның зат – сан белән төрләнеше турында мәгълүмат бирү. Аларның зат – сан белән төрләнешен белү. агымдагы I/III 69 Киләчәк заман хикәя фигыльнең зат – сан белән төрләнеше 1 Киләчәк заман хикәя фигыльнең барлык заман формаларын зат-сан белән төрләндерү, аларны сөйләмдә дөрес куллану Аларны сөйләмдә дөрес куллану. агымдагы II/III 70 Изложение. Бәхетле чебиләр 1 Татарстан Республикасы турында белешмә бирү. Хикәяләү,тасвирлау,сурәт-ләү чараларын куллану. Изложение II/III 71 Хаталар өстендә эш. Фигыльнең зат – сан белән төрләнеше 1 Фигыльнең зат – сан белән төрләнеше
Фигыльләрне зат – сан белән төрләндерү агымдагы II/III 72 Җөмләнең баш кисәкләре 1 Җөмләнең баш кисәкләре турында мәгълүмат бирү.
Җөмләнең баш кисәкләрен ачыклый белү. агымдагы III/III 73 Ия 1 Җөмләнең кем? нәрсә? сорауларына җавап бирә торган кисәге ия дип аталу. Аның баш килештәге исем яки алмашлык белән белдерелүе Җөмләнең иясен таба белү. агымдагы III/III 74 Исемнәр һәм зат алмашлыкларының җөмләдә ия булып килүләре 1 Ия баш килештәге зат алмашлыклары , исем белән белдерелә. Иянең баш килештәге зат алмашлыклары , исем белән белдерелүе.. агымдагы III/III 75 Ия. Ныгыту. 1 Ия турында белемнәрне искә төшерү.
Җөмләләр төзи белү. агымдагы IV/III 76 Контроль диктант. “Кошлар тормышыннан” 1 Өйрәнгән грамматик категорияләрне искә төшерү Хаталарсыз язу күнекмәсен булдыру Контроль диктант IV/III 77 Хаталар өстендә эш.Җөмләнең баш кисәкләре 1 Булган хаталарга анализ ясау. Хаталарсыз язу күнекмәсен булдыру. агымдагы IV/III 78 “Ашханәдә” темасына диалогик сөйләмне үстерү. 1 “Аш вакыты” шигыре белән танышу Ашханәдә үзеңне тоту кагыйдәләрен искә төшерү БСҮ II/IV 79 Хәбәр. 1 Җөмләнең нишли? нишдәде? нишләгән? нишләр? нишләячәк? соравларына җавап бирә торган кисәге хәбәр.
Җөмләнең хәбәрен таба белү агымдагы II/IV 80 Боерык һәм хикәя фигыльләрнең җөмләдә хәбәр булып килүе 1 Боерык һәм хикәя фигыльләрнең җөмләдә хәбәр булып килүе Боерык һәм хикәя фигыльләрне таный белү. агымдагы II/IV 81 Хәбәр Ныгыту. 1 Хәбәр турында белемнәрне искә төшерү. Җөмләләр төзи белү. агымдагы III/IV 82 Җөмләдәге баш кисәкләрнең урнашу тәртибе. 1 Татар һәм рус телләрендә җөмләдәге баш кисәкләрнең урнашу тәртибе. Җөмләдәге сүзләр тәртибен белү. агымдагы III/IV 83 Диктант 1 Театрлар турында сөйләшү Казандагы теарларны белү диктант III/IV 84
85 Җөмләнең иярчен кисәге. Тәмамлык 2 Тәмамлыкның исемнәр, зат алмашлыклары белән белдерелүләре Тәмамлыкка өзек-өзек сызык сызылны истә калдыру, төрле типтагы күнегүләрдән тәмамлыкларны табу агымдагы IV/IV 86 Җыйнак җөмләләр 1 Баш кисәкләрдән генә торган җөмлә җыйнак җөмлә дип атала Җыйнак җөмләне тану агымдагы IV/IV 87 Җәенке җөмләләр 1 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында мәгълүмат бирү
Җөмләләр төзи белү. агымдагы IV/IV 88 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.Ныгыту. 1 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында ныгыту. Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне бер-берсеннән аера белү. агымдагы V/IV 89 Диктант. 1 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр кертеп хикәя төзеп язу
Грамоталылык өстендә эшләү Диктант V/IV 90 Хаталар өстендә эш. Җөмләнең иярчен кисәкләре. 1 Җөмләнең ия белән хәбәрдән башка сүзләре иярчен кисәкләр булуы. Җөмләнең иярчен кисәкләрен таба белү. агымдагы V/IV 91
92 Җәмләнең тиңдәш кисәкләре 1 Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. Җөмләнең тиңдәш кисәкләрен таба белү. агымдагы I/V
I/V 93 Тиңдәш кисәкләрнең җөмләдә кулланылышы. 1 Җөмләнең тиңдәш кисәкләре, алар янында җыючы һәм каршы куючы теркәгечләрне дөрес куллану. Җөмләнең тиңдәш кисәкләре, алар янында җыючы һәм каршы куючы теркәгечләрне дөрес куллану. агымдагы I/V 94 Тиңдәш кисәкләрне кертеп хикәя төзү 1 Тиңдәш кисәкләр турында белемнәрне искә төшерү. Җөмләләр төзи белү агымдагы II/V 95 Синтаксис буенча гомумиләштереп кабатлау 1 Синтаксис бүлеген кабатлау. Төрле типтагы күнегүләрне эшли белү агымдагы II/V 96 Карточкалар белән эш 1 Алган белемнәрне ныгыту Күнегүләр эшләү агымдагы II/V 97 Үткәннәрне кабатлау.Контроль эшкә әзерләнү 1 Белемнәрне ныгыту Үткән материалны белү агымдагы III/V 98 Контроль диктант. 1 Укучыларның граммоталык дәрәҗәсен тикшерү. Алган белемнәрне дөрес куллана белү. Контроль диктант III/V 99 Хаталар өстендә эш. Үткәннәрне ныгыту. 1 Хаталарны ачыклау,төзәтү. Хаталарсыз язу күнекмәсен булдыру. агымдагы III/V 100 “Исем” сүз төркемен кабатлау. 1 Исемнәрнең сөйләмдә кулланылышы. Исемнәрнең грамматик категорияләрен дөрес куллану. агымдагы IV/V 101 “Сыйфат” сүз төркемен кабатлау. 1 Сыйфатларның сөйләмдә кулланылышы. Сөйләмнең лексик байлыгын арттыру. агымдагы IV/V 102 Туган ягым табигате” темасына диалогик сөйләм үстерү 1 Мәктәп бакчасында булу Телнең лексик байлыгын арттыру БСҮ IV/V

Приложенные файлы


Добавить комментарий