Викторина по татарскому языку

Татар теле k‰м ‰д‰биятыннан
викторина
сораулары
Алфавит н‰рс‰ ул? Рун язуыннан башлап, т™рки - татарлар х‰зерге к™нг‰ кад‰р нинди алфавитлар кулланган?
С_з нинди морфемалардан тора?
j‰ркемнеS _з акылы _зен‰. Шушы G™мл‰д‰ге k‰ркемнеS с_зен‰ морфологик анализ ясарга.
Бирелг‰н G™мл‰л‰рг‰ синтаксис анализ ясарга.
а) Зурлап билгел‰п _т‰рг‰ кир‰к МирхуGинныS юбилеен, ‰) €лфир‰неS ‰нисе эшт‰н ирт‰р‰к кайтса, алар РамилнеS Туган к™н б‰йр‰мен‰ барачаклар.
Халык авыз иGаты дип нинди ‰с‰рл‰рг‰ ‰йт‰без? Нинди жанрлары
·бар?
Н‰рс‰ ул м‰с‰л? М‰с‰л язучы авторлардан сез кемн‰рне бел‰сез?
ГалимGан ИбраkимовныS кайсы ‰с‰ренд‰ р‰ссам МаковскийныS «Дети, бегущие от грозы" исемле картинасында сур‰тл‰нг‰н вакыйгага охшаш эпизод бар?
Габдулла ТукайныS кабере кайда?
Кемн‰р ул "G‰лилчел‰р"?
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий