Кинематика негіздері та?ырыбы бойынша тесттер


Кинематика 1- нұсқа1.Спортшы 400 м қашықтықты жүгіріп өтіп қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы
A) 0; 0.
B) 400 м; 400 м.C) 400 м; 0.D) 0; 400 м.E) 800 м; 0.2. 4 м биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 м қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі
A) 3 м.
B) 4 м.
C) 5 м.
D) 7 м.
E) 9 м.
3. 49 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің
10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы (g = 10 м/с2 )
A) 245 м; 0 м.
B) 245 м; 245 м.
C) 200 м; 200 м.
D) 0м; 0м.
E) 240 м; 0 м.
4. Екі дененің қозғалыс теңдеулері және . Олардың кездесетін орны мен уақыты
A) 140 м; 10 с.
B) 100 м; 10 с.
C) 200 м; 10 с.
D) 200 м; 100 с.
E) 140 м; 140 с.
5. 39,2 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі және 5 с кейінгі орын ауыстыруы мен жүрген жолы (g = 10 м/с2 )
A) 87 м; 70 м; 83 м.
B) 87,2 м; 73 м; 83,6 м.
C) 78,4 м; 73,5 м; 83,3 м.
D) 80 м; 725 м; 80 м.
E) 85 м; 75 м; 85 м.
6. 6 м/с жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 с жүріп өтті. Сол жолды 9 с жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы
A) 3 м/с.
B) 6 м/с.
C) 2 м/с.
D) 9 м/с.
E) 5 м/с.
7.Ұзындығы 200 м поезд 36 км/сағ жылдамдықпен ұзындығы 400 м көпірді жүріп өту үшін кеткен уақыт
A) 1 мин.
B) 2 мин.
C) 40 с.
D) 90 с.
E) 30 с.
8. Велосипедшінің жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі бойынша бастапқы 4с-тағы үдеуі
12
9
6
3
0 2 4 6 8 9 t, c
υ, м/с
12
9
6
3
0 2 4 6 8 9 t, c
υ, м/с

A) 12 м/с2.
354329912064900B) 6 м/с2.
C) 3 м/с2.
D) 4 м/с2.
E) 9 м/с2.
9 .Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 4 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісі
A) 4 есе.
B) 6 есе.C) 16 есе.D) 2 есе.E) өзгермейді.
10. 1 м/с2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 км/сағ-қа жетуге қажет уақыт
A) 20 с.
B) 30 с.
C) 25 с.
D) 15 с.
E) 10 с.
11.Ұзындығы 2 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен арбашаның жолдың соңындағы жылдамдығы 4 м/с. Осы арбашаның үдеуі
A) 10 м/с2.
B) 1 м/с2.
C) 4 м/с2.
D) 5 м/с2.
E) 6 м/с2.
12.Тұрақты 2 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы 20 м/с-қа жеткенге дейінгі жүрген жолы
A) 100 м.
B) 90 м.
C) 120 м.
D) 50 м.
E) 10 м.
13. Қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі (м/с). Осы дененің координатасының теңдеуі
A) (м).
B) (м).
C) (м).
D) (м).
E) (м).
14 Жер бетіндегі күн мен түннің ауысуы Жердің өз осінен айналуына байланысты. Осы жағдайдағы санақ жүйесі
A) Күнге байланысты.
B) Планеталарға байланысты.
C) Жерге байланысты.
D) Айға байланысты.
E) Кез келген денеге байланысты.
E) 50 км.
15 .Радиусы 0,5 м, 10 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы
A) 31,4м/с.
B) 34,5м/с.C) 30м/с.D) 35м/с.E) 15м/с.
16.Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
A) 40 км/сағ
B) 60 км/сағ
C) 50 км/сағ
D) 42 км/сағ
E) 45км/сағ
17.Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы (g = 10 м/с2)
A) 3 м/с
B) 60 м/с
C) 45 м/с
D) 15 м/с
E) 30 м/с
18 .Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
A) вертикаль төмен.
B) қозғалысқа қарсы.
C) жылдамдыққа перпендикуляр.
D) қозғалыспен бағыттас.
E) вертикаль жоғары.
19. Дене материялық нүкте мына жағдайда бола алады:
1.Ұшақ Астанадан Москваға ұшып келді .
2.Ұшақ «өлі тұзақ»сызып жүр.
3. Коньки тебуші мәре сызығын кесіп өтті.
A) 1,2B) 2
C) 3
D) 1
E) 2, 3
20. Поезд 20 м/с жылдамдықпен қозғалады. Тежелгеннен соң,толық тоқтағанға дейін ол 200 м ара қашықтықты жүріп өтті. Тежелудің жүрген уақыты..
A) 2 с.
B) 10 с.
C) 20 с.
D) 5 с.
E) 25 с.
21. Дене 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермегенде , дененің Жерге құлайтын жылдамдығы...
A) 60 м/с.
B) 15 м/с.
C) 30 м/с.
D) 20 м/с.
E) 2 м/с.
22. 8π с-1 бұрыштық жылдамдықпен айналған маховиктің 1000 айналымды жасайтын уақыты
A) 25 с.
B) 250 с.
C) 2,5 с.
D) 2 мин.
E) 12 мин.
23. Cурет бойынша 5 c ішіндегі дененің орын ауыстыруы
S,м 3
9

15

t,c
Рис. 1
0 1 2 3 4 5
S,м
3
9

15

t,c
Рис. 1
0 1 2 3 4 5

A) 3 м
B) 6 мC) 9 мD) 12 м
E) 15 м24. Тас вертикаль жоғары лақтырылға.Тастың қозғалысына сәйкес келктін график
-457200106680Х
00Х
t
t
Х
Х
Х
t
1
2
Х
t
3
4
Х
t
5
t
t
Х
Х
Х
t
1
2
Х
t
3
4
Х
t
5

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
25. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз).
А) g, бағыты жылдамдық векторының бағытымен сәйкес.
В) g, жоғары бағытталған.
С) g, төмен бағытталған.
D) g, траекторияға жанама бағыттас.
Е) g, жылдамдық векторына жанама бағыттас.

Приложенные файлы


Добавить комментарий