Своя игра по тувинской литературе Чогаал делегейи


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

«Бодуң оюнуң»Чогаал делегейинче аалдаашкын ТестБилиглер,билдингир сөстер Тоолдар Улустун аас чогаалы Шагаага хамаарыштыр Маадырлар 101010101010202020202020303030303030404040404040505050505050 Тест 10 Күзел-соруу хостуг-шөлээн,Күштүг,чоргаар чурттаар дээштиң,Билиг сүрүп кызып чоруурБиче чашка чагыг,сүме.Чогаал жанр-хевириниң аайы-биле кандыг чогаалдарга хамааржырыл?А) танцыБ)шүлүкВ) тоолГ)ыры Шүлүк Тест20Номга ынакшыңар,ол силерниң амыдыралыңарны чиигедип,кижини хүндүлээринге ѳөредир.Кымның сѳстерил?А)А.ГорькийБ)Класс башкызыВ)С.Пюрбю А.М.Горький Тест 30Эртинени черден казар,Эртемнерни номдан тывар.Узуп ижер суг дег херекУгаан-билиг далайы-ном!Кым деп авторнуң чүү деп чогаалындан үзүндү-дүр?А)Ю.Кюнзегеш «Ном»Б) С.Сарыг-оол «номга ынакшыңар»В)С.Сарыг-оол «Ном» С.Сарыг-оол «Ном» Тест 40Тыва улустуң аас чогаалынга хамаарышпас чүүлдү тодарадыңар ?А) ыр-кожамыкБ)шүлүкВ)тоолГ)тывызык Шүлүк Тест50Тыва литератураның чогаалчыларынга кайы кижи хамаарышпас-тыр?1)С.Тока 2)А.Даржай 3)С.Сүрүң-оол 4)В.Көк-оол 5)Ш.В.Кара-оол 6)С.Пюрбю 7)В.Эренчин Ш.В.Кара-оол Билиглер,билдингир сѳстер 10 Ном-силерниң башкыңар болгаш сүмелекчиңер.Кымның сѳстери-дир? С.Маршак Билиглер 20 Үлегер домак деп чүл? Үлегер домак дээрге сургаал уткалыг домак болур Билиглер 30Чечен чогаалдын кол-кол методтары кажыл? 6 Билиглер 40 Тыва литературада тоогу-революстуг темага бижиттинген чогаалдар? С Тока « Араттын созу», С. Сарыг-оол « Ангыр-оолдун тоожузу», С.Пюрбю «Чечек», «Кызыл уер», «Уем болгаш уе чергем дугайында», К.-Э. Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» Билиглер 50Литературанын улусчузу деп чул? Тоолдар 10 Алдын даңгыназының чуруун хатка алзыпкаш,караты-Хаанга даңгыназыын хунааттырып алыр.Кайы тоолдуң маадыры-дыр? Балыкчы Багай-оол Тоолдар 20Бүгү аң-мең,мал-маган боттарын ончалажып-санажып келирге,чыышта чаңгыс адыг ирей келбээн болган.Ол кончуг томаанныг ирей маргылдааны үзүп шыдаар боор дээш,ам ынаар сөктүп каап-тырлар. Кайы тоолдуң маадырлары-дыр? К-Э.Кудажы «Маргылдаа » Тоолдар 30Далай сугну чаңгыс так кылыр,кудук сугну чаңгыс ток кылыр-чүве тургузар ийик сен бе?!Орта кижи чиир эът чок-тур.Борта эңмежок эътти бодуң дооза маңгыстап-тыр сен!Улуг парның бажы чыдыр,ортун парның ооргазы чыдыр-диген. Ашак болгаш парлар Тоолдар 40Ак ,кара аъттарлыг ийи алышкы чурттап чорааннар.Оларның бирээзиниң сагыжы багай,ѳскезиниң сагыжы эки.Сѳөлүнде барып экизи бажын ажыр байый бээр. Кайы тоолдуң маадырлары-дыр? Ак сагыш,Кара сагыш Тоолдар 50 К-Э.Кудажының «Кым эң ажыктыгыл?» деп тоолунуң маадырларын адаңар. Сырбык,торга,койгун,сыын,кас,буур,элик,аът,инек,хой,теве,адыг «Улустуң аас чогаалы» 10 Улустуң аас чогаалынга чүлер хамааржырыл? Тывызык, үлегер домак,ыр-кожамык, алгыш-йѳрээл, тоолдар,маадырлыг тоолдар. «Улустуң аас чогаалы » 20 Артык чүүлдү ап каавыт:Тывызык,шүлүк, үлегер домак,тоол,йөрээл Шүлүк «Улустуң аас чогаалы » 30 3 эртем-билиг дугайында үлегер домактан чугаалаңар. .1.Эртем чокта,эртен база дүн.2.Эртемнерни номдан тывар,Эртинени черден казар3.Ажылдан дескен түрегге дүжер,Билигден дескен чазыгга дүжер «Улустуң аас чогаалы» 40Улуг хову чытса-даа-,Оъду-сиген чок,Улуг чаа турза-даа-Ханы-чини чок. Тывызыкты тывар. Шыдыраа «Улустуң аас чогаалы » 50 Тыва улустуң ырларын адаңар. Хандагайты,Межегей,Алды баштыг Кара-Дагны, Теве-Хая,тооруктуг долгай таңдым,Ѳдүген-Тайга,Чашпы-Хем «Шагаа» 10 Шагаада даңгаар эртен сагыыр ужурлуг чаңчыл. Саң «Шагаа » 20Шагаа сагыыр ужурлуг чаңчылдарны адаңар Саң салыр, амырлажыр,одун дагыыр, тыва оюннар ойнаар, мѳөрейлежир. «Шагаа » 30 Тыва чемнерни адаңар Сүт, хойтпак, ээжегей, кадык, курут, чѳкпек, ааржы, саржаг, манчы,эът… «Шагаа » 40Шагаа деп сөстү тайылбырлаңар. Шаг агы, шаг чаазы «Шагаа » 50 Шагааны тывага каш чылда катап эрттирип эгелээнил? 1988 чылда «Маадырлар » 10Тырын мага-боттуг, орлан кара-кара карактарлыг,аккыр диштерлиг,мукураш кара оол… аккымайлаар, эжимейлээр чугаакыр…Кайы чогаалда кым деп маадыр-дыр? С.Сарыг-оол«Ангыр-оолдун тоожузу» Буян «Маадырлар» 20Кым деп маадырның сѳстерил? К-Э.Кудажы «Кым эң ажыктыгыл?» Торга. «Маадырлар» 30 Авазыбиле угбазы аъш-чем дилеп чоруптарга чадырынга кымнар артып каар ийик? .Каңгый, Шомуктай, Тывыкы «Маадырлар» 40 «.. Кежегемни кестирбес мен, бажым донгур чорбас мен, улус кижини лама-хуурак деп кыжырый бээр..»Кымнмн чугаазыл? Чогаалдын ады, авторун айтыр. «Доспестер» «Маадырлар » 50 « .. Кем-буруу чок анаа олурдум. Шаалан чейзен ортээлге аппарып, улаачыладып кагды.Кадайым аарый бээрге шолээ дилеп чалап кагдым. Чугле оон соогун тутчурунга ой болдум..» Кым деп маадырнын состерил? Автору, чогаалдын ады? КужеппейС.Пюрбю «Кызыл уер» Түңнелдерни үндүрээл! Тиилекчиге байырдан чедирип каалыңар!Ужурашкыже байырлыг!

Приложенные файлы


Добавить комментарий