Презентация Чоок болгаш удурланышкак уткалыг демдек аттары 4 класс


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ЧаъсСоок хат арынче хап турган. Суггур чаъскуштелип эгелээн. Бургег дээрде булуттар аар – аар кожуп чоруп турган. Чаъс соонда.Чылыг хат арынче хап турган. Дымыраашчаъс соксай берген. Аяс дээрде булуттарчиик-чиик кожуп чоруп турган. Ийи созуглелде удурланышкак уткалыг демдек аттары ажыглап бижээн. Бирги созуглелде суггур чаъс уезинде дээрнин байдалын коргускен, а ийигизинде чаъс соонда дээрнин байдалын коргускен. Чаъс уезинде хат соок, чаъс суггур, дээр бургег, булуттар аар- аар турган. Чаъс соонда хат чылыг, чаъс дымырааш, дээр аяс, булуттар чиик- чиик апарган. А) демдек аттарынын дугайында билиглерни ханыладыр ооредир, удурланышкак болгаш чоок уткалыг демдек аттары-биле таныштырар, оларнын чугаага ужур-дузазын билиндирер.Б) уругларнын угаан- бодалын сайзырадыр,дыл –домаан делгемжидер.В) уругларны арыг- силигге, кежээ чорукка кижизидер. ОнЧузун АмданХевири Хемчээл Мергежилге 289 арын 112.Удурланышкак уткалыг демдек аттарын тып бижинер.Кадык — ... ,оожум — ... ,изиг — ... карангы — ... кежээ — ... , аар — ..., тар — ... соок — ... ,кортук — ... , каржы — ... ажыг — ... чевен — Улегери: Арыг - хирлиг, терен — сыык. Шилилгелиг диктант Чылгычы.Адар-оол – чылгычы. Ол доруг аъдын мунгаш, чылгызын кадарып чоруптар. Чылгызында доруг, хоор, кула, кыр, бора, шилги дээш кандыг чузуннуг малдар чок дээр. Улуг шилги аскыр бар. Сылдыс шокар кезек кулуннар база бар. Бир калдар бези дорала кулун торээн. Оозу тергиин чугурук аът болган. Мергежилге 300 арын 116Демдек аттарынга удурланышкак болгаш чоок уткалыг состерден тыпкаш бижинер. Бедик –чидиг –кошкак –изиг –хоптак –эрес – ажыг – дыдык - Мергежилге 301 арын 116Чувелерни демдектер ёзугаар тывынар Тайга чурттуг, шагжагар мыйыстыг, бедик чаагай -, карактары соок, ургулчу аш, боду кок – кыжын ак, чайын бора, кортук, чугурук, кулактары узун - , шокар, араатан балык - Чоок утканы илередир состернин ужур- дузазы бистин дылывыс чараш болгаш онзагай болзун дээш, чугаалаан чугаавыс чедингир болзун дээш бар бооп турар. Чурукта чувелер аттарынга домактардан аас-биле чогаадынар. Оюн «Угаангыр, тывынгыр» Хой сектер орнунга улегер домактарда удурланышкак уткалыг состерни тывынар. Мергежилге 290, 291 арын 112-113 Сегодня на уроке я узнал(а) …Было интересно …Мне непонятно … РЕФЛЕКСИЯ : Бо хун кичээлде чуну оорендивис?Чоок болгаш удурланышкак уткалыгсостернин ужур- дузазы чул, оларнын дугайында чуну билип алдынар? РЕФЛЕКСИЯ :

Приложенные файлы


Добавить комментарий