Презентация Ат оруннарын падежтерге оскертири


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Арынннын ат оруннарын падежтерге оскертириКызыл - 2016 Сорулгазы:1. Ооредиглиг:- Арыннарнын ат орунарын ооредир; 2. Сайзырадылгалыг:- Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр; 3. Кижизидилгелиг:- Уругларны мозу-шынарга, куш-ажылга кижизидер. Кичээлдин чорудуу: Организастыг кезээ;Чаа билиглиг болурун чидиглендирери;Чаа билигнин ажыдыышкыны;Баштайгы быжыглаашкын;Сула шимчээшкин;Быжыглаашкын;Туннели;Онаалга бээри. Организастыг кезээ:Экии хуннун мендизи-биле эргим, уруглар! Мени Виктория Ивановна дээр. Бо хунгу тыва дыл кичээлин мен эртирер мен. - Бо чуу-дыр уруглар? - Смайликти тывалап чуу деп болурул уруглар?- Чуге бо смайликти эккелген-дир мен? Чаа тема:а) Таблица-биле ажыл. Таблицаны корунер, ат оруннарын падежтерге оскертирин коор бис, айтырыглары чуве ады-биле домей болур.{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}1 - арын, 1-тын саны2 – арын, хойнун саныА.п – кым? МенА.п – кым? БисХ.п – кымнын? МээнБ.п – кымга? Менээ (Мээ)Х.п – кымнарнын? БистинБ.п – кымнарга? БискеО.п – кымны? МениО.п – кымнаарны? БистиТ.п – кымда? МендеТ.п – кымнарда? БистеY.п – кымдан? МенденY.п – кымнардан? БистенУ.п – кымче? МенчеУ.п – кымнарже? Бисче б) Дурум-биле ажыл. (2-3 оореникчилер)Ат орунарын падежтерге оскертирге, айтырыглары чуве адыныы-биле домей: кым? – мен, кымнын? – мээн, кымга? – менээ.- Кыдырааштарынар ажыткаш бо хунгу ай хуну бижип алынар.- Баштай чараштыр бижилге-биле ажылдаптаалынар:Авамга – деп сос;Байырлал-биле! г) Ном-биле ажыл.Номунарнын 123 дугаар арыны ажыдынар. Ам бис 318 дугаар мергежилгени кылыр бис (бир оореникчи мергежилгенин даалгазын номчуур, а артканары кичээнгейлиг дыннаар). Сула шимчээшкин:Матпаадыр паштанзын, Бажы-Курлуг малдазын, Ортаа-Мерген одун салзын, Уваа-Шээжек уруктазын, Бичии-Боовай буурек-баарак маназын, Арбай-Хоор, арбай-Хоор, Ававыска дузалажыыл! Быжыглаашкын:1. Оюн: «Тып корем?»- Менден сени, ону, оон, бистин, сенээ, анаа.- Онаалгазы: Бо кирген ат оруннарынын арынын, падежин айтыр. Айтырыглар дузазы-биле тывар.- Ам ол ат оруннары-биле домактардан чогаадыптаалынар.2. Падежтерге оскертир:1 ряд: бис – деп состу оскертир;2 ряд: олар – деп состу оскертир. 3. Домактардан ат оруннарын тывар: (падеж, арын салып айтыр)1) Ада-иемге дузалажыптар апарган мен;2) Анай, хураган, бызаа кадарар. Оларны кадарары хойдан берге.3) Балыкчылар хем кыдыында олурупкан. Оларнын одаглары хып эгелээн.4) Анчы белеткел черинге хой кеш дужааган. Оон ортээнге ашка болгаш бараан алган. Туннели:Чуну билип алдынар?Кичээл солун болду бе? Бажынга онаалга:Мергежилге 319.

Приложенные файлы


Добавить комментарий