Сценарий кожунного конкурса Тажы — 2013


Монгуш Елена Ондаровна - Сут-Хол кожуунун Хор-Тайга ортумак школазынын
Кожуун чергелиг моорей «Тажы- 2013»
Сорулгазы:
Тыва улустун маадырлыг тоолдарынга даянып, хааннын оглу тажы кижинин овур- хевиринге тыва эр кижинин мозу- будужун коргузуп; Сут-Хол кожууннун 5-11 класстарынын оореникчи оолдарынын аразындан торээн черинин бойдузунга, аас чогаалынга ынак, салым- чаянныг оолдарны илередири.
I. Моорейнин киирилде кезээБашкарыкчы 1:
- Кежээкинин мендизи- биле эргим, хундулуг аалчылар болгаш Ишкинчилер.
Суурнун бажында оваадан харап кээрге адыш оюнда дег коступ чыдар, арыг агаарлыг, чурумалдыг чараш, кежээ чоннуг Ишкин сумузунда аалдап келгенинерге сеткиливис ханызындан ооруп тур бис.
Ынчангаш, кожууннун 5-11 класстарынын оореникчи оолдарынын аразында «Тажы- 2013» деп моорейни, ажытынган деп чарладым. (Гимн)
Башкарыкчы 2 :
(тыва улустун ырызы «Конгургай»- оожум ырлап турар)
Ырап эрткен уе тоолун,
ыдып бээр деп бодап алдым.
Шак бо тоогу эрте- бурун,
шагда болган чуве- дир ийин.
Бурунгунун тоолу дээш,
бужурганы бербейн коргер.
Огбелерим артырып каан,
ончузу боор тоожу чуве.
Кайгамчыктыг тоол шагдаКаптагайнын чери, дээри,
Шынаа, даглар хуулгаазын-
Шынап кандыг турган ийик мон?
Эртенгинин эртезиндеЭне хуннун адаа черге,
Бурунгунун мурнундаБуянныг бо ортемчейгеСут-Хол- шалбаа кылдыр коступ,
Сумбер – Уула- тей дег турган.
Успа- Далай хиндии безинУзум четпес сыстып чыткан.
Теве малдын кудуруу ынчанТерезиннин дозун ширбиир,
Тенин дээрбек мыйыстарыДээрге шанчып турган иргин.
Калбак чуве хадып ужар,
Хараганнар- мал бооп костур,
Борбак чуве чуглуп чоруур,
Бодап четпес уе турган.
(Кожеге ажытынар. Сцена кырында хаан, кадын ар – албаты чону- биле орар)
Шак ол шагда дээр, чернинШапкылгазын каш- даа эрткенАлдыы, устуу ораннаргаАды алгаан Хаан кижиАмыдырап чораан дижир.
(Кадак туткан башкылар залче бадар. Келген аалчыларга кадактарны сунар)А оон боду ядыы эвес,
Акы- дунма торелдерлиг,
Албаты чон, аг- шерии-
Арга чернин ыяжы дег хой.
Арбын- ковей суруг малы,
Алдай, Танды эдээн шыпкан,
Алдын- монгун, эди- севи-
Аккыр менги сирттиг сын дег.
Аян- Кула эки аъттыг,
Ангыр- Ала кадын эштиг.
Чаактыг- биле чугаалашкаш,
Чаргы- чаалы алзып корбээн,
Чарынныгнын адаан орта
Чангыс катап душпээн хаан- дыр.
Адаан- моорей болган черге,
Аъды, боду шуглуп унерАмдыы моге кучутен хаан,
Айдын черге чораан иргин.
(Залче баткан башкылар тондур уне бээр)
Айнын чаазы – эки хундеАгын чажып, чалбаргылап,
Ажай- Буурул тайгазынданАмдыы Дээрги харап орган.
Олчейлиг бо ортемчейниОру- куду шинчилээрге,
Кара дуран костуун орта
Хамык чуве чуруттунган.
Кирбей салын суйбагылап,
Химиренип орган иргин.
Хаан:
Сонгу чукте торелдерм
сол – менди турарлар- дыр.
Кара булут холегези,
хараганнар диген чувем-
Хову- шолде чапты бергенХоор- сарыг суруг – дур мон.
Ээче, чуу дээр, баяан- дыр мен!
Эжен- сулде! Бертинде боЭнме- сан чок чаптылган мал-
Бодумнун- на ончум- не- дир!
Боданмааже кайын боор.
Хамык малы бажын ашкаш,
Кададынга сынышпастап,
Уступ- частып сандараан- депУр- чар унзе- атка багай.
Эзимнерде аннап, дииннээнЭлбер- самдар албатымгаКезик- чамдыын узуп берзе,
Кээргеди деп билирлер бе?
Кадын:
Элек – иргин, холун чадып,
Экииргээр шаан ам-даа ырак.
Шаг – торе эки турда,
Салдынганын ажыы чуу деп?
Эът- ханын сулараваан,
Экер- эрес хевээр- дир сен.
Аян- кула аъдын барда,
Аттыг моге бодун турда,
Арзайтынын, КорзайтынынАры- овур эдектеринЭэлей чуртаан чоннунга сен
Моорейден чарлап корем.
Хаан:
- Ындыг-дыр. (Хаан тургаш, аптаразын ужээш ча- согун уштуп экээр). – Бо ча- согунну,
тажыларнын моорейинге
тиилээнинге тыпсыр- дыр мен.
II. Моорейнин кол кезээ (Тыва улустун «Тос оолдуг Доктагана кадай» деп тоолунга ундезилээн)
Даш- Хурен аъттыг Танаа- Херел Тажы
- Бо хире ча- согун- биле хамаанчок, кызытпа ча- согун- биле ужуп чораан 7 кастын карактарын дизе аткаш, сылдыстарны буруладыр адар эртемниг Даш- Хурен аъттыг Танаа- Херел Тажы – дыр мен. «Кижи чугаалажып таныжар, аът киштежип таныжар» дээри- биле экер эрнин ады эстип читпес эртине боор. Ынчангаш тажыларны боттарын таныштырары- биле чалап тур мен. (чурум езугаар чалаар, Моорейнин бирги кезээ-бодун таныштырары)
Хулук- Бора аъттыг Тон- Аралчын Тажы
- Идик- хеп- даа мунзавас тывар эртемниг Хулук- Бора аъттыг Тон- Аралчын Тажы- дыр мен. Одаглыг боргун кеткен, оттук- бижээн астып алган омак- сергээ чайынналган орлан эрес тажылар бо. Ынчангаш тажыларны тыва национал идик- хеп корулдезинче чалап тур мен. (Моорейнин ийиги кезээ - Тыва национал хеп моорейи)
Бедик- Хурен аъттыг Бели- Шынар биле Дожу- Хурен аъттыг Дожу- Шынар Тажылар
-Бис, устуурден душкен чувени чер- дээрнин кыдыындан бээр черге дужурбейн, харбап- шууреп алыр эртемниг Бедик- Хурен аъттыг Бели- Шынар биле Дожу- Хурен аъттыг Дожу- Шынар Тажылар- дыр бис. (Оюннун коргузер) - Тажыларны уран- талантызын коргузеринче чалап тур бис. (Моорейнин ушку кезээ – тажыларнын уран- талантызы)
Донен- Кара аъттыг Хан-Кучутен Тажы- Сагынган черден киргеш, сагынган черден унуп келир Донен- Кара аъттыг Хан-Кучутен Тажы- дыр мен. Сагынгыр- тывынгырлар моорейин чарлап тур мен. (Тыванын тоогузунден, улусчу педагогикадан айтырыглар)
Кангай- Кара аъттыг Кангывай – Мерген Тажы
- Чарынныгнын адаанга дужуп корбээн Кангай- Кара аъттыг Кангывай – Мерген Тажы- дыр мен. Тажыларны адаан- моорей оюн- хурешче чалап тур мен. (Моге салыкчылары 10- гу класстын оолдары)
III. Туннел кезээ(Моорейнин туннели- биле шииткекчи болук таныштырар)
Хаан:
- Одаглыг боргун кеткен,
оттук- бижээн астып алган
омак- сергээ чайынналган
орлан эрес, мерген- угаанныг,
чарынныгнын адаанга душпээн
тажыга бо ча- согуннумну тыпсып тур мен.
Башкарыкчы 2:
Шыян ам чузу боор ийик,
Чыргалдыг бо ордуга.
Коступ корбээн моорей-даа,
Хоглуг- шыырак эртип калды.
Чеди суурнун тажылары,
Чалаттырып анаа келген,
Чугурукту чарыштырган,
Чуректигни маргыштырган.
Эът- ханы чедишкеннер,
Эгин содаа анаа кеткен.
Хогжум, ыры чангыланган,
Хоомей, сыгыт ындынналган.
Оюн- тоглаа доозулду,
Олут орбайн хогледивис.
Киржикчилер:
1. Башкарыкчы- Монгуш Елена Ондаровна, тыва, дыл чогаал башкызы;
2. Хаан- Монгуш Шолбан Борбак-оолович, ОБЖ башкызы;
3. Кадын- Монгуш Лидия Дамдыновна, тыва дыл, чогаал башкызы;
4. Даш- Хурен аъттыг Танаа- Херел Тажы – Ооржак Шолбан Гагаринович, куш- ажыл башкызы;
5. Хулук- Бора аъттыг Тон- Аралчын Тажы - Алдын-Херел Найдан-оолович, география башкызы;
6. Бедик- Хурен аъттыг Бели- Шынар биле Дожу- Хурен аъттыг Дожу- Шынар Тажылар – «Кузел» аттыг цирк болгумуннун оореникчилери Орлан Ондар (11б), Эртине Ондар (11а)
7. Донен- Кара аъттыг Хан-Кучутен Тажы – Салчак Айдыс Сергеевич, тоогу башкызы;
8. Кангай- Кара аъттыг Кангывай – Мерген Тажы – Тулуш Альберт Эртинеевич, куш-культура башкызы.
9. Хаан, кадыннын ара- албаты чону- класс бурузунден 1 оол, 1 уруг.
10. Сценарийнин идеязы - Монгуш Долаана Доткан-ооловнанын, директорнун ооредилге- кижизидилге талазы- биле оралакчызы.
11. Сценарийнин тургузукчузу – Монгуш Елена Ондаровна тыва дыл, чогаал башкызы.
Литература.
1. «Кан-кыс»- Владимир Серен-оол, Кызыл - 1991
2. Торээн чогаал- 7 класс, К. Х. Оргу, Кызыл – 1995
3. Торээн чогаал- 6 класс, К. Х. Оргу, Кызыл – 1995
Хор-Тайга ортумак школазыКожуун чергелиг «Тажы-2013» деп моорейнин сценарийиТургузукчузу: Монгуш Елена ОндаровнаИшкин2013

Приложенные файлы


Добавить комментарий