Календарно-тематическое планирование по математике( 5 класс)


Математика
5 сынып
(барлығы 204 сағат, аптасына 6 сағат)
№ Тақырыптың атауы Сағат саны Күні Коррекция
І. Натурал сандар және нөл саны 48 с 1 1 Натурал сандар қатары. 1 2 2 Натурал санның оқылуы және жазылуы. 1 3 3 Жазықтық. Нүкте. 1 4 4 Түзу. Сәуле. 1 5 5 Кесінді. Кесіндінің ұзындығы. 1 6 6 Сынықтар. 1 7 7 Координаталық сәуле. 1 8 8 Натурал сандарды және нөл санын координаталық сәуледе кескіндеу. 1 9 9 Натурал сандарды салыстыру 1 10 10 Натурал сандарды салыстыру. Ө.Ж. 1 11 11 Натурал сандарды дөңгелектеу. 1 12 12 Натурал сандарды дөңгелектеу. Мәтінді есептер. 1 13 13 Бақылау жұмысы №1 «Натурал сандар және нөл саны» 1 14 14 Қатемен жұмыс. Натурал сандар және нөл саны 1 15 15 Санды өрнектер. Санды теңсіздіктер. Тура санды теңдіктердің қасиеттері. 1 16 16 Тура санды теңдіктердің қасиеттері. 1 17 17 Әріпті өрнектер 1 18 18 Әріпті өрнектер. Мәтінді есептер шығару. 1 19 19 І тарауды қайталауға арналған есептер 1 20 20 Қайталауға есептер шешу. 121 21 Натурал сандарды қосу. Қосудың қасиеттері 1 22 22 Натурал сандарды қосу. Қосудың қасиеттерін есеп шешуде пайдалану. 1 23 23 Натурал сандардыазайту. Азайтудың қасиеттері 1 24 24 Натурал сандардыазайту. Азайтудың қасиеттерін есеп шешуде пайдалану. 1 25 25 Натурал сандардыкөбейту және бөлу. Көбейтіндінің және бөліндінің негізгі қасиеттері. 1 26 26 Натурал сандардыкөбейту және бөлу. Көбейтіндінің және бөліндінің негізгі қасиеттерін пайдалану. 1 27 27 Санның дәрежесі. 1 28 28 Санның дәрежесі. Есептер шығару. 1 29 29 Қалдықпен бөлу. Ережесі. 1 30 30 Қалдықпен бөлу. Есептер шығару. 1 31 31 Бақылау жұмысы №2 «Натурал сандарға амалдар қолдану» 1 32 32 Қатемен жұмыс. Натурал сандарға амалдар қолдану 1 33 33 Өзендегі қозғалыс 1 34 34 Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып. 1 35 35 Өрнектерді ықшамдау. 1 36 36 Көбейтудің үлестірімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді ықшамдау. 1 37 37 Теңдеу. 1 38 38 Мәтінді есептерді теңдеудің көмегімен шығару 1 39 39 ІІ тарауды қайталауға арналған есептер 1 40 40 Бұрыш. Бұрыштың градустық өлшемі. Транспортир. 1 41 41 Бұрыштың түрлері. Үшбұрышты сызғыш. 1 42 42 Шеңбер. Дөңгелек. 1 43 43 Дөңгелек сектор. 1 44 44 Бақылау жұмысы №3 «Бұрыш. Шеңбер. Дөңгелек» 1 45 45 Қатемен жұмыс. Қайталау. 1 46 46 Формулалар. 1 47 47 Тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі. 1 48 48 ІІІ тарауды қайталауға арналған есептер 1 ІІ. Натурал санның бөлгіштері. 24 с 49 1 Натурал санның бөлгіштері. Натурал санның еселіктері. 1 50 2 Натурал санның бөлгіштері. Натурал санның еселіктері. Ө.Ж. 1 51 3 Бөлгіштер жұбын іріктеу тәсілімен теңдеудің натурал сан түбірін табу. 1 52 4 Көбейтіндінің, қосындының және айырманың бөлінгіштігі. 1 53 5 Көбейтіндінің, қосындының және айырманың бөлінгіштігі. 1 54 6 Натурал сандардың 2, 5, 10-ға бөлінгіштік белгілері 1 55 7 Натурал сандардың 2, 5, 10-ға бөлінгіштік белгілері. 1 56 8 Натурал сандардың 3, 9-ға бөлінгіштік белгілері 1 57 9 Натурал сандардың 3, 9-ға бөлінгіштік белгілері. Ө.Ж. 1 58 10 Бақылау жұмысы №4«Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті және бөлінгіштік белгілері» 1 59 11 Қатемен жұмыс. Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті және бөлінгіштік белгілері 1 60 12 Жай және құрама сандар 1 61 13 Жай және құрама сандар. Ө.Ж. 1 62 14 Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 1 63 15 Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. 1 64 16 Ең үлкен ортақ бөлгіш. 1 65 17 Өзара жай сандар. 1 66 18 Ең кіші ортақ еселік. 1 67 19 ЕКОЕ табуға арналған есептер. 1 68 20 ЕҮОБ және ЕКОЕ есептер шығару 1 69 21 Мүмкін нұсқаларды іріктеу. 1 70 22 Бақылау жұмысы №5« ЕҮОБ және ЕКОЕ табу » 1 71 23 Қатемен жұмыс. ЕҮОБ және ЕКОЕ 1 72 24 ІV тарауды қайталауға арналған есептер 1 ІІІ. Жай бөлшектер және оларға амалдар қолдану 51 с 73 1 Үлестер. Жай бөлшектер. 1 74 2 Жай бөлшектер. 1 75 3 Жай бөлшектерге есептер. 1 76 4 Жай бөлшектерге есептер. Мәтінді есептер 1 77 5 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. 1 78 6 Жай бөлшектің негізгі қасиеті. Ө.Ж. 1 79 7 Жай бөлшекті қысқарту. 1 80 8 Жай бөлшекті қысқарту. 1 81 9 Дұрыс және бұрыс бөлшектер. 1 82 10 Дұрыс және бұрыс бөлшектер. Есептер шығару 1 83 11 Аралас сандар. 1 84 12 Аралас сандарға амалдар пайдалану. 1 85 13 Аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыру. 1 86 14 Аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыру. Мәтінді есептер. 1 87 15 Бұрыс бөлшекті аралас санға келтіру. 1 88 16 Бақылау жұмысы №6 І жартыжылдықтың қорытындысы 1 89 17 Қатемен жұмыс. Жай бөлшектерді қосуға және азайтуға есептер шығару 1 90 18 Жай бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу. 1 91 19 Жай бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу. Ө.Ж. 1 92 20 Жай бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру 1 93 21 Жай бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру 1 94 22 Жай бөлшектерді салыстыру 1 95 23 Жай бөлшектерді салыстыру. Деңгейлік тапсырмалар. 1 96 24 V тарауды қайталауға арналған есептер 1 97 25 Жай бөлшектерді қосу және азайту 1 98 26 Жай бөлшектерді қосу және азайту 1 99 27 Жай бөлшектерге амалдар қолдану 1 100 28 Жай бөлшектерге амалдар қолдану: қосу, азайту 1 101 29 Аралас сандарды қосу және азайту 1 102 30 Аралас сандарды қосу және азайту. Мәтінді есептер. 1 103 31 Аликвоттық бөлшектер 1 104 32 Бақылау жұмысы №7«Жай бөлшектерді қосу және азайту» 1 105 33 Қатемен жұмыс. Жай бөлшектерді қосу және азайту 1 106 34 Аралас сандарды азайту 1 107 35 Аралас сандарды азайту. Есептер шығару. 1 108 36 Жай бөлшектерді көбейту. 1 109 37 Жай бөлшектерді көбейту. Есептер шығару. 1 110 38 Өзара кері сандар 1 111 39 Өзара кері сандар. Есептер шығару. 1 112 40 Жайбөлшектерді бөлу 1 113 41 Жайбөлшектерді бөлу. Есептер шығару. 1 114 42 Жайбөлшектергеамалдарқолдану 1 115 43 Санның бөлігін табу. Бөлігі бойынша санды табу 1 116 44 Бөлігі бойынша санды табу 1 117 45 Жай бөлшектеге амалдар қолдану. 1 118 46 Жай бөлшектеге амалдар қолдану. Ө.Ж. 1 119 47 Жай бөлшектеге амалдар қолдануға есептер шығару 1 120 48 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер 1 121 49 Бақылау жұмысы №8 «Жай бөлшектерді көбейту және бөлу» 1 122 50 Қатемен жұмыс. Жайбөлшектер мен аралас сандарғаамалдарқолдану 1 123 51 VІ тарауды қайталауға арналған есептер 1 ІV. Ондықбөлшектер және оларғаамалдарқолдану 49 с 124 1 Ондық бөлшек. Ондық бөлшекті оқу және жазу 1 125 2 Ондық бөлшекті оқу және жазу. Есептер шығару. 1 126 3 Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру 1 127 4 Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру 1 128 5 Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру 1 129 6 Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру. Ө.Ж. 1 130 7 Координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу 1 131 8 Координаталық сәуледе ондық бөлшектерді кескіндеу. Ө.Ж. 1 132 9 Ондықбөлшектерді салыстыру 1 133 10 Ондықбөлшектерді салыстыру. Логикалық есептер. 1 134 11 Ондық бөлшектерді қосу және азайту 1 135 12 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. Есептер шығару. 1 136 13 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану 1 137 14 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Деңгейлік тапсырмалар. 1 138 15 Бақылау жұмысы №9 «Ондық бөлшектерді қосу және азайту » 1 139 16 Қатемен жұмыс. Ондық бөлшектерді қосу және азайтуға есептер шығару 1 140 17 Ондық бөлшектерді қосу және азайтуға арналған есептер. 1 141 18 Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001 ... санына көбейту 1 142 19 Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001 ... санына көбейту. Ө.Ж. 1 143 20 Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001 ... санына бөлу 1 144 21 Ондық бөлшекті 10, 100, 1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001 ... санына бөлу. Ережесін пайдалану 1 145 22 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту 1 146 23 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Мәтінді есептер. 1 147 24 Ондық бөлшектерді көбейту 1 148 25 Ондық бөлшектерді көбейту. Ө.Ж. 1 149 26 Ондық бөлшектерді көбейтуге амалдар қолдану 1 150 27 Ондық бөлшектерді көбейтуге амалдар қолдану(+, -, /, *) 1 151 28 Бақылау жұмысы №10 «Ондық бөлшектерді көбейту» 1 152 29 Қатемен жұмыс. Ондық бөлшектерді көбейту және бөлуге есептер шығару 1 153 30 Ондық бөлшектерді көбейту және бөлуге мәтінді есептер шығару 1 154 31 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу 1 155 32 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Есептер шығару. 1 156 33 Ондық бөлшекке бөлу 1 157 34 Ондық бөлшекке бөлу. Ө.Ж. 1 158 35 Ондық бөлшекке бөлуге амалдар қолдану 1 159 36 Ондық бөлшекке бөлуге амалдар қолдану(+, -, /, *) 1 160 37 Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану 1 161 38 Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану 1 162 39 Ондық бөлшекті дөңгелектеу 1 163 40 Ондық бөлшекті дөңгелектеу. Мәтінді есептер 1 164 41 Сандардың арифметикалық ортасы, модасы, өзгеру ауқымы медианасы. 1 165 42 Сандардың арифметикалық ортасы, модасы, өзгеру ауқымы медианасын табуға арналған мәтінді есептер шешу. 1 166 43 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Ө.Ж. 1 167 44 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану(+, -, /, *) 1 168 45 Бақылау жұмысы №11 «Ондық бөлшектерге амалдар қолдану » 1 169 46 Қатемен жұмыс. Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдану. 1 170 47 Ондық және жай бөлшектерге амалдар қолдануға арналған есептер шығару 1 171 48 VII тарауды қайталауға арналған есептер 1 172 49 Қайталау есептер. Ө.Ж. 1 V. Процент 14 с 173 1 Процент ұғымы. 1 174 2 Процент. Есептер шығару. 1 175 3 Берілген санның процентінтабу 1 176 4 Берілген санның процентін табу. Мәтінді есептер. 1 177 5 Проценті бойынша санды табу 1 178 6 Проценті бойынша санды табу. Ө.Ж. 1 179 7 Проценттерге есептер шығару 1 180 8 Проценттерге есептер шығару. Мәтінді есептер. 1 181 9 Диаграммаларға ұғым. 1 182 10 Диаграммалар тұрғызу. 1 183 11 Бақылау жұмысы №12 «Процент» 1 184- 12 Қатемен жұмыс. Проценттерге есептер шығару 1 185 13 Процент. Диаграмма. 1 186 14 VIІI тарауды қайталауға арналған есептер 1 VІ. 5-сыныптағы математика курсын қайталау 18 с 187 1 Натурал сандарға амалдар қолдану 1 188 2 Натурал сандарға амалдар қолдану. Деңгейлік тапсырмалар. 1 189 3 Натурал сандардың бөлінгіштігі 1 190 4 Натурал сандардың бөлінгіштігі. 2,3,5,10-ға бөлінгіштік белгілері. 1 191 5 Өрнектер. 1 192 6 Формулалар 1 193 7 Бақылау жұмысы№ 13 Жылдық қорытынды бақылау 1 194 8 Қатемен жұмыс.Деңгейлік тапсырмалар. 1 195 10 Жай және ондық бөлшектерге амалдар қолдану 1 196 10 Жай және ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Ө.Ж. 1 197 11 Жай бөлшектерге амалдар қолдану 1 198 12 Жай бөлшектерге амалдар қолдану(+,-,/,*) 1 199 13 Мәтінді есептер шешу 1 200 14 Мәтінді есептер шығару. Ө.Ж. 1 201 15 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану 1 202 16 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану. Есептер шығару. 1 203 17 Проценттер. Диаграммалар. 1 204 18 5-сыныпта өткенді қайталау. 1 Барлығы 204 сағ

Приложенные файлы


Добавить комментарий