Авторський урок з елементами гри „Правила вживання апострофа” (на народознавчій основі)

Передмова
Наш час – час активних і ділових людей. У державі створюються передумови для розвитку творчої ініціативи, відкритий широкий простір для вираження різноманітних думок, переконань, оцінок. Це диктується соціальним замовленням на всебічно розвинену, духовно багату, самодостатню особистість, людину з високим рівнем комунікативної компетентності, що передбачається Національною доктриною розвитку освіти України у ХХI столітті та Стандартом мовної освіти.
Навчання української мови як державної має на меті забезпечити активне володіння учнями державною мовою, сформувати в них мовленнєву, мовну, соціокультурну та діяльнісна компетентності.
Інтерактивні технології навчання найбільш відповідають особистісно зорієнтованому підходу у навчально-виховному процесі. При застосуванні інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Тому інтерактивні технології найбільше сприяють формуванню в учнів практичних умінь і навичок, виробленню їх власних цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.
Учитель-словесник відіграє надзвичайно важливу роль у впровадженні вправ та завдань інтерактивного характеру, оскільки розвиток особистості, на думку психологів, відбувається у процесі взаємодії з іншими людьми і трактується як система безпосередньої комунікації.
Учитель і учень перебувають у ситуації співпраці, і завдання учителя на уроці - стимулювати школярів до особистісного сприйняття дійсності та яскравого виразного образного відтворення її .
Під час розробки уроку „Правила вживання апострофа” я використала такі інтерактивні технології: „Робота в парах”, „Мікрофон”, „Рольова гра”.
Під час роботи в парах всі діти отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час поміркувати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію.
Технологія „Мікрофон” надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
Під час рольової гри „Я – письменник” учні вчаться через досвід та почуття.
Працюючи в режимі постійного пошуку та новизни, учні розвивають мислення й уяву, набувають комунікативних навичок монологічного мовлення, виявляють творчі можливості.


Тема Правила вживання апострофа
Мета: повторити основні правила вживання апострофа, формувати вміння правильно писати та вимовляти слова з апострофом, закріпити вміння ділити слова з апострофом для переносу, збагачувати словниковий запас учнів;
розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, вміння удосконалювати, робити висновки, кмітливість;
виховувати любов і пошану до рідного слова, до рідної землі, до природи.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок-народознавчий аспект з елементами гри.
Обладнання: таблиця „Основні правила вживання апострофа”, картки з прислів’ями, музика для фізкультхвилинки та для вправи „Я – письменник”, презентація, виставка книжок, виставка дитячих малюнків „перелітні та зимуючі птахи”.
Методи й прийоми: метод „незакінчених речень”, фронтальна бесіда, пояснення, робота в групах, рольова гра, самостійна робота.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
формулювати правила вживання апострофа;
застосовувати вивчені правила на практиці;
систематизувати деякі відомості з народознавства;
набути навичок інтерактивної діяльності.
Під час проведення уроку формуються та розвиваються мовна, мовленнєва, соціокультурна та діяльнісна компетентності.


Орієнтовний план проведення уроку
1.Організаційний момент (1 хв.).
2.Актуалізація опорних знань (інтерактивна вправа, метод „незакінчених речень”) (5 хв.).
3.Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання школярів (2 хв.).
4.Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу ( пояснення, робота в парах, рольова гра „Я – письменник”) (26 хв).
5. Закріплення вивченого матеріалу (самостійна робота) (7 хв).
6.Підсумок уроку (2 хв)
7.Домашнє завдання (2 хв).

Епіграф Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічно живу і нову
І мову її солов’їну.
В.Сосюра

Хід уроку
I. Організаційний момент.
Діти передають долоньками побажання один одному ланцюжком.
Записуємо число у зошити.
II. Актуалізація опорних знань.
2.1. Інтерактивна гра „Незакінчені речення”.
Учитель
Діти, який розділ мовознавства ми зараз вивчаємо?
Для того, щоб перейти до вивчення нової орфограми, нам треба повторити те, що ми вже знаємо.
Діти, кожен із вас на парті має картки двох кольорів – червоного і зеленого. Я буду читати вголос 10 тверджень. Ви будете піднімати картки відповідного кольору. Якщо згодні із твердженням – зеленого кольору, якщо
· червоного. Учні-асистенти допомагатимуть мені, слідкуючи за відповідями.
1.Букви ми пишемо і читаємо, а звуки вимовляємо і чуємо (Так).
2.Всі звуки поділяються на приголосні та дзвінкі (Ні. Всі звуки поділяються на приголосні та голосні).
3.В українській мові 9 голосних звуків (Ні. В українській мові 6 голосних звуків).
4.приголосні звуки поділяються на тверді і м’які (Так).
5.Звук [Й] завжди м’який (Так).
6.У слові „ТІНЬ” всі приголосні – м’які (Так).
7.У слові „АЛЕЯ” буква „Я” позначає 1 звук (Ні. Буква „Я” в цьому слові позначає 2 звуки – [Й][А]).
8.У слові „РЕЛЬЄФ” букв більше, ніж звуків (Ні. Однакова кількість букв і звуків).
9.Фонетичний запис слова „СЬОГОДНІ” виглядає так - [СЬОГО
·ДНІ] (Ні. М’який знак звука не позначає).
10.Слово „ЗАВОЙОВНИК” для переносу треба поділити так - ЗА-ВОЙ-ОВ-НИК (Ні. ЗА-ВО-ЙОВ-НИК).
Підрахунок правильних відповідей.

III. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчання школярів.
Учитель
Діти, зверніть увагу на епіграф до уроку. Про що говорять ці рядки?
Відповіді учнів
Учитель
Сьогодні ми з вами будемо вивчати українські традиції, прислів’я, приказки, загадки, удосконалювати свої вміння та навички у вимові й написанні слів з певною орфограмою. Яку саме орфограму будемо повторювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку:
Я такий же, як знак розділовий,
І відомий шкільній дітворі,
Та в словах української мови
Я пишусь не внизу, а вгорі.
Спробуй лише написати „ІМ’Я” –
Зразу стану потрібен і я.
(Апостроф).
Як ви вважаєте, для чого нам потрібно вивчати цю орфограму?
Відповіді учнів
Запис у зошитах дати та теми уроку.

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.
4.1.Пояснення вчителя.
Апостроф вживається в українській мові для позначення роздільної вимови звуків на письмі. Він вказує на те, що наступні після твердого приголосного букви Я, Ю, Є, Ї позначають два звуки.
Повторення правил вживання апострофа за таблицею.
4.2.Робота в парах.
Учитель
Український народ склав дуже багато прислів’їв та приказок. Зараз ви, працюючи в парах, повинні скласти з розрізнених частин прислів’я, записати їх у зошити. Слова з апострофом підкресліть, усно поясніть написання апострофа, нижче запишіть фонетичну транскрипцію цього слова. Поділіть слово для переносу.
Об’єднана сила рушить скелю.
Пташка красна своїм пір’ям, а людина – знанням.
Ранні пташки воду п’ють, а пізні – сльози ллють.
Літо збирає, а зима з’їдає.
Нащо й клад, коли в сім’ї лад.
Палка тільки по м’ясу б’є, а слово до кісток дістає.
Україна – рідний край, про це завжди пам’ятай.
4.3.Фізкультхвилинка.
Учитель
Діти, які ви знаєте символи України, крім державних?
Існує таке прислів’я: „Без верби і калини нема України”. Дійсно, калина – символ України. З давніх-давен світлицю прикрашали калиною. Калина оспівана в народних піснях. Ми з вами прослухаємо пісню „Ой є в лісі калина” і виконаємо під неї певні рухи.
Ой є в лісі калина – 2 р.
Калина, калина,
Комарики-дзюбрики, калина.
Там стояла дівчина – 2 р.
Дівчина, дівчина,
Комарики-дзюбрики, дівчина.
Цвіт-калину ламала – 2 р.
Ламала, ламала,
Комарики-дзюбрики, ламала.
Та в пучечки в’язала – 2 р.
Комарики-дзюбрики, в’язала.
4.4. Гра „Я – письменник”.
Учитель
Крім символів-рослин є в українців і птахи-символи. Що це за птахи? Деякі з них відлітають на зиму у теплі краї, а деякі все ж таки залишаються.
Давайте пригадаємо, які птахи залишилися зимувати у нас?
Як ми можемо допомогти нашим маленьким друзям взимку, коли надворі холодно і дуже мало корму?
Зараз я вам пропоную зі словосполученнями, поданими в довідці, скласти кілька зв’язних речень про допомогу птахам взимку.
Словосполучення для довідок: на шкільному подвір’ї, у п’ятницю після уроків, о п’ятнадцятій годині, зробили годівнички, розвішали по всьому парку.
Діти працюють в зошитах, звучить музика „Голоси птахів”.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
Учитель
Українці – народ дуже кмітливий. Давайте перевіримо, чи зможете ви впоратись з наступним завданням. Розташуйте слова у дві колонки: у першій – без апострофа, у другій – з апострофом. Якщо ви правильно виконаєте завдання, з останніх літер кожного слова прочитаєте повчальний вислів.
Цв...яшок, М...юнхен, кур...єр, вп...яте, дзв...якнути, п...єдестал, вар...яг, з...ясовано, в...яз, грав...юра, біль...ярд, Лук...ян, гриль...яж, духм...яне, кар...єра, Захар...їн, Прип...ять.
Ключ. Книга – джерело знань.

VI. Підсумок уроку ( метод „Мікрофон”)
Яку орфограму вивчали?
Перед якими буквами пишеться апостроф?
Коли апостроф перед Я, Ю, Є, Ї не вживається?
Аналіз роботи учнів на уроці
Учитель
Діти, наш рідний край – це маленька частинка планети Земля. Любіть, бережіть свою Батьківщину, прагніть зробити, як і сьогодні на уроці, якомога більше для свого краю, бо, як сказав А.Малишко:
І колишеться м’ята,
І тремтить далина,
І доріг є багато,
А Вітчизна одна.
VII. Домашнє завдання
Опрацювати правила вживання апострофа, виконати впр.270.
З орфографічного словника виписати 5 слів з апострофом. Зробити фонетичний запис слів, із двома скласти речення.
Скласти твір-мініатюру на тему „Рідна материнська мова”, використовуючи слова з апострофом.15

Приложенные файлы


Добавить комментарий