Планирование по инностранные языку на тему Control work

.АCылшын тілі –‰лемдегі еS к™п таралCан тіл.2.ОKу жылы 9 айCа созылады.3.АCылшын мектебінде негізгі п‰ндер: аCылшын тілі, математика , биология. 4.АCылшын оKушылары мектеп формасын кигізеді. 5. Балалар 7 жасKа толCанда , бастауыш мектепке барады,онда олар 11 жыл оKиды.
III. Correct the sentences
1.German, History, Science are called < core> subjects
2. Boys and girls study together at private schools
3. Compulsory education begins at the age of 11
4. Primary education lasts for 5 years
5. In Great Brita
·15

Приложенные файлы


Добавить комментарий