Презентация. Тыва дыл. Чуве ады. Катаптаашкын. 3 класс


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Урок родного языка в 3 классе с использованием технологии ИСУД Кичээлдиё темазы:«Ч\ве ады»(катаптаашкын кичээли) 3 класс
Эртенги х\н экии!Экии эжим, экии!Эки кызып ==ренип,Эки демдек алыылы. К Ы К А Ж А П Т А Р А К А Ж Ы К
style.rotationppt_wppt_y
style.rotationppt_wppt_y
style.rotationppt_wppt_y
style.rotationppt_wppt_y К а ж а аХ о йС и г е н н и К ы ш т а г Б, Д, В, Г, Т С И Г Е Н Н И 1.одуруг- аптара2.одуруг - кажык Аал аалчы аалдар аалдыг аалдаар Аал аалчы аалдыг аалдаар Д.А. + Ч.А. С.А. + Ч.А. Ч.А. + К.С. Аяк шай +гге кирген кижини тывалар албан шайладыр чораан. Чорумал кижини, танывазы кижини, таныыры кижини тывалар бир д=мей х\нд\лээр чаёчылдыг. Шеёнеден, кызыл дыттыё ч=в\рээзинден, хадыныё картындан бистиё =гбелеривис шайны кылып ижип чораан. Дадар-оол ДонгакТыва кыс мен Авам к\ж\р анай кежинАктап тургаш, даарап бергенДыёзыг соокта кедип алырТыва тонум таан чараш.Чиёгир кызыл курум-билеЧиёге белим куржаныр мен.Чаным-биле эрткен кижиЧандыр к=рбейн кайгап эртер … Суг … – бистиё чемгерикчивис. Ол чокта чер-даа, кижилер-даа кадып-суксай берген турар ийик. … ажык-дузазыныё дугайында т=нчу чок чугаалап болур. Ону кижи б\р\з\ билир. … тывалар шаандан тура \нелеп, ыдыкшыдып келген. Хем-сугнуё шуут чанынга аал тургуспас, мал-маган девээлетпес. … хензиг-даа бок октавас. Аржаан болгаш кара суг баштарынче кылаштавас, ону ажа халывас. Сагыш … бичези херек,Сава … улуу херек. Далашкан куске сут … дужер. Далашкан к\ске с\тке д\жер. Сагыштыё бичези херек,Саваныё улуу херек. (Ч.а. ч.с. О.п.) (Ч.а. ч.с. \.п.) к а з а р,(Ч.а. х.с. О.п.) ( Ч.с. ч.с. \.п.) т ы в а р Эртинени черден казар,Эртемнерни номдан тывар Бажыёга онаалга Ч\ве адыныё падежтеринге 3 тывызык бижиир Р е б у с т а р 6н-оол ча ын кырган-авазыныё аалынче чоруур. 50дей биле -оолаалга тпак ижер. У л у у – б и л е ч е т т и р д и м!

Приложенные файлы


Добавить комментарий