Сорулгазы: 1. уругларга «берингир кус» дугайында билиндирер. Кузун ажаап алыр ногаа, кат-чимис аймаанын дугайында ооредир, билиин быжыглаар. 2. уругларнын дыл-домаан, угаан-медерелин сайзырадыр 3. бойдуска ынак, камныг-хумагалыг болурунга кижизидер дерилг


Берингир кусСорулгазы:
уругларга «берингир кус» дугайында билиндирер. Кузун ажаап алыр ногаа, кат-чимис аймаанын дугайында ооредир, билиин быжыглаар.
уругларнын дыл-домаан, угаан-медерелин сайзырадырбойдуска ынак, камныг-хумагалыг болурунга кижизидердерилгези: Бурулер, чечектерХоглээшкиннин чорудуу:
Башкарыкчы: Хундулуг ада-иелер, уруглар!
Кустун айы унуп келди, хурен сарыг буру душту,
Хемнер, холдер чаакталды, хоглуг куштар ыры читти.
Богун бистер чыглып алгаш, алдын кусту алгап йорээп,
Аян ырны ырлашпышаан, ырлап-самнап хоглээлинер!
- Ынчангаш «Берингир кус» деп темалыг Алдын кус байырлалын бирги бичии болуктун уругларынын болгаш ада-иелеринин аразынга ажыттынган деп чарладывыс.
- Ыры «Берингир кус» ырыны башкылары ырлаар, уруглары ногаа аймаа кылдыр кеттинип алган болур, ырынын утказынын аайы-биле танцылаар.
Огородта ногаа аймаанОнча санап четпес-даа сен
Помидорлар холчок бышканБорбак-борбак кызыл-кызылЧаагай улуг ногаан арбуз
Чараш бомбук сагындыраКартошканын улуун канчаарХарын мырай идик майыы.
Согунаны кандыг дээрилСолун ногаа ол-ла болгайКартангылыг, тоглангылыг
Капусталар база орар.
Башкарыкчы:
Сап-ла сарыг, кып-ла кызылСарала он, кусту нону
Ыяштарнын бурулериЫндыг чараш корунер даан!
Ада-иелер кус дугайында шулуктерден уругларывыска чугаалап бээринерни диледивис (Шулуктээрлер).
Ыры «Куштар бистер чанарда» (башкы ырлаарга, уруглар ырынын утказы биле шимчээшкиннерни кылыр)
Куштар бистер чанарда,
Куспактанчып чанар бис.
Мында чай, дугде кыш,
Бистер донуп чор бис.
Бора-Хокпеш бээр келБистин биле байырлаш,
Байырлыг, байырлыгБаза картап байырлыг!
Ада-иелер биле оюн «Айтырыг-харыы» - (айтырыгларга харыылаар)
Ыры «Опей опей»
Оожум оожум, уругларымОйнаарагым удуй берген.
Опей-опей, опей-опей
Янзы буру оннерлиг буружугештер» - танцы
Уруглар биле оюн « Бурулерни чыыры»
Башкарыкчы: «Берингир кус» деп темалыг аъш-чем делгелгезин ажыттынган деп чарладывыс(ада-иелер боттарынын чемнерин тывызыксыг солун кылдыр таныштырар)
Ыры «Хороводная» - ада-иелер ырлаар.
Башкарыкчы: Бистин «Берингир кус» деп темалыг байырлалывыс моон биле дооступ тур, идепкейлиг киришкеннинер дээш четтирдивис!

Приложенные файлы


Добавить комментарий