Генетика тарау бойынша 10 сынып?а арнал?ан тест тапсырмалары


Генетикалық зерттеулер жүргізуге қолайлы жәндік
А дрозофила шыбыны
Б қоңыз
Ә өрмекші
В шаян
Гендердің хромосомалардың сәйкес бөліктерінің өзара алмасуы қалай аталады
А кроссинговер
Б конъюгация
Ә локус
В транслокация
Бұршақ қандай қасиеттерімен ерекшкленеді
А фенотипте білінетін бірнеше белгілері бар
Ә өсіруге қолайлы
Б өздігінен тозаңданады
В барлық жауап дұрыс
Г. Мендельдің бірінші заңы қалай аталады
А біркекілік
Ә белгінің ажырауы
Б рецессивтілік
В тәуелсіз таралу
Әке-шешесінің қаны І топ болса, ұрпақтарының қан топтары қандай
А І топ
Ә 4 топ
Б 3 топ
В 2 топ
Шешесінің қаны гетерозиготалы 3 ттоп , әкесі 4 топ
А 1,2,4
Ә 2,3,4
Б 3,2,1
В 4,1,2
Гендердің хромосомадағы орын қалай атайды
А тіркесу тобы
Ә кроссинговер
Б локус
В генотип
Ген деген терминді ғылымға кім енгізді
А Т. Морган
Ә С. Четвириков
Б И. Павллов
В В. Иогансен
Г. Мендель қандай өсімдікке тәжірибе жүргізді
А намазшамгүл
Ә бұршақ
Б шомыр
В қызан
Бұршақтың қанша іріктемесі бар
А 40
Ә 30
Б 34
В 25
Г. Мендельдің 3 заңы қалай аталады
А тіркес тұқым қуалау
Ә ажырау заңы
Б белгілердің тәуелсіз ажырауы
В өзгергіштік
Басыңқы гендер қалай аталады
А аллельді
Б рецессивті
Ә геномды
В доминантты
Организмнің ішкі сыртқы жиынтғы қалай аталады
А фенотип
Ә генотип
Б полимер
В полимерия
Бірдей гендер қалай аталады
А гетерозиготалы
Ә полимерия
Б гомозиготалы
В эпистаз
Тіркес топтарының саны неге сәйкес келеді
А хромосомалардың гаплоидті санына
Ә кроссинговерге
Б генге
В локусқа
Моногибридттің будандастырудың F2ұрпағындағы белгілердің генетикалық өзгеруі қалай жүреді
А АА, Аа ,Аа, аа
Ә АА, Аа
Б Аа, АА аа
В Аа, аа
Генетика ғылымы нені зерттейді
А сұрыптауды
Ә тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік
Б эволюцияны
В селекцияны
Екі немесе бірнеше аллельді емес доминантты гендердің бірін-бірі толықтырып , белгінің пайда болуы
А комплементарлық
Ә эпистаз
Б көпаллельдік
В полимерия
Белгілі бір белгіге жауап беретін гендер қалай аталады
А аллельді
Ә рецессивті
Б баламалы
В доминантты
Ұқсас хромосомаларда орналасатынын кім дәлелдеді
А К. Коренс
Ә Т. Морган
Б Ч. Дарвин
В И. Н. Вавилов
Аллельдің жұп геннің біруінің доминантты қасиет көрсетіп рецессивті геннің әсерінің байқалмауы қалай аталады
А толық доминанттылық
Ә белгінің ажырауы
Б рецессивтік
В доминанттылық
Доминантты белгі
А анықталатын белгі
Ә белгінің ажырауы
Б бірден көрінетін белгі
В байқалмайтын белгі
Гендердің өзара әрекеттесуі нешеге бөлінеді
А 2
Ә 4
Б 3
В 5
Гендердің жиынтығы қалай аталады
А фенотип
Ә генотип
Б эпистаз
В кроссинговер
Бірнеше доминантты гендер өзара әрекеттесе отырып, бір белгінің көрінуін айқындай түсуін не деп айтады
А комплементарлық
Ә эпистаз
Б полимерия
В көпаллельдік
Тұқым қуалаудың хромосомалық теориясының негізін қалаған ғалым
А Г. Медель
Ә Н. И. Вавилов
Б Т.Моорган
В В.Иогансен
Аллельді гендердің екеуінің де әсері бірдей байқалып, аралық сипаттағы форманың қалыаптасуы қалай аталады
А толық доминантты
Ә толымсыз доминанттылық
Б рецессивтік
В доминанттылық
Әр доминантты ген жеке күйінде өзінің белгісін жарыққа шығара алама
А шығарады
Б шығармайды
Шешесі гомозиготалы қаны 2топ әкесі 4 топ болса, балаларының қан тобы қандай болуы мүмкін
А 2,4
Ә 1,2,3
Б3,4
В 2,3
Ата-аналарына ұқсас белгілерді анықтайтын гендердің бірлесі тұқым қалауы қалай аталады
А кроссинговер
Ә эпистаз
Б айқаспа
В гендердің тіркесуі
Г. Мендельдің зандарын екінші рет ашып дәлелдеген ғалымдарды атаңдар
А Х. Де Фриз
Ә К. Коренс
Б М. Ә. Айтхожин
В Э. Чермак- Зейзенг
Басым гендер қалай аталады
А доминантты
Ә рецессивті
Б аллельді
В кроссинговер
Жұп гендер қалай аталады
А рецессивті
Ә доминантты
Б аллельді
В эпистаз
Әртүрлі гендер қалай аталады
А гомозиготалы
Ә гетерозиготалы
Б комплементарлық
В эпистаз
Тұқымқуалаушылықтың негізгі заңдылықтарының алғаш зерттеген кім
А Т.Моррган
Ә Ч:Дарвин
Б Г. Мендель
В Н. И Вавилов
Аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің неше типі бар
А 5
Ә 3
Б 2
В 4
Әке-шешесінің 4 топ болса балалары
А 1,2
Ә 2,3,4
Б 3,4
В 2,3
Намазшамгүл өсімдігіне жасалған тәжірибененің бірінші будандық ұрпағы қандай доминанттылыыққа жатады
А толық
Ә толымсыз
Г.Мендельдің моногибридтті будандастыруға тәжірибие жасау үшін қанша бұршақ алды
А 8023
Ә 7003
Б 5056
В 60232
Бір геннің екінші генге басымдық қасиет көрсетуі
А комплементарлық
Ә эпистаз
Б полимерия
В локус

Приложенные файлы


Добавить комментарий