9-сынып?а арнал?ан ?орытынды ба?ылау ж?мысы 6 н?с?а

4 Jорытынды баKылау жaмысы
1-нaсKа
1.Энергиясы 1 эВ электронныS жылдамдыCы Kандай?
2.Jуаты 100 Вт жарыK к™зі 1с-та 5*1020 фотон щыCарады. С‰уле шыCарудыS орташа толKын aзындыCын табыSдар.
3.Массасы 40 г дене KатаSдыCы 100 Н/м серіппеге ілінген . Осы дене тербелісініS периоды мен жиілігін аныKтаSдар.

№4 Jорытынды баKылау жaмысы
2-нaсKа
1.Серіппелі маятниктіS еркін тербелісініS периоды неге теS? Ж_ктіS массасы 0,25 кг, ал серіппеніS KатаSдыCы 100 Н/м.
2.Жиілігі 1015 Гц жарыK т_сіргенде, литийден шыKKан электрондардыS максимал кинетикалыK энергиясы Kандай болады?
3.Егер т_тіктегі анодтыK кернеу 20 кВ болса, рентген с‰улелерініS минимал толKын aзындыCы Kандай болады?

№4 Jорытынды баKылау жaмысы
3-нaсKа
1.Тербелмелі контурдыS сыйымдылыCы 50 мкФ-Kа, ал индуктивтілігі 50 Гц-ке теS. КонтурдыS тербеліс периоды мен жиілігін табыSдар.
2.Алюминий пластинаCа жиілігі 1,03*1015 Гц с‰уле т_скенде фотоэффект басталады. Алюминийден электрондарды жaлып шыCару жaмысын табыSдар.
3. Jандай радиоактивті ыдырау н‰тижесінде натрий магнийге айналады?


№4 Jорытынды баKылау жaмысы
4-нaсKа
1.`шаK радиолокатордан 6*104 м KашыKтыKта орналасKан. `шаKтан шаCылCан сигнал Kандай уаKытта Kабылданады?
2.КонтурдаCы конденсатор сыйымдылыCы 50 мкФ, циклдік жиілігі 5 кГц. Индуктивтілік неге теS?
3.Плутоний 239Рu94 Kандай радиоактивті ыдырау н‰тижесінде 235U92 уранCа айналады?


№4 Jорытынды баKылау жaмысы
5- нaсKа
I. ДененіS импульсі 8 кг м/с, ал кинетикалыK энергиясы 16 Дж. ДененіS массасы мен жылдамдыCын табыSдар.
II. `зындыCы 80 см маятник 1 мин ішінде 34 тербеліс жасаса, оKушы еркін т_су _деуініS
Kандай м‰нін шыCарып алды?
III. ФотондардыS энергиясы : 4140 эВ, 2,07 эВ-Kа теS. ОлардыS толKын aзындыKтары
Kандай?
IY. Катоды цезийден жасалCан вакуумді фотоэлементке 2 В жапKыш кернеуі т_сірілген.
ЖарыK катодына т_сетін толKын aзындыCы Kандай болCан кезде фототок пайда
болады? (Аш=2,9*10-19 Дж)

№4 Jорытынды баKылау жaмысы
6- нaсKа
I Массасы 1000 т поезд т_зу сызыKты KозCалып, жылдамдыCын 36 км/саC-тан 72 км/саC-Kа
дейін арттырды. Импульс ™згерісін тап.
II. РояльдіS жиілік диапазоны 90 Гц пен 9000 Гц аралыCында. АуадаCы дыбыс толKындары
aзындыKтарыныS диапазондарын табыSдар.
III. СпектрдіS к™рінетін б™лігіндегі еS aзын 13 EMBED Equation.3 1415нм ж‰не еS KысKы 13 EMBED Equation.3 1415 нм
толKындарCа с‰йкес фотондардыS энергиясын аныKта.
IY. Егер фототок жапKыш кернеуі 0,8 В болCан кезде тоKтаса, онда фотоэлектрондардыS еS _лкен жылдамдыCы Kанша? (m=9,1*10-31)Приложенные файлы


Добавить комментарий