Кинематика, фотоэфект, интерференция та?ырыпты? тестілер


Тақырыптық тестілер
Кинематика
1.0,8 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығын 24 м/с-тен 40 м/с-ке дейін өзгертуге кеткен уақыты
A) 30 с.
B) 20 с.
C) 60 с.
D) 50 с.
E) 40 с.
2.Инерция заңын ашқан ғалым
A) Гераклит.
B) М.Ломоносов.
C) И.Ньютон.
D) Аристотель.
E) Г.Галилей.
3.Ауасы сорылып шығарылған түтікшеде бытыра, тығын және құс қауырсыны бар. Осы денелер құлағанда үдеуі үлкен болатыны
A) Тығынның.
B) Тығын мен құс қауырсыны.
C) Барлығының үдеуі бірдей.
D) Бытыраның.
E) Құсқауырсынының.
4.. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
5.36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер тежелу кезіндегі үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты
A) 13,5 м, 4,5 с.
B) 12,6 м, 2,6 с.
C) 12,5 м, 2,5 сD) 16,4 м, 3,6 с.
E) 10,5 м, 2,5 с.
6.Жылдамдығы 54 км/сағ автобустың 2 м/с2 үдеумен қозғалып, тоқтағанға дейінгі орын ауыстыруы
А)* 56,25 м
В) 108 м
С) 27,55 м
D) 30,25 м
Е) 108 км
7. Пойыз уақыттың жартысын 1 = 70 км/сағ, ал екінші жартысын
2 = 30 км/сағ жылдамдықтармен жүріп өтті. Пойыздың орташа жылдамдығы
A) 45 км/сағ.
B) 40 км/сағ.
C) 42 км/сағ.
D) 60 км/сағ.
E) 50 км/сағ.
8.Еркін түскен дененің 4 с өткеннен кейінгі жылдамдығы:(v0=0, g=10м/с2)
A) 160 м/с.
B) 40 м/с.
C) 20 м/с.
D) 200 м/с.
E) 80 м/с.
9.Автомобильдің жылдамдығы 5 с-та, 15м/с - тан 10м/с-қа дейін бірқалыпты кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі
A) 3 м/с2.
B) 5 м/с2.
C) 1 м/с2.
D) 2 м/с2.
E) 4 м/с2.
10.Денені материялық нүкте деп есептеуге болатын жағдай
A) Дискіні Жерден 0,5м биіктікке көтеріп қойды.
B) Дискі1м қашықтыққа домалап барып тоқтады.
C) Дискі 0,5 м биіктіктен төмен құлағанда.
D) Спортшы дискіні 50м қашықтыққа лақтырды.
E) Дискіні станокта жасап тұр.
11.Скаляр физикалық шаманы табыңыз
A) Салмақ
B) Күш
C) Жылдамдық
D) Үдеу
E) Энергия
12.Жеңіл автомобиль солға қарай 15 м/с жылдамдықпен жүреді, бастапқы координаты 200 м, оның қозғалыс теңдеуі
A) x= – 15t
B) x=200–15t
C) x= 200–15
D) x=15t
E) х=200+15t
Фотоэффект
1. Фотонның массасы электронның тыныштық массасына тең болатын сәуленің толқын ұзындығын табыңыз. (h=6,6310-34 Джс, m=9,110-31 кг)
A) 1,8 пм. B) 41 нм. C) 2,4 пм. D) 1,8 нм. E) 24 нм.
2.Энергиясы 2,810-19 Дж болатын фотонға сәйкес келетін электромагниттік толқынның ұзындығы (h=6,6210-34 Джс; с = 3108 м/с)
A) 70 нм. B) 800 нм. C) 71нм. D) 710 нм. E) 7 нм.
3. Толқынұзындығы 500 нм-гесәйкес квант энергиясы: (h=6,6310-34 Джс, с=3108 м/с)
A) ≈ 41019 Дж.
B) ≈ 40010-19 Дж. C) ≈ 0,410-19 Дж. D) ≈ 410-19 Дж. E) ≈4010-19 Дж
3.Рентген түтікшесі 50 кВ кернеумен жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы: (h=6,6210-34 Джс; e=1,610-19 Кл)
A) 0,025 нм. B) 3 нм. C) 25 нм. D) 0,0025 нм. E) 0,25 нм.
4. Электрондардыңплатинаданшығужұмысы 9,110-19 Дж.Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) Жарықплатинаданэлектрондардышығараалмайды.
B) 4,210-19 Дж. C) 2,110-19 Дж. D) 1,110-19 Дж. E) 7,410-19 Дж.
5.Фотонның энергиясы 3,0 эВ, сәуленің толқын ұзындығын табыңыз.
(1 эВ1,610-19 Дж; h=6,62·10-34 Дж·с; с = 3108 м/с)
A) 41010-7 м. B) 0,04110-7 м. C) 0,4110-7 м. D) 4,110-7 м. E) 4110-7 м.
6.Потенциалдар айырмасы 1 МВ электр өрісіндегі электронның қосымша кинетикалық энергиясын анықтаңдар. (е = 1,610-19 Кл)
A) 1,610-17 Дж. B) 1,610-14 Дж. C) 1,610-13 Дж. D) 1,610-15 Дж. E) 1,610-16 Дж
7.Электрондардыңвольфрамнаншығужұмысы 4,50 эВ. Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ = 1,610-19 Дж, m = 9,110-31 кг, h = 6,6310-34 Джс)
A) 7,51010Гц. B) 1,81015Гц. C) 151015Гц. D) 7,51014Гц. E) 7,51015Гц.
8.Рентгентүтігініңкатодыменанодыарасындағыпотенциалдарайырмасы ∆φ. Рентгенсәулелерініңмаксималжиілігіν
A) е·∆φ
B) C) D) E)
9.Электрондардыңплатинаданшығужұмысы 9,110-19 Дж.Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) 2,110-19 Дж. B) 4,210-19 Дж. C) Жарықплатинаданэлектрондардышығараалмайды.
D) 1,110-19 Дж. E) 7,410-19 Дж.
10. Фотонның массасы электронның тыныштық массасына тең болатын сәуленің толқын ұзындығын табыңыз. (h=6,6310-34 Джс, m=9,110-31 кг)
A) 24 нм. B) 41 нм. C) 1,8 пм. D) 1,8 нм. E) 2,4 пм.
11. өрнегінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігін анықтаңыз. Мұндағы m - масса, с - жарық жылдамдығы, - толқын ұзындығы, h - Планк тұрақтысы, - жиілік.
A) Дж B) Вт C) с D) м E) м/с
12.Қараңғыдакөпболғанадамныңкөзіжаттыққансоң, сәулетолқындарыныңұзындығы 500 нм, ал қуаты 2,110-17 Вт жарыққабылдайды. Көздің торына 1 с-татүскен фотон санынанықтаңыз (с = 3108 м/с; h = 6,6210-34Джс)
A) 98.
B) 53.
C) 2004.
D) 560.
E) 85.
13.Қызылтүстісәулетолқынұзындығы 0,710-6 мүшін фотон массасынтабыңыз. (с = 3108 м/с;h= 6,6310-34 Джс)
A) 3,1510-36 кг. B) 31510-36 кг C) 31,510-36 кг. D) 31,510-34 кг. E) 3,151036кг.
14.Сутегіатомыныңтөртіншіэнергетикалықкүйден екіншігеөткендегіэнергиясы 2,55 эВфотондаршыққан. Осы спектр сызықтарыныңтолқынұзындығы: (h=4,14·10-15 эВ·с)
A) 689 нм. B) 231 нм. C) 456 нм. D) 487 нм. E) 480 нм.
15.Энергиясы 2,810-19 Дж болатын фотонға сәйкес келетін электромагниттік толқынның ұзындығы (h=6,6210-34 Джс; с = 3108 м/с)
A) 7 нм. B) 70 нм. C) 710 нм. D) 71нм. E) 800 нм.
16. . Фотоэффектіні түсіндіру үшін толқын ұзындығы λ сәуле порциясына берілетін энергия
A) h··c. B) . C) . D) . E) .
17.Сәуле шығаруда толқын ұзындығы 1 нм сәйкес болу үшін, рентген түтікшесіне түсетін кернеу (h=6,6310-34 Джс; e=1,610-19 Кл; c=3108 м/с)
A) 0,24 кВ. B) 12,4 кВ. C) 124 кВ. D) 1,24 кВ. E) 0,124 кВ.
18.. Рентген түтікшесі 50 кВ кернеумен жұмыс істейді. Сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығы: (h=6,6210-34 Джс; e=1,610-19 Кл)
A) 25 нм. B) 0,025 нм. C) 0,0025нм. D) 3 нм. E) 0,25 нм.
23. Толқын ұзындығы 1,6·10-8 м сәуле фотонының импульсі (Һ=6,63·10-34 Дж·с)
≈0,414·10-26 кг·м/с. ≈4,14·1026 кг·м/с.
*≈4,14·10-26 кг·м/с.
≈414·10-26 кг·м/с.
≈41,4·10-26 кг·м/с.
24. Егер фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы 4,5∙ QUOTE Дж, ал электрондардың металдан шығу жұмысы 7,6 ∙ QUOTE Дж болса, металл бетін жарықтандыратын жарық толқынының ұзындығы (һ=6,63∙ QUOTE Дж∙с, с=3∙ QUOTE м/с)
А)* 2,5∙ QUOTE м
В) 3∙ QUOTE м
С) 3∙ QUOTE м
D) 3,5∙ QUOTE м
Е) 2,8∙ QUOTE м
25.Калий үшін электрондардың шығу жұмысы 3,62∙ QUOTE Дж. Калийге толқын ұзындығы 4∙ QUOTE м жарық түссе, фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (һ=6,63∙ QUOTE Дж∙с, с=3∙ QUOTE м/с)
А)* 1,35∙ QUOTE Дж
В) 1,35∙ QUOTE Дж
С) 22,9∙ QUOTE Дж
D) 22,9∙ QUOTE Дж
Е) 30,1∙ QUOTE Дж
26. Фотон дегеніміз
А) тыныштық массасы QUOTE болатын бөлшек
В) массасы электрон массасына тең, заряды қарама-қарсы болатын бөлшек
С) қатты денелердегі «кемтік»
D)* электромагниттік сәуле кванты
Е) күшті әсерлесуге зарядының шамасы
27. Қызыл жарықтың толқын ұзындығы ауада 800 нм болса, судағы толқын ұзындығы (су үшін n=1,33)
750нм
650нм
550нм
*600нм
500нм
28.Квантэнергиясыэлектронныңтыныштықэнергиясынатеңэлектромагниттіксәулешығарудыңтолқынұзындығы:
(h = 6,6210-34 Джс, me=9,110-31 кг)
A) 4,1210-12м.
B) 2,18105м.
C) 210-57м.
Электрондардың шығу жұмысы А-ға тең дене бетіне жиілігі монохроматты жарық түскен жағдайда, h-A айырмасы
A) Фотоэлектрондардыңорташакинетикалықэнергиясы.
B) Фотоэлектрондардыңеңүлкенжылдамдығы.
C) Фотоэлектрондардыңорташажылдамдығы.
D) Фотоэлектрондардыңеңүлкенкинетикалықэнергиясы.
E) Фотоэлектрондардыңорташапотенциалдықэнергияс
Электрондардың шығу жұмысы А-ға тең дене бетіне жиілігі монохроматты жарық түскен жағдайда, h-A айырмасы
A) Фотоэлектрондардыңорташакинетикалықэнергиясы.
B) Фотоэлектрондардыңеңүлкенжылдамдығы.
C) Фотоэлектрондардыңорташажылдамдығы.
D) Фотоэлектрондардыңеңүлкенкинетикалықэнергиясы.
E) Фотоэлектрондардыңорташапотенциалдықэнергияс
D) 2,410-12м.
E) 4,1210-11м.
29. ЭлектрондардыңшығужұмысыА-ғатеңденебетінежиілігімонохроматтыжарықтүскенжағдайда, h-A айырмасыA) Фотоэлектрондардыңорташакинетикалықэнергиясы.
B) Фотоэлектрондардыңеңүлкенжылдамдығы.
C) Фотоэлектрондардыңорташажылдамдығы.
D) Фотоэлектрондардыңеңүлкенкинетикалықэнергиясы.
E) Фотоэлектрондардыңорташапотенциалдықэнергияс
30.Электронның жылдамдығы 10-нан 30 Мм/с-ке арту үшін жүріп өткен потенциалдар айырмасын анықтаңыз (m=9,110-31 кг, e=1,610-19 Кл)
A) -2,37В.
B) -2,27кВ.
C) 1,27В.
D) -1,27кВ.
E) 2,27В.
31. Шығу жұмысы 13,2·10-19 Дж металл пластинаға жиілігі 2·1015 Гц жарық түсті. Пластинаданшығарылғанфотоэлектрондардыңкинетикалықэнергиясы: (h=6.6·10-34Дж·с)
A) 2·1015 Дж.
B) 0.
C) 3,3·10-19Дж.
D) 6,6·10-55 Дж.
E) 3,3·1049 Дж.
32. Квант энергиясы электронның тыныштық энергиясына тең электромагниттік сәуле шығарудың толқын ұзындығы:
(h = 6,6210-34 Джс, me=9,110-31 кг)
A) 2,410-12м.
B) 2,18105м.
C) 4,1210-11м.
D) 4,1210-12м.
E) 210-57м.
33.Цезийтолқынұзындығы 0,589·10-6мсарымонохроматтыжарықпенсәулелендірілген. Электрондышығаружұмысы 1,7·10-19Дж. Цезийденұшыпшыққанфотоэлектрондардыңкинетикалықэнергиясы:
(h=6,63·10-34Дж·с, с=3·108 м/с)
A) 1,8·10-20 Дж.
B) 1,2·10-18 Дж.
C) 1,6·10-20 Дж.
D) 1,8·10-19 Дж.
E) 1,7·10-19 Дж.
34.Фотондарының массасы 3,3110-36 кг болатын жарық толқынының тербеліс жиілігі: (h = 6,6210-34 Джс)
A) 22108Гц.
B) 181014Гц.
C) 451011Гц.
D) 221011Гц.
E) 4,51014 Гц.
35.Қараңғыда көп болған адамның көзі жаттыққан соң, сәуле толқындарының ұзындығы 500 нм, ал қуаты 2,110-17 Вт жарық қабылдайды. Көздің торына 1 с-татүскен фотон санынанықтаңыз
(с = 3108 м/с; h = 6,6210-34Джс)
A) 85. B) 2004. C) 98. D) 53. E) 560.
36.Толқын ұзындығы 450 нм сәуле әсерінен мыста фотоэффект байқала ма? Мыстанэлектрондардыңшығужұмысы А = 4,47 эВ. (h = 4,13610-15 эВс)
A) Е = 0,0028 эВ. Фотоэффект байқалады. B) Е =2,8 эВ. Фотоэффект байқалады.
C) Е = 0,28 эВ. Фотоэффект байқалмайды. D) Е = 0,028 эВ. Фотоэффект байқалмайды.
E) Е =2,8 эВ. Фотоэффект байқалмайды
19.Толқынұзындығы 500 нм-гесәйкес квант энергиясы: (h=6,6310-34 Джс, с=3108 м/с)
A) ≈410-19 Дж. B) ≈40010-19 Дж. C) ≈4010-19 Дж. D) ≈41019 Дж. E) ≈0,410-19 Дж.
20.Электрондардыңплатинаданшығужұмысы 9,110-19 Дж.Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) 1,110-19 Дж. B) 7,410-19 Дж. C) 4,210-19 Дж. D) 2,110-19 Дж. E) Жарық платинадан электрондарды шығара алмайды.
21.Фотонның энергиясы 3,0 эВ, сәуленің толқын ұзындығын табыңыз.
(1 эВ1,610-19 Дж; h=6,62·10-34 Дж·с; с = 3108 м/с)
A) 0,04110-7 м. B) 0,4110-7 м. C) 4,110-7 м. D) 4110-7 м. E) 41010-7 м
22. Қызылтүстісәулетолқынұзындығы 0,710-6 мүшін фотон массасынтабыңыз. (с = 3108 м/с;h= 6,6310-34 Джс)
A) 31,510-36 кг. B) 31,510-34 кг. C) 3,1510-36 кг. D) 31510-36 кг. E) 3,151036кг.
Интерференция
1.Толќын ұзындығы 0,5 мкм жарыќтың екінші реттік дифракциялық максимумы 30° бұрышпен байқалу үшін,дифракциялық тордың 1мм-дегі штрих саны
A) 2·106
B) 2·103
C) 106
D) 500
E) 103
2.Бірінші реттік дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 2,43 см, ал тор экраннан 1 м аралықта орналасқан. Жарық толқынның ұзындығы 486 нм болса, тордың периодын анықтаңыз.
A) 0,01 мкм.
B) 20 мкм.
C) 10 мкм.
D) 0,02 мкм.
E) 1,5 мкм.
3.Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті шарттар:
1) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
2) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
3) Толқындар когерентті болуы қажет.
4) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
5) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
A) 1,3
B) 2,3,4,5
C) 1,2
D) 1,4
E) 1,2,3
6.Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алуүшін қажетт емес шарт:
A) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
B) Толқындар когерентті болуы қажет.
C) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
D) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
E) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек
7.Екі когерентті толқын көзі бірдей фазадағы көлденең толқындар шығарады. Тербелістер периоды T = 0,2 c, толқындардың ортадағы таралу жылдамдығы . Толқындар бір-біріне қосылған кезде, жүріс айырмасында тербелістердің әлсіреуі байқалатын мәндері
A) 80(2k + 1) м (k = 0, 1, 2…).
B) 180k м (k = 0, 1, 2…).
C) 160k м (k = 0, 1, 2…).
D) 90(2k + 1) м (k = 0, 1, 2…).
E) 200 м.

Приложенные файлы


Добавить комментарий