ХИМИЯ П?НІНЕН СЫНА? ТЕСТ 99999


ХИМИЯ
ПӘНІНЕН СЫНАҚ ТЕСТ 1

1. Қорғасынның массалық үлесі ең көп қосылыстың формуласы:
A) PbO.
B) PbO2.
C) PbH4.
D) Pb2O3.
E) Pb3O4.
2. Ядросында протон саны бірдей, массалары әр түрлі атомдарA) гомологтарB) изомерлерC) изотоптарD) цис-трансизомерлерE) изобарлар 3. Иондық тор түзбейтін зат:
A) натрий гидрооксиді.
B) күкірт қышқылы.
C) магний оксиді.
D) мыс (II) сульфаты.
E) калий ацетат.
4. Ле Шателье принципіне сәйкес тепе-теңдік ығысатын жақ:
A) Катализдік реакция бағытына.
B) Экзотермиялық реакция бағытына.
C) Сыртқы әсердің нашарлайтын жағына.
D) Эндотермиялық реакция бағытына.
E) Сыртқы әсердің күшейетін жағына.
5. Бейэлектролит болатын зат
A) K2SiO3
B) Cu(OH)2
C) Na2SO4
D) KNO3
E) NaOH
6. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы
A) Айырылу
B) Тотығу-тотықсыздану
C) Бейтараптану
D) Орын басу
E) Алмасу
7. Қос тұздар-
A) қышқыл қалдығынан және металл катионынан тұрады.
B) сутек атомы мен қышқыл қалдығынан тұрады.
C) комплекс түзуші және лиганды бар ішкі, сыртқы сфералардан тұрады.
D) катионмен байланысқан гидроксотоп және қышқыл қалдығынан тұрады.
E) қышқыл қалдығының анионы және екі әр түрлі металл катионынан тұрады.
8. Суда ерімейтін оксид
A) P2O5
B) CO2
C) SiO2
D) NO2
E) K2O
9. а) Э+O2 Э3O4
б) Э(OH)2+O2+H2O Э(OH)3
реакцияларына қатысатын элемент
A) Ca
B) Ba
C) Al
D) Fe
E) Mg
10. Дұрыс ұғымды анықтаңыз:
A) Қалыпты жағдайда хлор сары-жасыл, өткір иісті сұйықтық.
B) Қосылыстарда хлордың жоғарғы тотығу дәрежесі +5.
C) Оттегімен қосылысында хлор теріс тотығу дәрежесін көрсетеді.
D) Хлор темірмен әрекеттесіп, темір (III) хлоридін түзеді (қыздырып, хлорды артық мөлшерде алғанда).
E) Хлор табиғатта негізінде бос күйінде кездеседі.
11. 91 мл 25 барий хлориді ерітіндісімен (=1,144 г/мл) әрекеттесетін натрий сульфатының (моль) зат мөлшері
A) 0,26
B) 0,125
C) 0,110
D) 0,15
E) 0,045
12. 1 моль азот қышқылын алу үшін әрекеттесетін азот оксиді (IV) , оттек, су мөлшері:
A) 2,24 л NO2; 4,8 л O2; 18 мл H2O.
B) 22,4 л NO2; 6 л O2; 12 мл H2O.
C) 0,224 л NO2; 56 л O2; 18 мл H2O.
D) 2,24 л NO2; 48 л O2; 1,8 мл H2O.
E) 22,4 л NO2; 5,6 л O2; 9 мл H2O.
13. Әкті сөндіру реакциясы:
A) 2Ca + O2 2CaO.
B) CaCO3 CaO + CO2.
C) Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O.
D) CaH2 + H2O 2H2 + Ca(OH)2.
E) CaO + H2O Ca(OH)2.
14. Төрт пробиркада мыс (II) оксидінің, темір (III) оксидінің, күмістің және темірдің ұнтақтары бар. Бір ғана реактив пайдалана отырып, осы заттарды нақты анықтау үшін қолданылатын ерітінді:
A) Na2CO3
B) NaOH
C) CuSO4
D) KOH
E) HCl
15. 3 л аммиак (қ.ж.) алу үшін қажет алюминий нитридінің массасы:
A) 6,24 г
B) 6,04 г
C) 5,49 г
D) 7,22 г
E) 5,12 г
16. Конфигурациясы 3d54s1 болатын элемент
A) Mn
B) Cr
C) Co
D) Fe
E) V
17. Пропенніњ гомологы болмайтын зат:
A) С6Н12
B) С4Н6
C) С2Н4
D) С5Н10
E) С7Н14
18. Салыстырмалы молекулалық массасы 156 м. а. б. болатын көмірсутек
A) C8H18
B) C10H22
C) C7H16
D) C11H24
E) C9H20
19. Бутенді бром суымен өңдегенде пайда болатын өнімнің молекуласындағы элементтердің атом саны:
A) 14.
B) 12.
C) 13.
D) 15.
E) 16.
20. 0,1 моль бензол алу үшін қажет циклогексанның массасы:
A) 6,4 г.
B) 9,4 г.
C) 7,4 г.
D) 8,4 г.
E) 5,4 г.
21. 4,6 г толуолды нитрлегенде түзілетін 2, 4, 6-тринитротолуолдың массасы
A) 11,35 г
B) 13,35 г
C) 12,35 г
D) 15,35 г
E) 14,35 г
22. Егер құрамында көміртек 39,9 %, сутек 6,73 %, ал оттек 53,3 % болып және молекулалық массасы көмірқышқыл газының салыстырмалы молекулалық массасынан тығыздығы 4,091 есе ауыр болса, бұл заттың молекулалық формуласы:
A) C6H12O5.
B) CН3COOH.
C) C6H12O6.
D) C2H6.
E) C6H6.
23. Кучеров реакциясына қатысатын заттар.
A) Күміс оксиді, аммиак ерітіндісі.
B) Никель, сутек.
C) Бром, калий перманганаты.
D) Этен, су.
E) Ацетилен, су, сынап сульфаты.
24. Бутан қышқылымен тұз түзетін зат:
A) Натрий гидроксиді.
B) Сутек.
C) Күкірт қышқылы.
D) Этанол.
E) Натрий сульфаты.
25. Олеин қышқылының цис-изомерінің формуласына сәйкес келеді:
A)

B)

C)

D)

E)

26. Егер шығымы 75 болса, онда 18 г глюкозаны тотықтырғанда түзілетін күмістің массасы
A) 13,2 г
B) 14,2 г
C) 15,2 г
D) 17,2 г
E) 16,2 г
27. 29,2 г бутиламинмен әрекеттесетін тұз қышқылының массасы
A) 11,3 г
B) 10,3 г
C) 13,5 г
D) 14,6 г
E) 12,4 г
28. Бірнеше полипептид тізбектерінің біріге орналасу әдісі - белок молекуласында
A) ІV реттік құрылымын анықтайды.
B) барлық құрылымын анықтайды.
C) І реттік құрылымын анықтайды.
D) ІІ реттік құрылымын анықтайды.
E) ІІІ реттік құрылымын анықтайды.
29. Полимерлер алыну әдісіне байланысты ... болады.
A) әрі табиғи, әрі химиялық
B) тек табиғи
C) тек химиялықD) тек синтетикалықE) тек жасанды30. “Күміс айна” реакциясы тән емес зат:
A) Формальдегид.
B) Сірке альдегиді.
C) Глюкоза.
D) Фруктоза.
E) Пропаналь.

ХИМИЯ
ПӘНІНЕН СЫНАҚ ТЕСТ 2

1. Жай затA) Су
B) СутегіC) Темір сульфидіD) Натрий хлоридіE) Күкірт сутегі 2. ІІІ периодтың элементінен түзілген амфотерлі оксид
A) P2O5
B) Cl2O7
C) B2O3
D) S O3
E) Al2 O3
3. Сутектік байланыс:
A) сутектің молекулалары арасында пайда болады.
B) су молекулалары арасында пайда болады.
C) метанның молекулалары арасында пайда болады.
D) көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады.
E) иіс газының молекулалары арасында пайда болады.
4.
үрдісіндегі тепе-теңдікті ығыстырмайтын жағдай
A) температураның жоғарылауы
B) СН3СООСН3 концентрациясының төмендеуі
C) СН3ОН концентрациясының төмендеуі
D) қысымды көтеруE) СН3СООН концентрациясының жоғарылауы
5. Кальций карбонаты мен тұз қышқылы арасындағы реакцияның толық иондық теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы
A) 11
B) 8
C) 10
D) 6
E) 9
6. Катализатор деп ... айтамызA) химиялық реакцияны µзгертпейтін заттардыB) химиялық реакцияныњ µнімін µзгертететін заттардыC) химиялық реакцияны баяулататын заттардыD) химиялық реакцияныњ жылдамдататын заттардыE) химиялық реакцияныњ т‰сін µзгертетін заттарды 7. Селитраға жататын тұз:
A) CuSO4 –мыс (ІІ) сульфаты.
B) K3PO4 – калий ортофосфаты.
C) ZnS- мырыш сульфиді.
D) Ca(NO3)2- кальций (ІІ) нитраты.
E) NaCl- натрий хлориді.
8. Массалық ‰лестіњ µлшем бірлігі.
A) г/л
B) г/моль
C) моль
D) г
E)
9. 16 г темір (III) оксидін толық тотықсыздандыру үшін қажет сутегінің мөлшері тең:
A) 2 моль.
B) 3 моль.
C) 0,1 моль.
D) 5 моль.
E) 0,3 моль.
10. Берілген заттардың ішінде екі жақты тотығу-тотықсыздану қасиеттерін көрсететін қатар а)MgCl2 б)J2 в)HClO г)NaClO4 д)KClO3
A) в, г, д
B) б, в, д
C) б, в, г
D) а, в, г
E) а, б, д
11. 2 моль күкіртсутек және 128 г күкірт (ІV) оксиді әрекеттескенде түзілетін күкірттің массасы
A) 32 г
B) 3,2 г
C) 96 г
D) 9,6 г
E) 64 г
12. Азот (V) оксиді топтағы барлық заттармен әрекеттесетін заттар тобы
A) BaO, H2O, HNO3
B) CuO, H2O, HPO3
C) FeO, H2O, HPO2
D) CaO, H2O, NaOH
E) MgO, H2O, HNO3
13. Калий силикаты мен ортофосфор қышқылы арасындағы реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 28
B) 26
C) 27
D) 24
E) 25
14. Магний азот қышқылымен әрекеттескенде (егер азот түзілетін болса) теңдеудегі барлық коэффициенттердің жалпы саны
A) 29
B) 28
C) 24
D) 21
E) 27
15. Теңдеуге қойылатын барлық коэффициенттер қосындысы KMnO4+H2SO4+KJ MnSO4+H2O+J2+K2SO4
A) 41
B) 31
C) 36
D) 47
E) 30
16. Fe3+-тің электрондық конфигурациясыA) ... 3d64s2
B) ... 3d4
C) ... 3d5
D) ... 3d6
E) ... 3d3
17. СН3СН2СН2 радикалы:
A) Винил
B) Этил
C) Фенил
D) АллилE) Пропил
18. Егер теория жүзіндегіге қарағандағы шығымы 80 болып, 22,4 г циклобутан алынған болса, онда металдық натриймен әрекеттескен 1,4-дибромбутанның массасы
A) 152,65 г
B) 108,65 г
C) 108 г
D) 156,65 г
E) 154,65 г
19. Пропенді гидрлеген кезде түзілетін зат:
A) циклопропан.
B) пропил спирті.
C) пропадиен.
D) пропан.
E) пропин.
20. Бутадиеннің жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысы:
A) 25.
B) 22.
C) 27.
D) 21.
E) 23.
21. 117 г бензолды нитрлегенде 147,6 г нитробензол алынса, осы заттың шығымы (%-пен):
A) 75%.
B) 85%.
C) 70%.
D) 80%.
E) 90%.
22. Метил спиртін алудың ірі өндірістік әдісі
A) ағашты құрғақ айдау арқылы
B) CO+2H2 CH3OH
C) CH3Br+NaOH CH3OH+NaBr
D) CH3Cl+HOH CH3OH+HCl
E)

23. Төмендегі айналым схемасын жүзеге асыратын реактивтердің дұрыс тізбегі:

A) Бром натрий гидроксиді мыс (ІІ) оксиді.
B) Бром калий гидроксиді күміс нитраты.
C) Бром натрий гидроксиді сутегі.
D) Бром сутегі натрий гидроксиді.
E) Бром су натрий гидроксиді.
24. Акрил қышқылының формуласы
A) C3H7COOH
B) CH3COOH
C) C17H35COOH
D) C15H31COOH
E) H2C=CH-COOH
25. Құрамында натрий стеаратының 61,2% массалық үлесі бар 1 кг сабын алу үшін қажет стеарин қышқылының массасы:
A) 928 г.
B) 1136 г.
C) 603 г.
D) 370 г.
E) 568 г.
26. Талшық алуға болатын көмірсу:
A) целлюлоза.
B) крахмал.
C) сахароза.
D) глюкоза.
E) мальтоза.
27. Негіздік қасиеттері жоғары зат:
A) (CH3)2NH.
B) (CН3)3 N.
C) C6 H5NH2.
D) NH3.
E) CH3 NH2.
28. Белоктар гидролизінің ақырғы өнімі
A) -амин қышқылдары
B) -амин қышқылдары
C) -амин қышқылдары
D) -амин қышқылдары
E) -амин қышқылдары
29. Жоғарғы молекулалы заттарды алатын реакция түрлері:
A) Эфирлену және поликонденсация.
B) Полимерлену және поликонденсация.
C) Гидролиз және эфирлену.
D) Полимерлену және гидролиз.
E) Эфирлену және полимерлену.
30. Глюкоза құрамына кіретін функционалдық топтар
A)

B)

C)

D)

E)Приложенные файлы


Добавить комментарий