4 сынып Математикадан к?нтізбелік жоспар


Пәні: математика
Апталық жүктемесі: 5 сағат
Сынып
Пән Жылдық сағат Бірінші жарты жылдық сағаты Екінші жарты жылдық сағаты
4 «А» математика 170 80 90
Жоспарлау негізінде құрастырылған құжаттар аты.
Орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 23.08.2012 ж № 1080 қаулысымен бекітілген.
Қ.Р. Білім және ғылым министрінің 3.04.2013ж №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламалары
Әдістемелік нұсқау хат 2015 ж
Жалпы білім беретін мектептің 4- сыныбына арналған оқулық, оқу-әдістемеліктері
Оқулық авторлары : Т.Қ.Оспанов, Ш.Х.Құрмалина, Б.М.Қосанов, Ж.Т.Қайыңбаев, К.Ә.Ерешева,М.В.Маркина.
Алматы «Атамұра» 2015жыл (4-басылымы, өңделген)
Бастауыш білім беру деңгейінің
1-4-сыныптары үшін «Математика» пәнінен типтік
оқу бағдарламасы
1. Түсінік хат
1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. Бастауыш сыныптардағы (1-4-сыныптар) математика пәні – «Математика» білім саласындағы кіріктірілген оқу пәні. Оны игеруде 1000000-ға дейінгі натурал сандар және нөл санының арифметикасы, негізгі шамалар, алгебра мен геометрия элементтерін негізгі орта мектепте білімді жалғастыру үшін құрылған.
3. Оқыту мақсаты –ұлттық және жалпыазаматтық құндылықтар негізінде тұлғаның интеллектуалды дамуының қажетті деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған математиканың базистік негізін сапалы игеруді қамтамасыз ету; көрнекі-бейнелі, логикалық және абстрактты ойлауды қалыптастыру, негізгі орта білім деңгейінде алгебра мен геометрияны игеруге практикалық негіз жасау.
4. Оқытудың міндеттеріне:
тұлғаның зейін, қабылдау, есте сақтау, ойлау, ауызша және жазбаша, сонымен қатар математика тілінде сөйлеу, психомоторика тәрізді функциональдық қасиеттерін дамыту; көрнекі-бейнелі және логикалық ойлауын дамыту;
бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық қызметін (жоспарлау, жоспар бойынша әртүрлі іс-әрекеттер жасау, оның ішінде ойлау қызметін (талдау, зерттеу, жалпылау, модельдеу және т.б.), өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалауды жүргізу біліктігін қалыптастыру;
оқытуды білімнің келесі деңгейлерінде жалғастыру үшін оқушыға қажетті математикалық білім мен білікті, есептеу, өлшеу және графиктік дағдыны қалыптастыру; алгебра мен геометрияны игеруге алдын-ала мақсатты дайындықты жүргізу;
оқуға деген ынтасын, математикаға деген оң көзқарасы мен қызығушылығын, танымдық қызығушылығын, өздігінен жұмыс атқару дағдысынқалыптастыру;
стандартты емес және қызықтылық сипаттағы тапсырмалар негізінде жобалау қызметі және өмірлік жағдайлардағы (құзыреттілік) мәселелерді шешу арқылы математикалық және шығармашылық қабілеттерін ашу және дамыту;
баланың тұлғалық қасиеттерін, яғни жауапкершілік, белсенділік, мақсатқа талпынушылық, жауапкершілік тәрізді қасиеттерін тәрбиелеу;
қарым-қатынас мәдениетін, үлкендерге құрмет көрсету мен кішілерге қамқор болуды, қоршаған ортаны қорғауда өзін белсенділігін көрсетуді, патриоттық сезімді тәрбиелеу, қазақ халқы мен елімізде өмір сүріп жатқан этностардың тарихына, мәдениетіне, әдет-ғұрпына және басқа байлықтарына құрмет көрсетуді, математика ғылымының дамуы барысында жинақталған құндылықтарға қатыстыру кіреді.
5. «Математика» пәні бойынша 1-4-сыныптардағы оқу жүктемесінің көлемі: 1-сыныпта: аптасына 4 сағ, барлығы 132 сағат, 2-сыныпта: аптасына 4 сағ, барлығы 136 сағат, 3-сыныпта: аптасына 5 сағ, барлығы 170 сағат, 4-сыныпта: аптасына 5 сағ, барлығы 170 сағат.
6. Математиканы оқыту процесінде пәнаралық байланыс:
1) ана тілі пәнімен. Математикалық мазмұны бар тұжырымдарды, сөйлемдерді, қорытындылар мен жалпылауларды құру кезінде тілінің ережелерін қолдану, оқулықпен, дидактикалық материалдармен және т.б. жұмыс жасау кезінде оқушының оқу дағдысы мен сапасының қалыптасқан деңгейін ескеру;
2) дүниетану пәнімен. Математикалық мазмұны бар тапсырмаларды орындау барысында қоршаған ортадағы құбылыстар туралы білімдерін қолдану;
3) еңбекке баулу пәнімен. Математикадан жазбаша жұмыстарды орындау кезінде қол бармақтарының ұсақ бұлшық еттерінің даму деңгейін ескеру;
4) бейнелеу өнері пәнімен. Қағаз бетінде бейнелеу біліктігін қолдану, қағаз бетінде (жазықтықта) және кеңістікте заттардың орналасуын қабылдай білу біліктігін қолдану;
5) дене шынықтыру пәнімен. Кеңістікте бейімделу (солға, оңға және т.б сөздердің мағынасын түсіну) біліктігін қолдану арқылы жүргізіледі.
Оқу пәнінің 4-сыныптағы базалық білім мазмұны
1) Қайталау (10 сағ):
1000-ға дейінгі сандар (оқу, жазу, салыстыру);
1000-ға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау;
шамалар;
тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы;
текшенің көлемі;
өрнек. Теңдеу;
есепті шығару;
геометриялық фигуралар;
кесінділерді қосу және азайту.
27. 1000-нан 1 000 000-ға дейінгі сандар. Шамалар арасындағы тәуелділік. Шеңбер және дөңгелек (50 сағ):
1) разрядтар және кластар кестесі;
2) миллионға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру;
3) сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазу;
4) шамалар арасындағы тәуелділіктер: жылдамдық, арақашықтық (жүрілген жолдың ұзындығы), уақыт; өнімділік, жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; егіннің түсімділігі,ауданы және массасы;
5) қозғалысқа берілген есептер. Бірігіп атқарылған жұмысқа берілген есептер. 3-4 амалдан тұратын есептер;
4) шеңбер және дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы және диаметрі.
28. Миллионға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау. Текше және тікбұрышты параллелепипед (70 сағ):
1) бөліндінің мәні көптаңбалы сан болғанданөлге аяқталатын сандарға бөлу;
2) 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу. Санды көбейтіндіге бөлу;
3) бөліндінің мәні бір сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу. Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда нөлге аяқталған сандарға бөлу. Нөлмен аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу;
4) қосындыны санға және санды қосындыға көбейту. Санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, екітаңбалы санға ауызша көбейту.
5) екітаңбалы санға жазбаша көбейту. Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда екітаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу. Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда екітаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу;
6) бөліндінің мәнінде көптаңбалы сандар болғанда екітаңбалы санға жазбаша бөлу;
7) бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда екітаңбалы санға жазбаша бөлу;
8) санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, үштаңбалы санға ауызша көбейту;
9) үштаңбалы санға жазбаша көбейту;
10) бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда үштаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу;
11) Бөліндінің мәнінде бір цифр болғанда үштаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу;
12) бөліндінің мәнінде көптаңбалы сандар болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу;
13) бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу;
14) қарама-қарсы қозғалыс. Жақындау жылдамдығы;
15) қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс. Қашықтық жылдамдығы;
16) бір бағыттағы жылдамдық;
17) белгісізді екі айырым бойынша табуға арналған есептер;
18) әріпті теңдіктердің (формулалардың) көмегімен қосу мен көбейтудің қасиеттерін жазу. Екі әрпі бар өрнектің мәнін табу;
19) геометриялық салу: циркульдің және сызғыштың көмегімен кесіндіні қақ бөлу;
20) ауданның бірлігі – гектар (1 га). Аудан бірліктері арасындағы қатынастар: 1 га = 10 000 м2;
21) тікбұрышты параллелепипед және оның өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі). Тікбұрышты параллелепипедтің төбелері, қырлары және жақтары;
22) көлем. Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі;
23) көлем бірліктері – кубтық миллиметр (1 мм3), кубтық сантиметр (1 см3), кубтық дециметр (1 дм3), кубтық метр (1 м3).
29. Білімді жүйелеу және қайталау (40 сағ):
натурал сандар және нөл саны. Натурал сандар. Натурал сандарды қолдану;
натурал сандар және нөл санымен арифметикалық амалдарды орындау;
натурал сандар және нөл санымен орындалатын арифметикалық амалдардың қасиеттері,
арифметикалық амалдардың компоненттерінің атаулары. Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табудың ережелері;
қосу мен азайтудың, көбейту мен бөлудің байланыстары;
микрокалькулятордың көмегімен есептеу. Микрокалькулятор. Калькуляторда сандарды енгізу және өшіру;
калькулятордың көмегімен арифметикалық амалдарды орындау;
жақшалармен, жақшаларсыз берілген және 4-5 амалдан тұратын өрнектің мәнін табу;
өрнектер мен теңдеулер. Санды және әріпті өрнектер. Өрнектің мәні. Санды өрнектің мәнін табу ережелері;
өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолдану;
теңдеу. Теңдеудің шешімі (түбірі);
арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережелері; тура санды теңдіктердің қасиеттерін қолдана отырып таңдау тәсілімен теңдеулерді шығару;
шамалар. Шамалар: ұзындық, аудан, көлем (сыйымдылық), масса, уақыт, баға, құн, жылдамдық, өнімділік, түсім;
шамалар бірліктері. Шамаларды салыстыру;
шамаларға арифметикалық амалдар қолдану: шамаларды қосу, азайту, бөлу, шаманы санға көбейту. Шамалар арасындағы тәуелділік;
көпбұрыштың периметрі және тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы;
тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі;
есептер. Есептің құрылымы: шарты, сұрағы. Есептің шешуі. Есептің жауабы. 1-4 арифметикалық амалмен (есептің шешуін амалдар бойынша жазу; өрнек және оның мәнін табу) және теңдеудің көмегімен шығарылатын есептер;
геометриялық фигуралар. Нүкте, сызық (түзу, қисық, сынық), кесінді, бұрыш (тік, сүйір, доғал, жазыңқы), көпбұрыш (үшбұрыш, төртбұрыш және т.б.), тіктөртбұрыш (шаршы);
тікбұрышты параллелепипед (текше). Шеңбер, дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрі.
Жазба жұмыстар:
Жазба жұмыстары 1 тоқсан 2 тоқсан 3 тоқсан 4 тоқсан
Бақылау жұмысы 3 2 3 4
Өздік жұмысы
2 2 3 3
Тесттік тапсырмалар - 1 - 1
№ Тақырыбы Оқыту мақсаты Оқу нәтижесі Дереккөздері Сағат саны Мерзімі
1 тоқсан – 45 сағат
Қайталау – 10 сағат
1 1000- ға дейінгі сандар (оқу, жазу, салыстыру) 1000- ға дейінгі сандармен арифметикалық амалдар туралы түсініктерін қайталау.
Қосу және көбейту кестелерін есептеулерде қолдануды қолдану.
Арифметикалық амалдардың алгоритмдеріне тоқталу
1000-ға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыра білу.Әріпті және санды өрнектердің мәнін табу. Теңдеуді шығара білу Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар,оқыту әдістемесі,ғаламтор
1 2 1000-ға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау 1 3 Шамалар 1 4 Тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы 1 5 Текшенің көлемі. Әріпті және санды өрнек 1 6 Өздік жұмысы № 1 1 7 Теңдеу және оны шешу тәсілдері 1 8 Есепті теңдеу құру арқылы шығару Қосу және азайтуға берілген өзара кері жай есептер туралы түсінік Есепті теңдеу құру арқылы шығару Мұғалімге арналған нұсқаулық,қызықты математика
1 9 Кесінділерді қосу және азайту Өрнектер және теңдеулер туралы түсініктерін қайталау, берілген есептерді шығаруға жолдарын қайталау Өрнек және теңдеулерді шығару, сызбаларын сызу Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар
1 10 Бақылау жұмысы №1
Бақылау жұмысы арқылы білімдерін тексеру 3 сыныпта стандарт бойынша оқылған, үйренген есептерді шығару Математика оқыту әдістемесі,ғаламтор1 1000-нан 1 000 000-ға дейінгі сандар. Шамалар арасындағы тәуелдік. Шеңбер және дөңгелек – 50 сағат
11-12 Разрядтар және кластар құру Заттарды санау. Разрядтар мен кластарды құруды үйрету. Разрядтар мен кластардың кестесі.
Миллионға дейінгі сандарды оқу,жазу және салыстыру. Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазу Математика оқыту әдістемесі,ғаламтор
Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 13-14 Есептерді салыстыру 2 15-16 Миллионға дейінгі сандарды оқу,жазу және салыстыру 2 17-18 Санның разрядтық қосылғыштары 2 19-20 Есептерді салыстыру 2 21 Өздік жұмысы № 2 1 22-24 Жылдамдық,уақыт және қашықтық арасындағы тәуелділікке берілген кері жай есептер Жылдамдық, арақашықтық (жүрілген жолдың ұзындығы) туралы түсініктерін кеңейту.Қозғалысқа берілген есептерді шығаруға дағдыландыру Жылдамдық,арақа
шықтыққа (жүрілген жолдың ұзындығы) берілген есептерді формуланы қолдана отырып есептерді шығару Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар 3 25-26 Бір-біріне қарама-қарсы қозғалыс 2 27-28 Жақындау жылдамдығы 2 29-30 Бірінен-бірі қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс 2 31-33 Алыстау жылдамдығы 3 34 Бақылау жұмысы № 2 1 35-36 Тәуелділікке берілген кері жай есептер Жұмысқа жіберілген уақыт,атқарылған жұмыс арасындағы байланыс туралы есептер шығаруға машықтандыру Жұмысқа жіберілген уақыт,атқарылған жұмыс арасындағы байланысқа берілген есептерді шығару Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 37 Түсім,аудан,өнім массасына берілген есептер Түсім, аудан, өнім масса туралы түсініктерін қалыптастыру Түсім, аудан, өнім массасына берілген есептерді шығару,талдау, сызбасын сызу Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар 1 38-40 Түсім,аудан,өнім массасына берілген кері есептер Түсім, аудан, өнім массаға байланысты кері есептер шығару жолдарын түсіндіру Түсім, аудан, өнімге берілген кері есептерді шығару және құрастыру Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 3 41 Бақылау жұмысы № 3 1 42-45 Бірігіп атқарылған жұмысқа берілген есептер Бірігіп атқарылған жұмысқа берілген есептерді түсіндіру, шығару жолдарын үйрету Бірігіп атқарылған жұмысқа берілген есептерді шешу Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 4 2 тоқсан - 35 сағат
1-4 3-4 амалдан тұратын есептер 3-4 амалдан шығаратын есептердің бірнеше тәсілмен шығаруға үйрету 3-4 амалдан тұратын есептерді құрастыру, шығару,сызбасын салу Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 4 5 Өздік жұмысы №3 Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 6-10 Шеңбер және дөңгелек Шеңбер,дөңгелекті сызуға машықтандыру Шеңбер және дөңгелекке байланысты есептерді шығару Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 5 11-14 Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрі Шеңбер мен дөңгелекті циркульмен және циркульсіз сызуға дағдыландыру, үйрету Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрін табу Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 4 15 Бақылау жұмысы № 4 1 Миллионға дейінгі сандармен арифметикалық амалдарды орындау.
Текше және тікбұрышты параллелепипед – 70 сағат
16-17 Көптаңбалы санды нөлге аяқталатын сандарға бөлу Көптаңбалы санды нөлге аяқталатын сандарға тез бөлу жолдарын үйрету Көптаңбалы санды нөлге аяқталатын сандарға бөлуді шығару Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 18-19 10,100,1000 сандарына қалдықпен бөлу 10,100,1000 сандарына қалдықпен бөлуге үйрету, машықтандыру 10,100,1000 сандарына қалдықпен бөлуді есептеу Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 2 20 Өздік жұмысы № 4 Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 21-22 Санды көбейтіндіге бөлу Санды көбейтіндіге бөлу жолдарын қарастыру, үйрету Санды көбейтіндіге бөлуді шығару Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 23-24 Бөліндінің мәні бір сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу Бөліндінің мәні бір сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға қалдықпен бөлудің мәнін табу және тексеру жолдарын үйрету Бөліндінің мәні бір сан болғанда нөлге аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу мәнін табу Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 25-26 Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда нөлге аяқталған сандарға бөлу Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда нөлге аяқталған сандарға бөлуді үйрету және дағдыландыру Бөліндінің мәніде нөлдер болғанда нөлге аяқталған сандарға бөлудің мәнін табу Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 2 27-28 Нөлмен аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу Нөлмен аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу жолдарын үйрету Нөлмен аяқталатын сандарға қалдықпен бөлу Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 2 29 Тест №1 Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 30-31 Қосындыны санға және санды қосындыға көбейту Қосындыны санға және санды қосындыға көбейтудің жолдарын үйрету Қосындыны санға және санды қосындыға көбейту Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 32 Бақылау жұмысы № 5 Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 33-35 Санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, екітаңбалы санға ауызша көбейту Санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, екітаңбалы санға ауызша көбейтуге
жаттықтыру Санды қосындыға көбейту ережесін қолданып, екітаңбалы санға ауызша көбейту Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 3 3 тоқсан - 50 сағат
1-2 Екітаңбалы санды жазбаша көбейту Екітаңбалы санды жазбаша көбейту жолдарын үйрету, жылдам шығаруға дағдыландыру Екітаңбалы санды жақзбаша, ауызша есептеуге дағдылану, шығару.қалдықпен бөлудің тексеру жолдарын білу Математикалық жұмбақтар,логикалық тапсырмалар 2 3-4 Екітаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу Екітаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлуге берілген есептерді шығара білуге үйрету Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 2 5-6 Екітаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу Екітаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу ұғымдарымен таныстыру Математика оқулығы мен әдістемелігі, логикалық тапсырмалар, үлестірмелі тапсырмалар 2 7-8 Көптаңбалы санды екітаңбалы санға жазбаша бөлу Көптаңбалы санды екітаңбалы санға жазбаша бөлу ретін үйрету 2 9-10 Нөлмен аяқталатын сандарды екітаңбалы санға бөлу Нөлмен аяқталатын сандарды екітаңбалы санға бөлуге байланысты есептер құрастыруға дағдыландыру 2 11 Өздік жұмысы № 5 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 12-13 Үштаңбалы санға ауызша көбейту Үштаңбалы санға ауызша көбейтуге машықтандыру Үштаңбалы санға ауызша, жазбаша есептеуге жаттығу, тексеру жолдарын үйрену Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 2 14-15 Үштаңбалы санға жазбаша көбейту Үштаңбалы санға жазбаша көбейтуді есептеуге үйрету 2 16-17 Үштаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлу Үштаңбалы санға жазбаша қалдықсыз бөлуді орындау тәсілдерін пысықтау 2 18-19 Үштаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу Үштаңбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу қасиеттерін пайдаланып орындауға үйрету 2 20 Бақылау жұмысы № 6 Есептеу дағдыларын, шамаларды түрлендіруді,шамалар
мен байланысты есептерді шығара алу біліктерін дамыту Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 21-22 Көптаңбалы санды үштаңбалы санға жазбаша бөлу Көптаңбалы санды үштаңбалы санға жазбаша бөлу және бөлуге машықтандыру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 2 23 Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу Бөліндінің мәнінде нөлдер болғанда үштаңбалы санға жазбаша бөлу жолдарын қарастыру Үштаңбалы санға ауызша, жазбаша есептеуге жаттығу, тексеру жолдарын үйрену 1 24 Өздік жұмысы № 6 Үш таңбалы сандарды қосу және азайту,біртаңбалы санға көбейту және бөлу тәсілдерін пысықтау Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 25-26 Қарама-қарсы қозғалыс Қарама-қарсы қозғалысқа берілген есептерді формула бойынша шығаруға дағдыландыру Қарама-қарсы қозғалысқа берілген есептерді формула бойынша шығаруға
дағдылану Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 2 27-28 Жақындау жылдамдығы Жақындау жылдамдығы туралы есеп шығаруда пайдалуға үйрету 2 29-30 Қарама- қарсы бағыттағы қозғалыс Қарама- қарсы бағыттағы қозғалыс бойынша белгісіз компонентті табуға машықтандыру 2 31-32 Қашықтық жылдамдығы Қашықтық жылдамдығы бойынша есептер шығаруға үйрету 2 33-34 Бір бағыттағы жылдамдық Бір бағыттағы жылдамдық бойынша формулана қолданып шығару жолдарын қарастыру 2 35 Өздік жұмысы № 7 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша дайындалған тапсырмалар 1 36-37 Белгісіз екі айырым бойынша табуға арналған есептер Белгісіз екі айырым бойынша табуға арналған есептерді шығаруды пысықтау Белгісіз айырым бойынша берілген есепті , екі әрпі бар өрнектерді тал дау,шығару,циркуль
дің көмегімен сызу, өлшеу Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 2 38-39 Екі әрпі бар өрнектің мәнін табу Екі әрпі бар өрнектің мәнін табу жолдарын еске түсіру және өрнек құрастыруға үйрету 2 40-41 Циркульдің және сызғыштың көмегімен кесіндіні қақ бөлу Циркульдің және сызғыштың көмегімен кесіндіні қақ бөлу дағдыларын қалыптастыру 2 42 Бақылау жұмысы № 7 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 43 Аудан бірлігі –гектар (1 га) Аудан бірлігі –гектар (1 га) берілген есептерді құрастыруға және шығаруға дағдыландыру Аудан бірлігін пайдаланып берілген есепті, өрнекті шығаруға дағдылану,фигуралардың өлшемдері бойынша сызу, ауданын, периметрін, көлемін табу Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 44 Аудан бірліктері арасындағы қатынастар:
1 га=10000м2 Аудан бірліктері арасындағы қатынастар:
1 га=10000м2 қолданып есептер құрастыру және шығару жолдарын қарастыру 1 45 Тікбұрышты параллепипед және оның өлшемдері (ұзындығы,ені, биіктігі) Тікбұрышты параллепипед және оның өлшемдеріне байланысты есептерді шығаруға үйрету (ұзындығы,ені, биіктігі) 1 46 Тіктұрышты параллелепипедтің төбелері,қырлары, жақтары Тіктұрышты параллелепипедтің төбелері,қырлары, жақтары бойынша фигураны сызу, аудан, периметрін, көлемін табу жолдарын үйрету, пысықтау 1 47 Бақылау жұмысы № 8 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББд тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 48 Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемін табу және сызуға машықтандыру Фигураның көлемін табуға берілген есептерді шығарудықайталау, шығару Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 49-50 Көлем бірліктері (1мм3, 1см3,1 дм3, 1м3) Көлем бірліктері (1мм3, 1см3,1 дм3, 1м3) бойынша есептер құрастырып, шығару тәсілдерін қалыптастыру 2 4 тоқсан – 40 сағат
Білімді жүйелеу және қайталау -40 сағат
1-2 Натурал сандар және нөл саны. Натурал сандар және нөл саны бойынша есептеуді пысықтау Натурал сандар және нөл санымен арифметикалық амалдарды қолдану және шығару Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 2 3-5 Натурал сандар және нөл санымен арифметикалық амалдар Натурал сандар және нөл санымен арифметикалық амалдарды қолдану және шығаруды қайталау 2 6 Өздік жұмысы № 8 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 7 Натурал және нөл санымен орындалатын арифметикалық амалдардың қасиеттері Натурал және нөл санымен орындалатын арифметикалық амалдардың қасиеттерін пайдалана отырып есептер құрастыру және шығару жолдарын пысықтау Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табудың ережелерін қолданып берілген есептерді шығару Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 8-9 Арифметикалық амалдардың компоненттерінің атаулары Арифметикалық амалдардың компоненттерінің атаулары бойынша есептер шығаруды қайталау 2 10 Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табудың ережелері Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табудың ережелерін еске түсіру және берілген есептерді талдатуға дағдыландыру 1 11 Бақылау жұмысы № 9 Стандарт бойынша тапсырмалар 1 12-13 Қосу мен азайтудың,көбейту мен бөлудің байланыстары Қосу мен азайтудың,көбейту мен бөлудің байланыстарын пысықтау Қосу мен азайтудың,көбейту мен бөлудің байланыстарына байланысты есептерді шығару.Микрокалькуляторды қолдана білу. Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 2 14 Микрокалькулятордың көмегімен есептеу.Калькуляторда сандарды енгізу және өшіру Микрокалькулятордың көмегімен есептеу машықтарын тексеру,үйрету 1 Калькуляторда сандарды енгізу және өшіру жолдарын қарастыру 15 Калькулятордың көмегімен арифметикалық амалдарды орындау Калькулятордың көмегімен арифметикалық амалдарды орындауды пысықтау 1 16 Өздік жұмысы № 9 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару 1 17 Жақшалармен,жақша
ларсыз берілген және 4-5 амалдан тұратын өрнектің мәнін табу Жақшалармен,жақша
ларсыз берілген және 4-5 амалдан тұратын өрнектің мәнін табу 4-5 амалдан тұратын өрнектердің мәнін табу, санды және әріпті өрнектерді ажырата білу Математика оқулығы, әдістемелік, деңгейлік тапсырмалар 1 18
Өрнектер мен теңдеулер
Санды және әріпті өрнектер Өрнектер мен теңдеулерді қайталау 1 Санды және әріпті өрнектерді пысықтау 1 19 Санды өрнектің мәнін табу ережелері Санды өрнектің мәнін табу ережелерін еске түсіру, қайталау 1 20 Бақылау жұмысы № 10 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББд тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 21 Өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолдану Өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолдану Өрнектің мәнін табуда арифметикалық амалдардың қасиеттерін қолдана отырып есептер шығару Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 22 Теңдеу.Теңдеудің шешімі Теңдеу.Теңдеудің шешімін табу тәсілдерін пысықтау 1 23 Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережелері Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережелерін қайталау 1 24 Тура санды теңдіктердің қасиеттерін қолдана отырып таңдау тәсілімен теңдеулерді шығару Тура санды теңдіктердің қасиеттерін қолдана отырып таңдау тәсілімен теңдеулерді шығару жолдарын пысықтау 1 25 Шамалар:ұзындық,аудан, көлем Шамалар:ұзындық,аудан, көлемі бойынша берілген есептерді пысықтау, қайталау Шамаларға байланысты берілген тапсырмаларды орындау Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 26 Масса бірліктері Масса бірліктерін қайталау 1 27 Уақыт бірліктері
Баға, құн Уақыт бірліктерін қайталау 1 Баға, құн бойынша берілген есептерді пысықтау 1 28 Бақылау жұмысы № 11 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару 1 29 Жылдамдық,уақыт, қашықтық Жылдамдық,уақыт, қашықтыққа байланысты берілген тапсырмаларды қайталау Қозғалысқа, өнімділік пен түсімге берілген есептерді салыстыру, шығару, пысықтау Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 30 Өнімділік, түсім Өнімділік, түсім туралы есептерді талдау, қайталау 1 31 Шамаларды салыстыру
Шамаларға арифметикалық амалдар қолдану Шамаларды салыстыруға берілген тапсырмалады қайталау 1 Шамаларға арифметикалық амалдар қолдану,шығару 1 32 Шамалар арасындағы тәуелділік Шамалар арасындағы тәуелділікті пысықтау 1 33 Өздік жұмысы № 10 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 34 Көпбұрыштың периметрі және тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданы Көпбұрыштың периметрі және тіктөртбұрыштың (шаршының) ауданын табуға берілген есептерді қайталау Берілген өлшемдер бойынша фигураны сызу, периметрін,ауданын табу Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 35 Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемі Тікбұрышты параллелепипедтің (текшенің) көлемін табу 1 36 Тест № 2 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару Стандарт бойынша тапсырмалар 1 37 Есептер құрылымы
1-4 арифметикалық амалмен және теңдеудің көмегімен шығарылатын есептер Есептер құрылымын талдау, сызбаға түсіру, қайталау 1-4 амалдан тұратын есепті теңдеуді шешу, геометриялық фигураларды ажырату, өлшемдері бойынша ауданын, периметрін табу Математика оқулығы, логикалық есептер, құзыреттілікке бағытталған тапсырмалар 1 1-4 арифметикалық амалмен және теңдеудің көмегімен шығарылатын есептерді шығару 38 Геометриялық фигуралар Геометриялық фигураларды сызу 1 Тікбұрышты параллелепипед (текше) Тікбұрышты параллелепипед (текше) 39 Бақылау жұмысы № 12 Өтілген тақырып бойынша берілген есептер мен өрнектерді шығару арқылы ББД тексеру 1 40 Шеңбер,дөңгелек. Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрі Шеңбер,дөңгелек 1 Шеңбер мен дөңгелектің центрі, радиусы, диаметрі

Приложенные файлы


Добавить комментарий