Кестеге м?ліметтер енгізу ж?не пішімдеу (6 класс)

К_ні: 28.02.17
П‰н аты: Информатика
Сыныбы: 6 «а»
СабаKтыS таKырыбы: Кестеге м‰ліметтер енгізу ж‰не пішімдеу
МаKсаты:
Білімділік: ОKушыларCа м‰тіндік процессорда кестелер жасауды, кестелерді толтыруды, дайын кестелермен жaмыс істеуді, пішімдеуді _йрету
ДамытушылыK: ОKушылардыS есте саKтау ж‰не зейіндік Kабілеттерін дамыту, п‰нге деген KызыCушылыCын арттыру Т‰рбиелік: Техника Kауіпсіздік ережелерін саKтауCа, берілген тапсырманы уаKытында орындауCа, жылдамдыKKа, компьютерлік сауаттылыKKа т‰рбиелеу
СабаKтыS т_рі: жаSа сабаK
€дісі: т_сіндірмелі, практикалыK, СТО ‰дісі
К™рнекті Kaралдар: оKулыK, д‰птер, компьютер, презентация, интерактивті таKта
СабаKтыS барысы:
`йымдастыру кезеSі (5 мин)
^й тапсырмасын тексеру (7 мин)
ЖаSа сабаK (7 мин)
ПрактикалыK жaмыс (13 мин)
Бекіту (7 мин)
^йге тапсырма (2 мин)
БаCалау (3 мин)
Кері байланыс (1 мин)
`йымдастыру кезеSі: оKушылармен амандасып, т_гендеу. ШеSберін Kaрып, бір-біріне тілек тілейді, топKа б™лу
«Алтын ережені» таныстыру
УаKытты тиімді пайдалану;
ТоптаCы жaмысKа кедергі келтірмеу;
БарлыK пікірді мaKият тыSдау;
€р адам ™з ойын айтуCа KaKылы
Бір-бірімізді ‰діл баCалау
^й тапсырмасын тексеру: «Ия», «жоK» ойыны
1-топ сaраKтары:
1.Пуск – Все программы – Microsoft office – Microsoft office Word командалы арKылы іске Kосылады? и‰ 2. `яшыKтарды б™луге болмайды ма? жоK 3. Word терезесінде таKырып жолы бола ма? и‰ 4. Біз Word редакторында кесте Kaру Бетті белгілеу-Кесте ‰рекеттерін орындаймыз ба? ЖоK
5. `яшыK деп баCандар мен жолдарда реттелген аKпарат па? и‰ 2-топ сaраKтары: 1. ТаKырып жолы терезеніS т™менгі жаCында орналасKан ба? жоK 2. `яшыKтарды біріктіру Макет б™лімінде орналасKан ба? и‰ 3. Jоржын ™шірілген Kaжаттарды уаKытша саKтайды ма? и‰
4. Кесте стильін ™згерту _шін Макет б™лімінен орнатамыз ба? ЖоK
5. БеттіS параметрлерін орнату _шін Бетті белгілеу м‰зірі жауапты ма? И‰
ЖаSа сабаK:
Редакциялау дегеніміз - ™Sдеу, енгізу, ™шіру, орын ауыстыру немесе KaжаттыS мазмaнын т_зету. `яшыKтарды біріктіру `яшыKты б™лу  БаCана, жолдарды Kою БаCана, жолдарды ™шіру  Кесте ішіндегілерін енгізу ж‰не пішімдеу Алдымен тышKан курсорын енгізілетін aяшыKKа апарып шертеміз де пернетаKта арKылы аKпараттарды енгіземіз. Кесте ішіндегі KозCалыс тышKан курсорыныS к™мегіме немесе басKару, Tab пернелері арKылы ж_зеге асырылады. `яшыKтардыS ішіндегі м‰ліметтерді форматтау _шін ‰деттегі м‰тінді форматтау т‰сілдерін KолдануCа болады. МысалыCа, сіздер шрифт т_рін, ™лшемін ж‰не сызылымын ™згерте аласыз.Формат командасы aсынатын барлыK (бaрыннан таныс ) ‰рекеттерді пайдалануларыSызCа болады. МысалыCа жол аралыK интерволды таCайындап, оныS шеттерін туралауCа ж‰не ол _шін контекстік т‰уелді менюді пайдалануCа м_мкіндік бар. Контекстік менюді тышKанныS оS жаK батырмасын басу арKылы шаKыруCа болады.
Кесте шекараларын ™згерту _шін кестені ерекшелеп макет б™лімінен границы и заливки батырмалары арKылы орындалады.
Компьютермен жaмыс:
1-тапсырма:
Меню к™мегімен Вставка - Таблица - Вставить таблицу командасын орындау арKылы кесте KaрыSыз.
«МеніS к_нделігім» кестесін KaрыSдар
Кестеге Конструктор- Стили таблицы бaйрыKтары арKылы кестелеріSді к™ркемдеSдер
К_ні

П‰ндер
^йге тапсырма
баCасы

28.02.17
1
2
3
4
5
6
Тарих
География
Математика
Информатика
 
 
 
Кестемен жaмыс
 
 
 
5


2-тапсырма:
Кестені Kолдан сызып шыCу арKылы кесте KaрыSыз. КестеніS ішін м‰тіндермен толтырыSыз Кестені белгілеу – Макет - Направление текста /М‰тін баCыты/ командасы арKылы 1 - ші баCанды толтыр. 1 - ші жолдаCы м‰ліметтерді ортаCа туралап, KарайтылCан (Ж), KисайтылCан (К) т_рде жаз. КестеніS соSынан таCы 1 баCан Kос оS жаCына, оCан Jолы деген м‰лімет енгіз. Tab пернесін басып 1 жол Kос, 4 - ші aяшыKты біріктір.
3-тапсырма:
Стикерге екі топ 5 сaраKтан жасырады, бір-бірлерімен алмастырып, жауап береді
Бекіту: «АKпараттыK диктант»
Кестені даярлау _шін.... Кесте > Кесте Kосу
`яшыKтарды біріктіру _шін...... Макет > aяшыKты біріктіру
Кесте Kaру бaйрыCы Kайда орналасKан? ЖолаKтыS кірістіру б™лімінде
`яшыK дегеніміз не?....... БаCан мен KатардыS Kиылысуы
Экспресс-кесте бaйрыCыныS Kызметі: . КестелердіS дайын шаблондарын Kосады
6. ЖаSа жол Kосу _шін Kолданатын перне....... tab
7. `яшыKтарды б™лу командасы........... Макет > aяшыKты б™лу
8. Жолдарды кірістіру...............Макет > Жол Kосу
9.КестеніS іргелес емес баCандарын ерекшелеу _шін Kандай пернені aстап тaру керек? Ctrl
10. КестеніS іргелес баCандарын ерекшелеу _шін Kандай пернені aстап тaру керек? Shift
11. Кестені ‰рлеу _шін жолаKтыS Kандай тіркеме параCы Kолданылады? Конструктор
^йге тапсырма: Д‰птерге «ТабиCатKа шыKKанда алатын таCамдар» атты кесте Kaру. ТаCамныS аты, м™лшері, баCасы, барлыCы, осыCан шыCатын шыCынды жазу керек. €рKайсысын бір баCанCа жазу керек.
БаCалау: баCалау параCындаCы баCаларды салыстырып, ™з баCамды Kоямын

ОKушыныS аты
«И‰», «жоK» ойыны (1aпай)
1-тапсырма
(5 aпай)
2-тапсырма
(5 aпай)
3-тапсырма
(1 aпай)
АKпараттыK диктант
(1 aпай)
Jорытынды aпай
БаCасы

1


Кері байланыс: екі жaлдыз, бір тілек
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий