Методические материаль Акварель бояуы.Шаймерден Азатхан Серікaлы
Jызылорда облысы, Шиелі ауданы №45 «АK Орда»
мектеп – гимназиясыныS І санатты бейнелеу п‰нініS мaCалімі.
«^здік к™ркем сурет» байKауы, Ташкент KласындаCы
«Наурыз наKыштары» атты байKауларыныS жеSімпазы.
Акварель бояуын Kолдану

Акварель бояуы оKушылардыS жaмыс істеуіне ™те Kолайлы, KаCаз бетіне м™лдір т_седі. Осы ерекшелігі-акварель туындыларыныS еS Kaнды Kасиеті. БояудыS м™лдір т_скен жерлерінде KаCаздыS ™Sі к™рініп тaрады. ОKушылар осы м™лдірлікті жоCалтпай жaмыс істеуге _йренуі керек. Онымен ‰р т_рлі т_стерді _йлестіріп, KысKа мерзімде орындалатын этюдтер жазуCа болады. Мaнда т_стік Kасиеттер аралыK жігін білдірмей жалCасуы тиіс. Ол _шін белгілі бір ‰діс-т‰сіл Kолданылады. Мысалы, «ЗатKа Kарап сурет салу» таKырыбын алайыK. Мaнда оKушыларды к™п Kатпарлы техникамен сурет салуCа _йретуге болады. Алдымен заттыS солCан к™лекесін т_сіріп, бірте-бірте Kоюлата жаCу т‰сілімен заттыS формасын, к™лемін, т_с ерекшелігін айKындауCа _йрету керек.
«ТабиCатты бейнелеу» таKырыбы бойынша дымKыл KаCазCа табиCат к™рінісін салу оKушылардыS жaмыс істеуін жылдамдатады. СондыKтан табиCаттыS бір с‰тін KаCаз бетіне тез т_сіру оKушылардыS шапшаS жaмыс істеуін керек етеді.
Акварельмен жaмыс істегенде аK, Kара т_с KолдануCа, сондай-аK Kызыл, сары, ашыK жасыл, к_лгін т_стерді шамадан тыс KолдануCа болмайды. Бояумен aKыпты, таза жaмыс істеу талап етіледі. Бояу т_стерін бір-бірімен араластырCан кезде табиCи т_стен ауытKымауды KадаCалаCан ж™н. Осы орайда Шиелі KаласындаCы № 45 «АK Орда» мектеп-гимназиясында ™ткізген сабаKтарымныS біріне тоKталайын. 4- сыныптаCы «ЗатKа Kарап сурет салу» (к™к ш‰йнек, Kызыл алма) сабаCында заттыS Kaрылысын, формасын, т_сініS жарасымын, ‰семдігін ажырата білуге даCдыландыруды маKсат еттім. Т
·абиCи т_сті _йлесімді таба білуге баулыдым. €детте бояуларды екі-_ш т_стен артыK араластыруCа болмайды. Себебі Kазіргі бояулар к™птеген химиялыK Kосылыстардан тaрады. СондыKтан бояуды aKыпты араластыруCа _йреткен ж™н. ЗаттыS т_с, реS ерекшелігін ескеріп, сурет салуды екі кезеSге б™луді aсындым. Алдымен бояу реSініS KоюлыCын ретімен (1 сурет) айырып алу Kажет. СабаKта суреті салынатын заттар ™те Kарапайым болCаны ж™н. Т_с ерекшелігін айKындауда (2 сурет) заттыS формасы мен кеSістіктіS бір-бірімен ара жігін к™рсетуге к™Sіл б™лген ж™н. ЖарыK пен KараSCыныS жіксіз жымдасуы ‰р т_рлі бояуды дaрыс KолдануCа негізделеді. ЗаттыS т_сін аныKтау _шін бояулардыS ‰р алуан т_стері палитрада ізделуі керек. оKушылардыS палитрада дaрыс жaмыс істеуін KатаS баKылау Kажет. Акварель бояулардыS ішіндегі «Нева, Ленинград» т‰різді сапалы т_рлерімен пайдаланCан ж™н. Акварельмен салынCан сурет KаCаздыS сапасына да байланысты. JаCазды м_мкіндігінше планшетке керіп алCан ж™н. JаCаздыS сурет салынатын беті ™Sі деп аталады. Акварельге арналCан KаCаздыS беті кедір-бaдыр болып келеді, ал Kыл Kалам жалпаK ж‰не д™Sгелек болып, екі т_рге б™лінеді.
Сурет салCанда оKушыларды жалпыдан жекеге к™шу заSдылыCына баCыттаймыз. ОKыту ‰дісініS ерекшелігіне байланысты бояуды Kолдануда, алдымен, _лкен жазыKтыKтарды жалпаK Kыл Kаламмен бояCан Kолайлы, жеке б™лшектерімен жaмыс істегенде д™Sгелек Kыл Kалам ыSCайлы. ОныS ерекшелігі-суланCан кезде aштала т_седі.
Акварель бояуымен жaмыс жасауCа _йреткенде, ‰р оKушыныS талCамын (бояу таSдау Kабілетін) дамытуCа ыKпал жасау Kажет.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий