Песни Пияделер чапалар(Пусть бегут неуклюже пешеходы..)


Йыр № 1

1)
Бизим автобусмыз кулюп кете,
Огмюзде узакъ ёл бар.
Къаиделерни биз эзберледик,
Биз оларны ич унутмакъ.
Багълама:
Ортюнен,ортюнен узакъ ёл тёшене.
Узанып тирене тап коклергеБиз билемиз пек яхшы,пек яхшыЁл къаиделернинъ элифбесини.
2)
Учьфенер къырмызы козюнен ойнатты.
Раатланъ,сарысыны бекле.
Бизге ешиль тюсю тевсие(совет) берди:
« Огъурлы ёлларынъыз олсун!»
3)
Ишаретлер бизге ярдымджы олсунКъайда ве не вакъыт кетмекБиз эр вакъыт истеймиз низамлы,(воспитан.)
Сагъламлы ве къуванчлы олмакъ.
Йыр № 2
Пияделер чапалар,
Абдыр – себдир чапалар.
Амма ёлдан чапмагъа олмай!
Къалдырым –пиядеге,машналаргъа – ёлдыр.
Бу къаидени бильмек керек.
Багълама:
Къырмызысы – ёл хавфлыдыр,
Сарысы – азчыкъ токъта.
Ешиль янса – ёл ачыкътырЭтрафкъа агъыз ачма!
Тюрлю – тбрлю ишаретлер,
Эпси олар яхшыдыр.
Дост киби бильмек керекТюрлю – тюрлю ишаретлер
Эпси олар яхшыдыр -
Биз оларны огренемиз,
Ёлларда къулланамыз

Приложенные файлы


Добавить комментарий