Планирование по осетинскому языку для 2 класса


Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

1
Рацыд жрмжг зжрдыл
Жрлжууын кжнын
Чи кжм уыдис
сжрды
Мыртж жмж дамгъжтж
Ног дзырдтимж
хъуыдыйждтж
дзурын
Холы, холыгур,
цуан кжнын, зулмж
кжсын, хуыкком
2


2
Дамгъуат
Биржгъ жмж
зыгъаржг
Афавит. Хъжлжсон
дамгъжтж
Ног дзырдтимж
хъуыдыйждтж
дзурын
Гъ, з, дз
зыгъаржг, ужлвжндаг, хжлиудзых, жппжрст
1


3
Рацыд жрмжг фжлхат
кжнын
Арс, биржгъ жмж
рувас
Хъжлжсон дамгъжтж
А, а, Ж, ж
Ног дзырдтж:
лымжнтж скодтой,
зилынц, фосы Фжлвжра
Хъжлжсон мыртыл
бжкусын
2


4
Рацыд
жрмжг
фжлхат
кжныны
уроктж
2


5
Не скъола
Мж кълас
Хъжлжсон дамгъжтж
е, ё, э, ю, я
Райдзаст кълас жнхъжлмж
кжсынц бжллут алырдыгжй
иууылджр
Ног дзырдтыл бакусын
1


6
Не скъола
Уалыты Лавренты
амдзжвгж
Хъжлжсон дамгъжтыл
бакусын
е, ё, э, ю, я
Дзырдтж хъжлжсон мыртимж
е, ё, э, ю, я
Космонавт, якорь, ямб,
ярус, яхтж, январь
Уырыссаг жвзжгжй
жрбайсгж дзырдтж
1Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

7
Ме скъола
Плиты Харитон
«Скъоладзаутж»
Жмхъжлжсон
дамгъжтж з, с
Фестжм, жфснайжм, фжхъусжм, жрыхсжм,
зивжггжнаг, хъжлдзжгжй
Жмхъжлжсон
дамгъжтж з, с - ыл
бакуыст
2


8
ФЫСГЖ
КУЫСТ
РАЦЫД
ЖРМЖГЖЙ

1


9
Хждзар жмж бинонты фарн
Бады Хъазыбег
«Хистжр жмж кжстжр»
Жмхъжлжсон дамгъжтж
гъ, х
Хистжр, кжстжр, кад, жгъдау, саг марынц, цард арынц
Жмхъжлжсон
дамгъжтж гъ, х – ыл бакуыст
2


10
Хждзар жмж
бинонты фарн
Баситы Мысост
«Нанайжн»
Жмхъжлжсон дамгъжтж
дз, дж
Бжмбжгау фжлмжн, адджын
кадджын, рай жмж рай,
буцджржн дарын
Жмхъжлжсон
дамгъжтж дз, дж – ыл
бакуыст
2


11
Хждзар жмж
бинонты фарн
Дзесты Куыдзжг
«Цы радзырдта Тасолтан жмбырды»
Жмхъжлжсон мыртж
къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ
Къона, ржхыс, чындз, тъахтин, фынг, дурын, къоппа, сивыр, сыкъатж, хъуылжг, мисын, нжлхж, къжлжтджын, аг
Жмхъжлжсон
дамгъжтж къ, пъ, тъ, хъ,
цъ, чъ – ыл
бакуыст
3


12
Рацыд жрмжг


фжлхатыны

урок
Контролон куыст

2Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

13
Нж райгуыржн бжстж
- Ирыстон


Цжмжн жй
уарзын жз мж
фыдыбжстж
(Гждиаты Цомахъ)
Жмхъжлжсон
Дамгъжтж ж, ш
щ, ъ, ь
Фыдыбжстж, фжлгжсын, ныгъуылынц, жрттивынц, жнусы цъититж
Жмхъжлжсон
Дамгъжтж ж, ш
щ, ъ, ь растфыссынад
2


14
Фысгж куыст
1


15
Нж райгуыржн бжстж
- Ирыстон

Дзжуджыхъжуы
парчы
Зылангон жмж
жзылангон
жмхъжлжсон мыртж
Ужлджф, жрбахъазы,
фжсхохмж, зжрин тынтж, зылангон, жзылангон, жмкъай, жнжкъай
Базонгж кжнын зылангон жмж жзылангон жмхъжлжсонта
2


16
Нж райгуыржн бжстж
- Ирыстон

Нж уынгтж
Джргъвжтин
жмхъжлжсонтж
Зындгонд аджм,
номдзыд, хжсты
хъжбатыртж
Жмхъжлжсон мыртыл
бакуыст : нжмттж, хжссы, Иссж, фыййау
2


17
Нж райгуыржн бжстж
- Ирыстон

Дзжуджыхъжуы
сжйраг уынг
Джргъвжтин
жмхъжлжсонты
растфыссынад
Мыхуыры хждзар
агъуыст сфидауц
кодтой
Джргъвжтин
жмхъжлжсонты
растфыссынадыл
бжкусын
2


18

ХИБАР
КУЫСТ


1

Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

19
Нж райгуыржн бжстж
- Ирыстон

Мж хъжу
Ужнг
Аив, хжрзжфснайд, алкжмж джр, иуварсырдыгжй, уыгжрджнтж
Дзырдтж ужнгтыл дих кжнын
1


20
Нж райгуыржн бжстж
- Ирыстон

Хъжууон цард
Цавд
Хъуццытж, ужрыччытж,
тыбар-тыбур,уыджы уаст
Дзырдты раст жвжрын цавды нысан
1


21
ТЕСТЫТЖМ
РЖДЫДТЫЛ
ГЖСГЖ
КУЫСТ
НЫФФЫССЫН
ФЫСГЖ
КУЫСТ
222
Нж кжмттж
Къжржугом
Вазыгджын дзырдтж
Дыгургом, Къжржугом,
Дзинагъа, фжлгжсы
Вазыгджын дзырдты
аржзт
2


23


КОНТРОЛОН
КУЫСТ

1


24


РЖДЫДТЫЛ
КУЫСТ

1

Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

25
Нж кжмттж
гъ, дз, къ, цъ
Цъжйы ком
Дзырды хжйттж
Жввахс, фжсномыгжй,
хуры ном, жхсырхуыз
цжугжджттж, хъжджхгжд
къуылдымтж, хохы цъупп
Мыртыл гъ, дз, къ, цъ
бакуыст
1


26
Нж кжмттж
гъ, дз, къ, цъ
Экскурси
Ужлладжыры
Коммж
Дзырды бындур
Хъобангом, Дыгургом,
Куырттаты, Нары ком,
Цъжйы ком
Мыртыл гъ, дз, къ, цъ
бакуыст
2


27
Нж хжхтж, нж джттж
Абайты Бекызж
жмдзавгж «Нж
хжхтж» , текст
«Тъжпжн хох»
Уидаг
Джимара, Хъжриу-хох, Адай-хох, цинк, жвзист, зды,
жрхуы
Мырон-дамгъон
жвзжрст
2


28
Нж хжхтж, нж джттж
Тъеплейы хох
Гждиаты Цомахъ
«Райсом»
Разжфтуан
Хжххон цъити,сжрбжрзонджй
жнусон, сахаджттж
Дзырдты мырон -
-дамгъон жвзжрст

2


29
Нж хжхтж, нж джттж
Хъайтыхъты Геор
«Терк»
Фжсжфтуан
Дайраны ком, Тырсыйы ком,
Зилгж-хох, абухгж дон,
фынккалгж, цжф арсау
Дзырды хжйттыл
бакуысын
1


30
РАЦЫД
ЖРМЖГ
ФЖЛХЖТ
КЖНЫН

1Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

31
Нж хъждтж, нж
бжлжстж
Калоты Петр
«Сжрдыгон хъжд»
Дзырдбаст
Къжбжлдзыг,бжлжстж
·,
сатжг, ужлджф
Дзырды хжйттыл
бакуысын
1


32
Нж хъждтж, нж
бжлжстж
Тулдз бжлас
Хъуыдыйад
Тулдз, цжрмттж, гыркъо,
цъжрттж
Мыртж жмж джмгъжтж: дз,цъ,чъ,тъ
2


33
Нж хъждтж, нж
бжлжстж
Черчесты Уырысби
«Сусхъжд»
Хъуыдыйад
Мыдхжстжг бжлас, жвдадзы
хос
Мыртж жмж джмгъжтж: дз,цъ,чъ,тъ
1


34
РАЦЫД
ЖРМЖГ
ФЖЛХАТ
КЖНЫН

1


35
КОНТРОЛОН


КУЫСТ

1


36
РАДЫДТЫЛ


КУЫСТ

1Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

37
Нж хъждты, нж
Хжхты бжркад
Хъжддаг дыргътж
Тауржгъон
хъуыдыйад
Мугж, цъуй, жхсынцъы
хълапи
Мыртж хъ, дз, дж, з, с
дзырдты растфыссынад
1


38
Нж хъждты, нж
Хжхты бжркад
Хъждмж -
гагадыргътжм
Фарстон хъуыдыйад
Жрыскъжф, мжнжргъы,
хъалгъжн, хъжлжрдзы,
хъжды жрдуз, саунжмыг,
дзедыр, сыхсы, мжцкъуы
Мыртж къ, гъ, хъ, дзырдты
2


39
Кжрджджытж,
дидинджытж
Урс дидинжг
Хъжрон хъуыдыйад
Басгжрджг, жрвдидинжг,
урс дидинжг, пысыра,
цъамалжг
Мырон-дамгъон жвзжрст
2


40
РАЦЫД
ЖРМЖГ
ФЖЛХАТ
КЖНЫНЫ
УРОК
1


41
КОНТРОЛОН


КУЫСТ

1


42
РАДЫДТЫЛ


БАКУЫСТ

1


Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

43
Нж хъжуты фжллой
жмж бжркад
Нж бжхы ног
дзабыртж
Номдарты кжржтты
ивынад
Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж жрхъуыды
кжнын
Сжфтджытж, бжхгжс,
куырдадз
1


44
Нж хъжуты фжллой
жмж бжркад
Хжринжгтжй кжцы адджынджр у?
Фжрстытж: кжмжй? цжмжй? Кжмж? цжмж?
Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж жрхъуыды
кжнын
Еуу, сысджы, лыстжн, сжнттж, цжгъдын, жгас дуне
1


45
Хждзарон мжргътж
Рувас жмж уасжг
Фжрстытж: кжуыл?
цжуыл? кжимж?
цжимж?
Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж жрхъуыды
кжнын
Фыд мондагжй, сжрвасжнкъоппа, къждзжвзаг
1


46
Халсартж жмж
дыргътж
Диссаджы бжлас
Фжрстытж: кжйау?
цжйау?
Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж жрхъуыды
кжнын
Фжцис, бамбжхстысты,
схылдис
1


47
РАЦЫД
ЖРМЖГ
ФЖЛХАТ
КЖНЫН

1


48
Не фсин - Сатана
Ирон Фынг
Вазыгджын номдартж
Дзырдтж жмж хъуыдыйждтж
раст кжсыныл куыст
Жртыкъахыг фынг, февсжрмы, жнжниз,жнжмастжй
1
Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

49
Нуазинжгтж,
хжринжгтж
Ирон бжгжны
Вазыгджын номдартж
Дзырдтж жмж хъуыдыйждтж
раст кжсыныл куыст
Бжгжн, къуымжл,
суар, мисын, хуырх
1


50
Нуазинжгтж,
хжринжгтж
Дзыкка
Номдартж биржон
нымжцы
Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж
дзурын
Сир, задын, дзжрна,
дзыкка, къжлуа
1


51
Нуазинжгтж,
хжринжгтж
Хжрды уаг
Номдарты дзырдаржзт
Дзырдтж хъжлжсон мыртимж:
е, ё, э, ю, я
Хуырх52
РАЦЫД
ЖРМЖГ
ФЖЛХАТ

КЖНЫН

1


53
ФЫСГЖ
КУЫСТ1


54
Жрдзон фжзындтытж
Зымжг
Миногон
Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж
Жрхъуыды кжнын
Цыппурсы мжй,
Тъжнджы мжй,
Жртхъиржны мжй
1
Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахат
Нымжц

55
Жрдзон фжзындтытж
Гждиаты Цомагъ
жмдзжвгж
Миногонты жуужлтж.
Предметы хуыз жмж
миниужг
Жмдзжвгж аив касын
Жуужлтж, миниуджытж, хуыз, ас, джргъ
1


56
Иристоны кад жмж
намыс хъахъхъжнджытж
Калоты Хазби
Фыдыбжстжйы
стыр хжсты
хъжбатыртж
Миногонты жуужлтж.
Предметы хуыз жмж
миниужг
Текст хи дзырдтжй дзурын
сахуыр кжнын
Карз, хжст, ныццжлхъ кодта,
ржсугъд жхсин
1


57
Номдзыд Иссж
Мады зжрдж
Минигонты жуужлтж
Ног дзыдтимж хъуыдыйждтж
саразын
Стыр тас, бонвжрнон,хъжбытыржй тох,цыфыдджр сырд, бабын кодта, фыстжг
1


58
Легендарон Ксанти
Ирон хжстон
инжлар
Миногон жуужлтж

Текст хи дзырдтжй дзурын
сахуыр кжнын
Ужллаг хох, саулох, хъжбатырдзинад, намыс
1


59
Ф Ы С Г Ж

К У Ы С Т


1

Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахжт
Нымжц

60
Иры ахуыргжндтж
Нж дуджы


цырагъдар
мивдисжг
Ног дзырдтыл бакуыст .


Хъуыдыйждтж саразын
Аивад,зонад,лжугж хох, цжугж мжсыг.
2


61
Иры ахуыргжндтж
Фыццаг ирон профессор. Жмдзжвгж Иунжг,Мжйрхс жхсжв.
Мивдисжджы афонтж. Нырыккон афон.
Аив кжсын жмдзжвгжтж
Ног дзырдтыл бакусын жвржгътж .уайсадгж худжндзаст.
2


62
Нж фысджытж
Къоста- нывгжнжг
Мивдисжджы афонтж.

Ивгъуыд афон.
Къостайы жмдзжвгж равзарын жмж йж аив кжсын
Ног дзырдтыл бакусын лжсынц,бызгъуыртж,цардбжллон

хордзен
2


63
Нж фысджытж
Гадиаты Секъа

Давон, булкъ,жмж мыд
Мивдисжджы афонтж

Суинаг афон.
Ног дзырдтимж хъуыды

Йждтж саразын
Ног дзырдтж раст дзурыныл

бакусын
2


64
К О Н Т Р О Л О
Л О Н
К У Ы С Т


1


65

Р Ж Д Ы Д
Т Ы Л
К У Ы С Т

1
Урочы темж
Текст
Грамматикон жрмжг

Ныхасы ржзт
Фонетикон жрмжг
Сахжт
Нымжц

66
Аивады джснытж.
Ирон театр.

Мивдисжджы цжсгжмттж.

Дзырдбжстытж саразын
Мыртыл бакусын
1


67
Аивады джснытж
Музыкжйы ужлныхты
Мивдисжджы цжсгжмттж.

Ног дзырдтимж хъуыдыйждтж

саразын
Дзырдтыл бакусын
фжлгонц,жмдзжгъд
2


68
Контролон куыст.


2


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий