Сабак жоспары: Натурал сандарды? б?лінгіштігі

1
К_ні: 1.09.2016 жыл сыныбы: 6
СабаKтыS таKырыбы: Натурал сандардыS б™лінгіштігі
СабаKтыS маKсаты:
Білімділігі: Jайталау , 5 сыныпта ™тілген таKырыптарды Kайталау. Б™лінгіштіктіS Kасиеті
негізінде санныS жазылуына Kарап, 2,3,5,9,10 сандарына
б™лінетін сандарды аныKтау біліктілігін Kалыптастыру;жaп сан ж‰не таK сан
aCымдарын енгізу, олардыS маCынасын т_сіндіру.
ДамытушылыCы: ОKушыларды ойландыруCа, ойын жеткізе білуге белсенділігін к™теруге,
aKсастыK пен айырмашылыKты байKауCа даCдыландыру.
Т‰рбиелігі: сабаK барысында оKушылардыS белсенділігін, ынтасы мен жауапкершілігін
арттыру ж‰не зейінді болуCа т‰рбиелеу;
СабаKтыS типі: Jайталау.
СабаKтыS т_рі: аралас сабаK
СабаKтыS ™ткізу ‰дістері: сaраK-жауап , практикалыK
СабаKтыS барысы.
1. `йымдастыру кезеSі.
2. ^й жaмысын тексеру.
Натурал сандардыS б™лгіштері мен еселіктері. Жай ж‰не Kaрама сандар
Натурал сандардыS б™лгіші дегеніміз не?
Натурал сандардыS еселігі дегеніміз не?
Жай сандар деген не?
Jaрама сандар деген не?
1 саны Kандай сан?

Есептер шыCару
№ 257 . 1234 ; 4320 ; 13271; 502025; 373819; 63633 сандарыныS арасынан
жaп цифрCа
таK цифрCа аяKталатывн сандарды теріп жазыSдар:
Шешуі: 1) жaп цифрCа:1234 ;4320;
2) таK цифрCа: 13271;502025;373819;63633
№ 258.
2 мен 5-ке еселік болатын сегіз сан жазыSдар.
ЖазылCан сандардыS бірлік разрядында Kандай цифр жазылCан?
Осы сандар 2-ге , 5-ке б™лінеді ме?
2-ге ж‰не 5-ке б™лінетін сандар Kандай цифрмен аяKталады?
Шешуі: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80.
БасKа натурал сандарды разрядтыK KосылCыштардыS Kосындысы т_рінде жазсаK, натурал санныS 2-ге б™лінуі соSCы цифрCа байланысты екені шыCады.Егер натурал сан жaп болса, онда ол 2-ге б™лінеді.
Демек , егер сан 0; 2; 4 ; 6 ;8 цифрларымен аяKталса, онда ол сан 2-ге б™лінеді.
Ереже: Егер ‰рбір KосылCыш Kандай да бір натурал санCа б™лінсе, онда олардыS Kосындысы-
ныS м‰ні де сол санCа б™лінеді.
Ереже: Егер азайCыш пен азайтKыш Kандай да бір натурал санCа б™лінсе, онда олардыS
айырымыныS м‰ні де сол санCа б™лінеді.
Мысалы: 36:4 ж‰не 8 : 4 , ( 36 – 8) : 4.

Ереже: Егер екі натурал саныS біреуі бір натурал санCа б™лініп, ал екіншісі б™лінбесе, онда
олардыS KосындысыныS м‰ні де, айырымыныS м‰ні де ол санCа б™лінбейді.
Мысалы: 25 саны 5-ке б™лінеді , 4 саны 5-ке б™лінбейді.СондыKтан 25 +4 KосындысыныS м‰ні 29 саны ж‰не 25 – 4 айырымыныS м‰ні 21 саны 5-ке б™лінбейді.

Егер к™бейткіштіS біреуі Kандай да бір натурал санCа б™лінсе, онда к™бейтіндініS де осы санCа б™лінетінін сендер білесіSдер.
Мысалы: 72 саны 8-ге б™лінеді, онда 72
· 3 к™бейтіндісін 8-ге б™луге болады:
(72
· 3) : 8 = (72:8)
· 3 = 9
· 3= 27

Ереже: Егер к™бейткіштіS біреуі Kандай да бір натурал санCа б™лінсе, онда к™бейтіндініS м‰ні де сол санCа б™лінеді.

Ереже: 2 санына б™лінгіштік белгісі: натурал сан 0; 2; 4; 6; 8 цифрларымен аяKталCанда
Cана 2-ге б™лінеді.
2 санына б™лінетін натурал сандар жaп , ал б™лінбейтін сандар таK сандар деп аталады.

Б™лінгіштік бергілері:
5 санына б™лінгіштік белгісі: натурал сан 0 немесе 5 цифрларыныS бірімен аяKталCанда
Cана 5 санына б™лінеді.
10 санына б™лінгіштік белгісі:. натурал сан 0 цифры аяKталCанда Cана 10 санына б™лінеді

3-ке б™лінгіштік белгісін беру _шін 3-ке еселік болатын бірнеше санды жазайыK.
Мысалы: 3
· 17= 51 , 3
·19 = 57 , 3
·104
· = 312 , 3
·246 = 738 , 3
·107 = 3021.
Сонда 3-ке еселік болатын 51 , 57 , 312 , 738 , 3021 сандарын алдыK. Енді осы сандардыS ‰рKайсысыныS цифрларыныSKосындысын есептейік. 5+1 = 6 , 5+7 = 12 , 3+1+2 = 6 ,7+3+8 = 18 , 3+0+2+1= 6. БарлыCы да3-ке б™лінеді.

3 санына б™лінгіштік белгісі: натурал санныS цифрларыныS KосындысыныS м‰ні 3 санына б™лінгенде Cана ол сан 3 санына б™лінеді.

Д‰л осылай 9 санына б™лінгіштік белгісінде шыCарып алуCа болады.

9 санына б™лінгіштік белгісі: натурал санныS цифрларыныS KосындысыныS м‰ні 9 санына б™лінгенде Cана ол сан 9 санына б™лінеді.


ОKулыKпен жaмыс:
Сыныпта: № 259 , 260

СабаKты бекіту:
2 санына б™лінгіштік белгісін айт.
3 санына б™лінгіштік белгісін айт.
5 санына б™лінгіштік белгісін айт.
9 санына б™лінгіштік белгісін айт.
10 санына б™лінгіштік белгісін айт.
БаCалау.
^йге тапсырма: § 15. 74-77 бет. 1-4 сaраKтар. № 253 , 255 № 261


Приложенные файлы


Добавить комментарий