Тест на тему Тамга жана тыбыш


КЫРГЫЗ ТИЛИ 2-КЛАСС
Таене деген сөздө канча тамга канча тыбыш бар?
А) 5 тамга, 6 тыбыш Б) 6 тамга, 5 тыбыш В) 5 тамга, 4 тыбыш
«Келсем, таенем үйдө жок экен» деген сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат?
А) чекит Б) суроо белгиси В) илеп белгиси
Кыргыз тилинде канча тамга бар?
А) 33 Б) 36 В) 35
Таенем ...... көп айтып берер эле?
А) ырларды Б) аңгемелерди В) жомокторду
Тыбышты белгилей турган шарттуу белги эмне деп аталат?
А) тамга Б) тыбыш В) жазуу
Китеп деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар?
А) 5 тамга, 6 тыбыш Б) 5 тамга, 5 тыбыш В) 4 тамга, 5 тыбыш
Кыргыз тилиндеги тыбыштар кандай топторго бөлүнөт?
А) созулма жана кыска Б) үндүү жана үнсүз
В) жумшак жана каткалаң
Тыбышты биз эмне кылабыз?
А) айтабыз жана угабыз Б) сүйлөйбүз жана окуйбуз
В) көрөбүз жана жазабыз
Алик өзүнүн кичүүлүгүнө карабастан дайыма агасына атаандашып жүрөт. Сүйлөмдө канча сөз бар?
А) 9 Б) 10 В) 8
Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар?
А) 15 Б) 14 В) 20
Ичке үндүүлөр канчоо?
А) 6 Б) 8 В) 7
Жашылчалар деген сөздө канча үндүү жана канча үнсүз тыбыш бар?
А) 5 үндүү, 5 үнсүз Б) 5 үндүү, 6 үнсүз В) 4 үндүү, 6 үндүү
Созулма үндүүлөр канча тыбышты билдирет?
А) 1 Б) 2 В) 3
Созулма үндүүлөр канчоо, алар кайсылар?
А) 5 (а, и, у, ээ, ы) Б) 6 (аа, оо, ээ, өө, уу, үү) В) 4 (аа,о, ы, у)
Жоон үндүүлөр кайсылар?
А) а, аа, о, оо, у, уу, ы Б) и, ө, өө, оо, а В) а, о, у, ы, и
КЫРГЫЗ ТИЛИ 2-КЛАСС
Таене деген сөздө канча тамга канча тыбыш бар?
А) 5 тамга, 6 тыбыш Б) 6 тамга, 5 тыбыш В) 5 тамга, 4 тыбыш
«Келсем, таенем үйдө жок экен» деген сүйлөмдүн аягына кандай белги коюлат?
А) чекит Б) суроо белгиси В) илеп белгиси
Кыргыз тилинде канча тамга бар?
А) 33 Б) 36 В) 35
Таенем ...... көп айтып берер эле?
А) ырларды Б) аңгемелерди В) жомокторду
Тыбышты белгилей турган шарттуу белги эмне деп аталат?
А) тамга Б) тыбыш В) жазуу
Китеп деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар?
А) 5 тамга, 6 тыбыш Б) 5 тамга, 5 тыбыш В) 4 тамга, 5 тыбыш
Кыргыз тилиндеги тыбыштар кандай топторго бөлүнөт?
А) созулма жана кыска Б) үндүү жана үнсүз
В) жумшак жана каткалаң
Тыбышты биз эмне кылабыз?
А) айтабыз жана угабыз Б) сүйлөйбүз жана окуйбуз
В) көрөбүз жана жазабыз
Алик өзүнүн кичүүлүгүнө карабастан дайыма агасына атаандашып жүрөт. Сүйлөмдө канча сөз бар?
А) 9 Б) 10 В) 8
Кыргыз тилинде канча үндүү тыбыш бар?
А) 15 Б) 14 В) 20
Ичке үндүүлөр канчоо?
А) 6 Б) 8 В) 7
Жашылчалар деген сөздө канча үндүү жана канча үнсүз тыбыш бар?
А) 5 үндүү, 5 үнсүз Б) 5 үндүү, 6 үнсүз В) 4 үндүү, 6 үнсүз
Созулма үндүүлөр канча тыбышты билдирет?
А) 1 Б) 2 В) 3
Созулма үндүүлөр канчоо, алар кайсылар?
А) 5 (а, и, у, ээ, ы) Б) 6 (аа, оо, ээ, өө, уу, үү) В) 4 (аа,о, ы, у)
Жоон үндүүлөр кайсылар?
А) а, аа, о, оо, у, уу, ы Б) и, ө, өө, оо, а В) а, о, у, ы, и

Приложенные файлы


Добавить комментарий