Тесты по математике (автор Бекбоев И.Б.)


МАТЕМАТИКА 2-КЛАСС
ӨЗҮҢДҮ ТЕКШЕР!
Амалдарды аткар:
8 + 3 = 9 + 5 = 7 + 6 = 6 + 6 = 9 + 7 = 1 2 - 5 = 1 8 - 9 = 1 5 - 7 = 1 3 - 4 = 1 6 - 7 = 8 - 7 = 6 - 5 = 9 - 8 = 1 0 - 9 = 4 - 3 = 1 8 - 1 0 = 1 5 - 5 = 1 6 - 1 0 = 1 7 - 7 = 1 9 - 9 = Акылда 8 алма бар. Ал эми Асанда 12 алма бар. Экөөнүкү биригип канча алма болот?
Үч муундуу сынык сызык жана туюк сынык сызык чий.
МАТЕМАТИКА 2-КЛАСС
ӨЗҮҢДҮ ТЕКШЕР!
Бардык бир орундуу сандарды жаз:
Ондуктарды ата
10 ондук канча болот? Ал кандай жазылат?
Салыштыр, ˂ ˃ = :
3 6 6 3 1 8 1 5 8 1 1 8 2 0 3 0 2 3 2 8 8 0 5 0 9 8 8 9 2 5 5 2 23төн 28ге чейинки сандарды атап жаз
Мисалдарды мамыча түрүндө эсепте
+ 3 8 - 8 1 + 5 7 + 2 9 + 6 9 2 5 1 8 1 3 3 8 7 + 9 + 9 8 + 4 5 - 6 0 - 5 7 1 9 1 4 5 2 2 1 7 + 7 4 - 8 8 - 4 9 - 9 9 - 8 1 2 5 9 2 0 2 1 3 6 Радиус жүргүзүп, узундугун ченеп жаз:

Диаметрин жүргүзүп, узундугун ченеп жаз:

МАТЕМАТИКА 2-КЛАСС
ӨЗҮҢДҮ ТЕКШЕР!
Туюнтма жазып, маанисин аныкта:
А) 7 менен 8 дин суммасына 10 менен 9 дун айырмасын кош;
Б) 20 дан 15 менен 5 тин суммасын кемит.
Туюнтма жазып, мамыча түрүндө жазып чыгар:
7 5 8 2 1 2 5 0 9 9 + 1 9 - 1 5 + 4 2 - 3 9 - 7 9 Тик бурчтардын номерлерин жаз:

2-син квадрат десе болобу? Кайсылар квадрат?

Фигураларды ата. Булардын жалпы аты кандай? 1-,3-,5-фигуралар эмнелери менен айырмаланышат же бирдейби?

Жактары 2 см болгон квадрат чий. Периметрин тап.
Тик бурчтуктун жактары 1 см, 2 см. Периметри канча? Чий.
Квадраттын периметри 4 см. Жагы канча см? _________________
Эсепте:
2 0 + 3 0 = 4 2 + 2 0 = 5 0 - 1 0 = 6 8 - 8 = 1 8 + 4 = 7 5 - 7 0 = 2 5 + 5 = 8 1 - 8 0 = 12 см кесинди канча дециметр жана сантиметрди түзөт?
МАТЕМАТИКА 2-КЛАСС
ӨЗҮҢДҮ ТЕКШЕР!
Туюнтма жазып, маанисин аныкта:
А) 7 менен 8 дин суммасына 10 менен 9 дун айырмасын кош;
Б) 20 дан 15 менен 5 тин суммасын кемит.
(7 + 8) + (1 0 - 9) = 1 5 + 1 = 1 6 2 0 - (1 5 + 5) = 0 Туюнтма жазып, мамыча түрүндө жазып чыгар:
7 5 8 2 + 1 9 - 1 5 9 4 6 7 Тик бурчтардын номерлерин жаз:

1 2 5 2-син квадрат десе болобу? Кайсылар квадрат?

б о л б о й т 1 4 Фигураларды ата. Булардын жалпы аты кандай? 1-,3-,5-фигуралар эмнелери менен айырмаланышат же бирдейби?

к ө п б у р ч т у к 1- 3- 5- т и к б у р ч т у к т а р а й ы р м а с ы к ө л ө м ү, ө ң ү Жактары 2 см болгон квадрат чий. Периметрин тап.
2 с м + 2 с м + 2 с м + 2 с м = 8 с м Тик бурчтуктун жактары 1 см, 2 см. Периметри канча? Чий.
1 с м + 1 с м + 2 с м + 2 с м = 6 с м Квадраттын периметри 4 см. Жагы канча см? _______1 см__________
Эсепте:
2 0 + 3 0 = 5 0 4 2 + 2 0 = 4 2 5 0 - 1 0 = 4 0 6 8 - 8 = 6 0 1 8 + 4 = 2 2 7 5 - 7 0 = 5 2 5 + 5 = 3 0 8 1 - 8 0 = 1 12 см кесинди канча дециметр жана сантиметрди түзөт?
1 д м 2 с м МАТЕМАТИКА 2-КЛАСС
ӨЗҮҢДҮ ТЕКШЕР!
Канча цифра билесиң?
А )9 Б) 10 В) 1
55 санындагы 5 саны эмнелерди түшүндүрөт?
А) ондук, жүздүктү Б) бирдик, жүздүктү В) бирдик, ондукту
Кайсылар бир орундуу сандар?
А) 9,8,7,6,5,4,3,2,1 Б) 9,8,7,6,5,4,3,2,10 В) 9,8,70,6,5,4,3,2,1
Тегерек ондуктар кайсылар?
А) 10,1,20,12,30 Б) 10, 20,30,40,50, В) 10,20,30,32,4
Бул ондуктардын сандарын тап 2 онд, 3 онд, 4онд, 5онд
А) 20,30,40,50 Б) 20,300,40,50 В) 20,30,45,50
Эң чоң эки орундуу санды тап
А) 9 Б) 199 В) 99
Эң кичине эки орундуу санды тап
А) 11 Б) 10 В) 9
Кошуу менен кемитүү амалдары кайсы разряддан башталып аткарылат?
А) ондуктан Б) бирдиктен В) жүздүктөн
Оор-жеңил деген сөздөр менен эмнени салыштырабыз?
А) салмакты Б) узундукту В) суюктукту
Узун-кыска деген сөздөр менен эмнени салыштырабыз?
А) салмакты Б) узундукту В) суюктукту
Кайсынысы суюктуктун чен бирдиги?
А) литр Б) килограмм В) метр
Кайсынысы узундуктун чен бирдиктери?
А) литр Б) килограмм В) метр
Кайсынысы салмактын чен бирдиктери?
А) литр Б) килограмм В) метр
Бардык жактары барабар болгон көп бурчтук эмне деп аталат?
А) квадрат Б) үч бурчтук В) тик бурчтук
Кайсы туюнтманын жообу 80 болот?
А) 80-30 Б) 83+3 В) 8+72
Кайсынысы салмактын бирдиги эмес?
А) сантиметр Б) грамм В) тонна
Кайсынысы туура?
А) 1м = 100 см Б) 1м = 10 см В) 1м = 101 см
Барабардыктарды аткар:
8 м = д м 3 д м = с м 5 0 с м = д м 3 д м 5 с м = с м МАТЕМАТИКА 2-КЛАСС
ӨЗҮҢДҮ ТЕКШЕР!
Канча цифра билесиң?
А ) 9 Б) 10 В) 1
55 санындагы 5 саны эмнелерди түшүндүрөт?
А) ондук, жүздүктү Б) бирдик, жүздүктү В) бирдик, ондукту
Кайсылар бир орундуу сандар?
А) 9,8,7,6,5,4,3,2,1 Б) 9,8,7,6,5,4,3,2,10 В) 9,8,70,6,5,4,3,2,1
Тегерек ондуктар кайсылар?
А) 10,1,20,12,30 Б) 10, 20,30,40,50, В) 10,20,30,32,4
Бул ондуктардын сандарын тап 2 онд, 3 онд, 4онд, 5онд
А) 20,30,40,50 Б) 20,300,40,50 В) 20,30,45,50
Эң чоң эки орундуу санды тап
А) 9 Б) 199 В) 99
Эң кичине эки орундуу санды тап
А) 11 Б) 10 В) 9
Кошуу менен кемитүү амалдары кайсы разряддан башталып аткарылат
А) ондуктан Б) бирдиктен В) жүздүктөн
Оор-жеңил деген сөздөр менен эмнени салыштырабыз?
А) салмакты Б) узундукту В) суюктукту
Узун-кыска деген сөздөр менен эмнени салыштырабыз?
А) салмакты Б) узундукту В) суюктукту
Кайсынысы суюктуктун чен бирдиги?
А) литр Б) килограмм В) метр
Кайсынысы узундуктун чен бирдиктери?
А) литр Б) килограмм В) метр
Кайсынысы салмактын чен бирдиктери?
А) литр Б) килограмм В) метр
Бардык жактары барабар болгон көп бурчтук эмне деп аталат?
А) квадрат Б) үч бурчтук В) тик бурчтук
Кайсы туюнтманын жообу 80 болот?
А) 80-30 Б) 83+3 В) 8+72
Кайсынысы салмактын бирдиги эмес?
А) сантиметр Б) грамм В) тонна
Кайсынысы туура?
А) 1м = 100 см Б) 1м = 10 см В) 1м = 101 см
Барабардыктарды аткар:
8 м = 8 0 д м 3 д м = 3 0 с м 5 0 с м = 5 д м 3 д м 5 с м = 3 5 с м

Приложенные файлы


Добавить комментарий