Тесты по родиноведению (Аба, Суу, Топурак)


Мекен таануу 4-класс
Аба
Атмосфера деген эмне?
А) үйлөнгөн шар Б) кычкылтек В) аба катмары
Абанын составында кандай газдар бар?
А) кычкылтек Б) көмүр кычкыл газы В) микроб
Азот чаң суу
Көм. кыч. газы ыш буу
Абаны тазалоого эмне жардам берет?
А) завод-фабрикалар Б) өсүмдүктөр В) машиналар
Аба ырайы деген эмне?
А) абанын Б) жарык, В) жердин
абалы жылуулукбети
Метеорология илими эмнени изилдейт?
А) жаныбарларды Б) өсүмдүктөрдү В) аба ырайын
Аба ырайын алдын ала айтуучулар ким деп аталат?
А) илимпоздор Б) синоптиктер В) метеорологдор
Аба ырайына байкоо жүргүзүүчүлөр кимдер?
А) илимпоздор Б) синоптиктер В) метеорологдор
Абасыз жашоого мүмкүнбү?
А) ооба Б) жок В) мүмкүн
Кайсы жерде аба таза?
А) токойдо Б) шаарда В) завод-фабрикада
тоодо машинада шахтада
жайлоодо
Аба кандай сапаттарга ээ?
А) кызыл Б) көк В) көзгө көрүнбөйт
сасык жыттуу жытсыз
Мекен таануу 4-класс
Аба
Атмосфера деген эмне?
А) үйлөнгөн шар Б) кычкылтек В) аба катмары
Абанын составында кандай газдар бар?
А) кычкылтек Б) көмүр кычкыл газы В) микроб
Азотчаң суу
Көм. кыч. газыыш буу
Абаны тазалоого эмне жардам берет?
А) завод-фабрикалар Б) өсүмдүктөр В) машиналар
Аба ырайы деген эмне?
А) абанынБ) жарык, В) жердин
абалы жылуулук бети
Метеорология илими эмнени изилдейт?
А) жаныбарларды Б) өсүмдүктөрдү В) аба ырайын
Аба ырайын алдын ала айтуучулар ким деп аталат?
А) илимпоздор Б) синоптиктерВ) метеорологдор
Аба ырайына байкоо жүргүзүүчүлөр кимдер?
А) илимпоздор Б) синоптиктер В) метеорологдор
Абасыз жашоого мүмкүнбү?
А) ооба Б) жокВ) мүмкүн
Кайсы жерде аба таза?
А) токойдо Б) шаарда В) завод-фабрикада
тоодомашинада шахтада
жайлоодо
Аба кандай сапаттарга ээ?
А) кызыл Б) көк В) көзгө көрүнбөйт
сасык жыттуу жытсыз
Мекен таануу 4-класс
Топурак
Жердин үстүнкү катмары эмне менен капталган?
А) абаБ)суу В) топурак
Топурактын кандай касиеттери бар?
А) урук түшсө Б) жаныбарларВ) адамдар
өнүп чыгат казып жашайт үй салат
Топурактын составында эмнелер бар?
А) сөөлжанБ) аба В) жалбырактар
коңуз суу кум
суур чиринди акиташ
микробдор кум, чопо баткак
ийиндер туз ылай
Топурактын сапатын кайсы жаныбарлар жакшыртат?
А) сөөлжанБ) арстан В) чиринди
коңуз жолборс микроб
чычкан илбирс суу
Топурак кандай болот?
А) жашыл Б)кара В) таттуу
Кызыл боз майда
Көк сары ак
Семиз жер эмнеден билинет?
А) көп түшүмБ) сапсары В) дөң болуп
алынат болот турат
Арык жер эмнеден билинет?
А) көп түшүм Б) түшүмдүүлүк В) ичке
берет начар болот болот
Топуракты кантип семиртет?
А) трактор менен Б) көп-көпВ) жер семирткич,
көп айдап сугарып кык чачып
«Эр эмгегин жер жебейт» деп эмне үчүн айтат?
А) күчтүү болсоңжер Б) көп эмгек кылсаңВ) эр болсоң
түшүмдү көп берет көп түшүм болот көп түшүм өзү келет
Өсүмдүктөрдүн тамыры топурактан эмне алат?
А) микробдордуБ) суунуВ) суу
тузду жарыктыазык заттарды
Мекен таануу 4-класс
Топурак
Жердин үстүнкү катмары эмне менен капталган?
А) абаБ)суу В) топурак
Топурактын кандай касиеттери бар?
А) урук түшсө Б) жаныбарларВ) адамдар
өнүп чыгат казып жашайт үй салат
Топурактын составында эмнелер бар?
А) сөөлжанБ)аба В) жалбырактар
коңуз суу кум
суур чиринди акиташ
микробдор кум, чопо баткак
ийиндер туз ылай
Топурактын сапатын кайсы жаныбарлар жакшыртат?
А) сөөлжан Б) арстан В) чиринди
коңуз жолборс микроб
чычкан илбирс суу
Топурак кандай болот?
А) жашыл Б)кара В) таттуу
Кызылбоз майда
Көк сары ак
Семиз жер эмнеден билинет?
А) көп түшүм Б) сапсары В) дөң болуп
алынатболот турат
Арык жер эмнеден билинет?
А) көп түшүм Б)түшүмдүүлүк В) ичке
берет начар болот болот
Топуракты кантип семиртет?
А) трактор менен Б) көп-көпВ)жер семирткич,
көп айдап сугарып кык чачып
«Эр эмгегин жер жебейт» деп эмне үчүн айтат?
А) күчтүү болсоң жер Б) көп эмгек кылсаң В) эр болсоң
түшүмдү көп берет көп түшүм болот көп түшүм өзү келет
Өсүмдүктөрдүн тамыры топурактан эмне алат?
А) микробдорду Б) суунуВ) суу
тузду жарыктыазык заттарды
Мекен таануу 4-класс
Суу
Глобуста көк түс менен эмне белгиленет?
А) аба Б) токой В) суу
Суу канча абалда жана кандай абалда кездешет?
А) 3 Б) 2 В) 4
суюк суу мөндүр
газ мөңгү кар
катуу жаан
муз
Суусуз жашоого болобу?
А) ооба Б) жок В) болот
Көл, океан, деңиздердин суусун ичүүгө болобу?
А) ооба Б) жок В) болот
Адамдар ичүүгө кандай суу керек?
А) деңиздин Б) мөңгүнүн В) таза суу
6. Сууларды кимдер булгашат?
А) жаныбарлар Б) өсүмдүктөр В) адамдар
Жер алдында суу барбы?
А) жок Б) бар В) билбейм
Жерден казып суу чыгарып алган суу алуучу жерди эмне дейт?
А) колонка Б) түтүк В) кудук
Муз деген эмне жана ал кандай абалда?
А) суу, катуу Б) суу, суюк В) суу, газ
Сен жашаган жерге кайсы суу жакын?
А) Көкөмерен Б) Нарын В) БЧК
Мекен таануу 4-класс
Суу
Глобуста көк түс менен эмне белгиленет?
А) аба Б)токой В) суу
Суу канча абалда жана кандай абалда кездешет?
А) 3 Б) 2 В) 4
суюк суу мөндүр
газ мөңгү кар
катуу жаан
муз
Суусуз жашоого болобу?
А) ооба Б) жок В) болот
Көл, океан, деңиздердин суусун ичүүгө болобу?
А) ооба Б) жок В) болот
Адамдар ичүүгө кандай суу керек?
А) деңиздин Б)мөңгүнүн В) таза суу
6. Сууларды кимдер булгашат?
А) жаныбарлар Б) өсүмдүктөр В) адамдар
Жер алдында суу барбы?
А) жок Б) бар В) билбейм
Жерден казып суу чыгарып алган суу алуучу жерди эмне дейт?
А) колонка Б) түтүк В) кудук
Муз деген эмне жана ал кандай абалда?
А) суу, катуу Б) суу, суюк В) суу, газ
Сен жашаган жерге кайсы суу жакын?
А) Көкөмерен Б) Нарын В) БЧК

Приложенные файлы


Добавить комментарий