Карточки по казахскому языку Грамматика

1

7. ТaйыK етістіктерді жіктік жалCауыныS І,ІІ,ІІІ жаCында осы шаKта айтып
жаттыCыSыз,:

дайындау, тексеру, KадаCалау, жауап жазу, Kабылдау, жариялау,aсыну, Kарсы алу, Kол
Kою,орындау,атKару, аудару, жоспарлау, талKылау, талдау, біріктіру, Kалыптастыру,
KанаCаттандыру, Kамтамасыз ету, к™мектесу, к™ріну, к™теру, марапаттау, Kолдау, салыстыру, суреттеу, ™тіну, растау, ж_зеге асыру, ресімдеу, к™рсету,KaттыKтау,KолCа алу,
маKaлдау, бекіту, кеSес беру, баCалау.
Карточка №2
2. ЕтістіктіS наK осы шаCында айтып жаттыCыSыз.
Образуется от 4 глаголов - отыр,тaр,жатыр,ж_р.К ним присоединяют личные окончания.Мен тaрмын.Сен .................... Сіз ........................ Ол ............................................
Карточка №3

5. ЕтістіктіS ™ткен шаCында жазыSыз
1 жаK - Д‰лелде......., т™ле........, ауыс..........., ауыстыр..............
2 жаK- Д‰лелде......., т™ле........, ауыс............., ауыстыр............
Д‰лелде.............., т™ле.........., ауыс..............., ауыстыр...............
3 жаK Д‰лелде............, т™ле............., ауыс......................, ауыстыр..................
Карточка №4

Раскройте скобки, используйте в бaрынCы ™ткен шаK

Біз волейбол (ойнау) .............................., ал к™рші футбол (ойнау)....................... .
Мына аCашты кім (отырCызу).................? - МеніS аCам.
С‰уле ™ткен аптада серуенге (шыCу)........... жоK, ™йткені ол кеше тест (тапсыру)........ .
СеніS ата-анаS Kашан (_йлену)................. ? 1973 жылы отбасын (Kaру)..................... .
Приложенные файлы


Добавить комментарий