«??рлы?та?ы жазы?тар, оларды? жіктелуі»

Мерзімі:
Сынып: 6
П‰н: География

СабаKтыS таKырыбы:

JaрлыKтаCы жазыKтар, олардыS жіктелуі

СабаKтыS маKсаты:
JaрлыKтаCы жазыKтардыS пайда болуымен танысу ж‰не оларды жіктеу

СабаKтыS т_рі:
Аралас сабаK

СабаKтыS ‰дісі:
Кім жылдам, МиCа шабуыл, Венн диаграммасы, ГеографиялыK диктант, картамен жaмыс

Табыс
критерийі:

ОKушылар жазыKтар.олардыS жіктелуін,таралу аймаKтарын географиялыK карталарды ажыратып,оKып _йренеді.

СабаKKа Kажетті к™рнекіліктер мен Kaралдар:
Карта, стикерлер, атлас, Kима KаCаздар


СабаKтыS кезеSі:

МaCалімніS іс-‰рекеті

ОKушыныS іс-‰рекеті
Ресурс
тар мен жабдыKтар

І. `йымдастыру:

1.С‰лемдесемін;
2.ТопKа б™лемін;2мин

ОKушылар с‰лемдеседі;
1-4ке дейін санау арKылы б™лінеді


ІІ. ^й жaмысын тексеру:
«Кім жылдам» ‰дісі бойынша оKушыларCа сaраKтар Kоямын
Жанартау дегеніміз не ?
2. ЖанартадыS т_рлерін ата?
3. Лава дегеніміз не,ол Kалай пайда болады?.
4. Кратер мен к™медіS айырмашылыCы неде?
5.С™нген жанартау мен с™нбеген жанартауды Kалай ажыратамыз?
ОKушылар сaраKтарCа жауап бередіІ^. ЖаSа сабаK жоспары:

Білім:

«МиCа шабуыл» ‰дісі бойынша сaраKтар Kою
ЖазыKтыKтар деген не?
JaрлыKтаCы жазыKтыKтар Kандай болады?
ЖазыKтыKтыS пішіні Kандай?Т_сіну:

€р топKа м‰тінмен жaмыс жасауды тапсырамын, Kосымша ресурстар таратамын
€р топ м‰тінмен жaмыс жасайды,
Постер

Jолдану:

ГеографиялыK диктант
..........жер бетініS KырKалы ‰рі тегіс б™лігі.
Абсолют биіктігіне Kарай жазыKтар......... б™лінеді.
Абсолют биіктіктері 200 м-ге дейінгі жазыKтар.........деп аталады.
Таулы _стірттер биіктігі...................жазыKтар.
Jыраттар физикалыK картада ...........бояумен боялады.
Ертеде теSіз т_бі болCан жерлердіS к™терілуінен.................пайда болады.
ТаулардыS aзаK бaзылуынан..............пайда болады.
ОKушылар
«С‰йкестендіру»
бойыншат жaмыс жасайды

Kима KаCаз

Талдау:

Венн диаграммасы
Таулар жазыKтар


ОKушылар тапсырмаы орындайды

Jима KаCаз.


ЖинаKтау:

Тегіс ж‰не т™белі жазыKтардыS бір-бірінен Kандай айырмашылыCы бар?
ЖазыKтар биіктігі бойынша нешеге б™лінеді?
ЖазыKтардыS жер бедерініS ™згеруіне Kандай к_штер ‰сер етеді?
ОKушылар берілген кескін картамен жaмыс жасайды


БаCалау:

Jалай ойлайсыS?
ОSт_стік JазаKстандаCы таулы™лкеніS орнына жазыK пайдаболуы м_мкін бе?
ОKушылар ой-толCаныс жазады
ЖоK

^. БаCалау:
ТоптаCы оKушыларды белсенділігене ж‰не жaмыс жасауына Kарай баCалау параCы арKылы баCалаймын
баCалау параCын топ басышысы Kортындылап баCалайды
БаCалау параCы

^І. ^й тапсырмасын беру:
АфриканыS аймаKтарына шолу. Кескін картамен жaмысты аяKта
К_нделіктеріне жазып алады.


Рефлексия:

«Екі жaлдыз, бір тілек» жаSа таKырып бойынша ™з ‰серлерін,aсыныстарын к™рсетулерін тапсырамын.
ЖаSа сабаKтан т_йген ойлары бойынша ™здерініS алCан ‰серлерін к™рсетеді
стикерлерБаCалау параCы
ОKушыныS аты-ж™ні
^й тапсымасына жауабы
Геодиктант
Венн диаграммасы
СaраK-жауап
ОйтолCаныс
Jорытынды баCа
Jорытынды балл бойынша баCасы:

«2» - 1,2 балл «3» - 3,4,5 балл «4» - 6,7,8,9,10 балл «5» - 11,12 балл

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий