КАЛЬКУЛЯТОРМЕН ЕСЕПТЕУ 4 СЫНЫП. САДУАКАСОВА АДИНА

СабаKтыS таKырыбы: Калькулятормен есептеу.
К_ні: 04.04.2017 ж
СабаKтыS маKсаты:
Білімділік ОKушыларCа калькулятормен есептеу жолдарын меSгерту. К™п таSбалы сандарды дaрыс оKи білуге _йрету.
ДамытушылыK : Электронды есептеуіш KaралдардыS пайдасы , т_рлерін танысытра отырып,шапшаS ж‰не Kатесіз есептеуге даCдыландыру.
Т‰рбиелік: `KыптылыKKа , тазалыKKа баулу.
К™рнекілігі: калькулятор,
СабаKтыS ‰діс-т‰сілдері: Ой KозCау,сaраK-жауап, жaптыK жaмыс, т_сіндіру
СабаKтыS т_рі: аралас сабаK
СабаKтыS барысы
І. `йымдастыру кезеSі. ОKушыларды т_гендеп,к™Sіл-к_йлерін аныKтау, оKу Kaралдарын реттеу. Б_гінгі сабаKтыS таKырыбы мен маKсатын баяндау.
ІІ. ^й тапсырмасын тексеру. ЖaптыK жaмыс арKылы. Екі оKушы діптерлерін алмасу арKылы бір-бірініS тапсырмаларын тексереді, Kате дaрысын аныKтайды. 77-беттегі №6
2314 * 2 = 4 628 3456 * 4 = 13 824 540 * 9 = 4860
ІІІ. ЖаSа сабаK. 1. Калькулятор туралы жалпы т_сініктерін байKау. ЕсептеудіS таCы басKа т_рлерін салыстыра айту. 2.ОKулыKпен жaмыс. 77 1 микрокалькуляторды пайдаланып, екі санныS к™бейтіндісініS, б™ліндісініS м‰нін табу. 1-Kадам. Оны жaмысжаCдайына келтіреді. 2-Kадам: с‰йкес клавиштерді басыпбірінші к™бейткішті енгізеді. 3-Kадам:( х) ж‰не (: ) клавишін басып,екінші к™бейткішті енгізеді.
№2
239 614 + 389 213 = 628 827
156 098 + 810 397 =966 495
691 469 + 270 067=961 536
247 143 + 396 230=643 373
524 150 + 390 020 =914 170
№3 тапсырмаларды микарокалькуляторлардыS к™мегімен айырманыS м‰нін табу.
I V.Сергіту с‰ті. МониторCа Kарап Kимыл-KозCалыстарды Kайталап жасйды.
V. Бекіту: оKулыKтаCы №4 тапсырма.
Шешуі. 24см2 : 6см =4см
4см * 2см =8см2
2см*4см * 6см =48см3
Жауабы: 8см2, 48см3.
№5 а) шешуі 27*3=81км 168-81= 87км 87 :3=29км/саC
Ж: екінші KайKтыS жылдамдыCы 29км/саC.
VІ. Jорытындылау. Б_гінгі сабаKта не _йрендік? Не білдік? Jандай тапсырма Kиын болды?
VІІ. ^йге тапсырма №6 78- бет
БаCалау.

15

Приложенные файлы


Добавить комментарий