1 нче сыйныф ?чен ?д?би укудан эш программасы (Р. З. Хайдарова д?реслеге буенча, 2016-2017 уку елы)


«Рассмотрено»
Руководитель ШМО
/Абдуллина М.Р./
Протокол №1 от« » августа 2016 г.
«Согласовано»
Заместитель директора по УР
МБОУ «Школа №54»
/Аскарова Р.Р./
«29» августа 2016г. «Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа №54»
/Алексеева Т.Н./
Приказ №241 от«29» августа 2016г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературному чтению на татарском языке в 1 классе
МБОУ «Школа №54»
Авиастроительного района города Казани РТ
Шавалиева Лилия Фердинандовна, I квалификационная категория
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от«29» августа 2016 г.
2016-2017 учебный год
Раздел I. Аңлатма язуы (рус төркеме)
Эш программасы статусы.
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән гомуми белем бирүнең федераль дәүләт стандарты;
Татарстан Республикасы гомуми белем бирү мәктәпләрендә “Татар теле” фәнен укыту башлангыч, төп, һәм урта гомуми белем бирү оешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-укыту планнары (Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 2012 нче елның 9 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4154/12 санлы, 2012 нче елның 10 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4165/12 санлы боерыклары) һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 9777/12 нче санлы (13.08.12 ел), 9127/13 нче санлы (09.07.2013 ел) хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла;
3–4. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә Федераль дәүләт белем бирү стандартлары салынды, “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”ына (1-11 сыныфлар Ч.М.Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина - Казан, 2011); “Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”на (1-11 сыйныфлар Р.З. Хәйдарова, Р.Л. Малафеева – Казан, 2011) нигезләнеп төзелде.
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең уку-укыту программалары. (боерык №106 31.08.2011; \боерык № 128-0 29.08.2015)
Эш тәртибен, уку предметларының эш программалары структурасын, курслар, өстәмә һәм сыйныфтан тыш белем бирүне раслау нигезләмәсе МБГУ “54 нче мәктәп” (боерык №235-0 25.06.2016)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең 2016-2017 нче уку елына уку-укыту планы (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №1 29.08. 2016, боерык №241-0 29.08.2016)
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы керткән (тәкъдим иткән) дәреслекләр исемлеге.(Федераль дәреслекләр исемлеге)
Белемнәрне бәяләү системасы һәм нормалары турында нигезләмә (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №10 25.06. 2016, боерык №235-0 25.06.2016)
Әдәби укуның эш программасы аңлатма язуыннан, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән тора.Эш программасы башлангыч мәктәптә татар телен укыту программасында бирелгән материалны эзлекле һәм системалы рәвештә үзләштерүне күздә тота.
Чит тел буларак татар телен өйрәтү түбәндәге компетенцияләрне үстерүгә юнәлтелгән булырга тиеш:
- сөйләм компетенциясен үз эченә алган коммуникатив компетенция, ягъни өйрәнелә торган телне аралашу чарасы буларак нәтиҗәле файдалану;
- лингвистик (тел) компетенция – тел чараларын аралашу темалары һәм өлкәләренә карап үзләштерү һәм аларны урынлы куллану;
- социолингвистик компетенцияне үз эченә алган социомәдәни компетенция, ягъни татар халкының социомәдәни үзенчәлекләре турындагы белемнәргә ия булу; шул үзенчәлекләрне сөйләмдә истә тоту, укучыларны татар халкының күренекле шәхесләре, милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, шулай ук балалар фольклоры үрнәкләре белән таныштыру;
- компенсатор компетенция – аралашу ситуациясендә өйрәнелгән тел чаралары җитмәгәндә, аларны башка сүзләр, сүзтезмәләр белән алыштырып, уңайсыз хәлдән чыга белү;
- танып белү компетенциясе – татар телен өйрәнүне камилләштерергә мөмкинлек бирә торган махсус уку күнекмәләрен алга таба да үстерү.
Укыту предметынагомуми аңлатма
1 нче сыйныфта укучы рус балаларына татар телен өйрәткәндә түбәндәгеләр
а)максатитепкуела:
башлангыч мәктәп укучысының аралашу даирәсен, аралашу ситуацияләрен исәпкә алып, сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре (тыңлапаңлау, сөйләү, уку, язу) буенча укучыларда коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру;
укучының танып белү, гомуми уку күнекмәләрен, сөйләм культурасын үстерү;
татар милләтенә, аның тарихи һәм мәдәни хәзинәләренә карата хөрмәт тәрбияләү; укучыларны мәдәниятара диалогка тарту; татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүгә ихтыяҗ тудыру.
б) бурычлар:
мәктәптә, көндәлек тормышта, эштә, ял итү һәм күңел ачу урыннарында аралашу өчен кирәкле коммуникатив күнекмәләр формалаштыру;
укучыларның сүзлек байлыгын арттыру, аларның хәтерен, игътибарлылыгын үстерү;
татар телендә монологик һәм диалогик сөйләм төзергә, логик фикер йөртергә өйрәтү;
укучыларда максатчанлык, гаделлек, намуслылык, хезмәтне ярату, мөстәкыйльлек, толерантлык кебек сыйфатлар тәрбияләү.
Укытупредметыныңукытупланындатотканурыны
Рус балаларына татар телен өйрәтү, ана теле укытубеләнберрәттән, аларныңфилологикбелемнәренкиңәйтәһәмкоммуникативкультурасынүстерә.
Уку планы нигезендә 1 нче сыйныфта әдәби укудан атнага 1 сәгать (барлыгы 33 сәгать) бирелгән.
I чирекII чирекIII чирекIV чирекЕлынаӘдәби уку 9 7 9 8 33
Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре
“Әдәби уку” предметы буенча 1 нче сыйныф программасын үзләштерүнең шәхси нәтиҗәләре:
– татар теленеңдәүләт теле буларакроленаңлау;
– шәхесараһәммәдәниарааралашуда татар теленкулланугауңайкарашбулдыру;
– татар теленә карата ихтирамлыкарашбулдыруһәманыяхшыөйрәнүтеләгеформалаштыру.
- әхлакыйкагыйдәләрдәориентлашу, аларныүтәүнеңмәҗбүрилегенаңлау.
Татар теленәөйрәтүнеңметапредмет (регулятив, коммуникатив, танып-белү) нәтиҗәләре:
укытучыныңкүрсәтмәләренаңлапүтибелү;
эштәртибенаңлап, укуэшчәнлегеноештырабелү;
дәрескәкирәклеуку-язуәсбапларынәзерлибелү, аларбеләндөресэшитәбелү;
дәрестәэшурынынмөстәкыйльәзерлибелүһәмтәртиптәтотукүнекмәләренүстерү;
әңгәмәдәшеңбеләнаралашабелүкүнекмәләренформалаштыру;
парлардаһәмкүмәкэшлибелү;
әңгәмәдәшеңбелән контактны башлый, дәвамитә, тәмамлыйбелү;
үрнәкбуенчаэшлибелү;
аерымтемаларгакарагансорауларгаҗавапбирәбелү;
рәсембуенчаҗөмләләр, сораулартөзибелү;
аңлапукыйбелү;
укылган яки тыңланганмәгълүматныңэчтәлегенәбәябирүчагыштырыпнәтиҗәясыйбелүкүнекмәләренформалаштыру
Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре.
Сөйләшү.
Диалогик сөйләм.
1 нче сыйныфта дәрес вакытының 70-80% ын сөйләшергә өйрәтү ала. Сөйләм эшчәнлегенең бу төре буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:
– сайланган эчтәлек аша әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
– дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм:
– җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
– өйрәнелгән темалар буенча кечкенә информация бирә белү.
Ишетепаңлау (аудирование).
Аралашуөчен, төп шартларның берсе – әңгәмәдәшләрнең бер-берсенең сөйләмен аңлавы. 1 нче сыйныфта ишетеп аңларга өйрәтүнең бурычларытүбәндәгеләр:
– нормаль темп белән әйтелгәннең ишетү аш амәгънәсен аңларга, аңлагант урында фикер йөртергә, аралашуда кулана белергә өйрәтү;
– сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетү аша аерырга өйрәтү;
– ишетүхәтеренеңкүләменүстерү.
Уку.
Уку эшчәнлеге буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:
– Татар әлифбасына гына хас хәрефләрне дөрес уку, авазларны дөрес әйтә белү.
- Транскрипция билгеләрен укый һәм кулана белү күнекмәләрен формалаштыру.
– Интерференция күренешеннән котылу өчен, рус теленнән кергән сүзләрдә һәм татар теленең үз сүзләрендә берүк хәрефнең төрле авазлар белдерүен аңлап аера белү. Мәсәлән: алма – автобус; кош – помидор һ.б.
– Сәнгатьле дөрес уку күнекмәләре формалаштыру.
– Уку техникасын үстерүгә ярдәм итә торган рифмовкалар, җырлар, рифмалаштырылган әкиятләр өйрәнү.
Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр
Тыңлап аңлау
-укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау;
-тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру;
-сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера белү.
-сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү;
-ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.
Диалогик сөйләм:
-Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
-программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар куя белү;
-дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм
-Җанлы һәм җансыз предметларны,рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
-үзе, гаиләсеһәмдусларытурындакечкенә информация бирәбелү.
Уку
-Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;
-хәреф –аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү;
-дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү;
-тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү,өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку;
-укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү;
-кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү;
-укыганда сүзлекләр куллана белү.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Н.Г. Галиева. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013.
Укыту предметының кыскача эчтәлеге (темаларга бүленеш)- 33 сәгать
Тематик эчтәлек Сәгатьләр саны
Әйдәгез, танышабыз! 3 сәгать
Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. 3 сәгать
Спорт бәйрәме. 2 сәгать
Мәктәптә. 3 сәгать
Бакчада, базарда. 3 сәгать
Кыш. 3 сәгать
Сәламәт бул! 2 сәгать
Гаилә, өйдә булышу. 2 сәгать
Яз. 2 сәгать
Татар халык ашлары. 2 сәгать
Кунакта. 1 сәгать
Кибеттә. Киемнәр кибетендә. 4 сәгать
Без шәһәрдә яшибез. 1 сәгать
Җәй. 2 сәгать
д) Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр
Тыңлап аңлау
-укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау;
-тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру;
-сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера белү.
-сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү;
-ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.
Диалогик сөйләм:
-Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
-программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар куя белү;
-дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм
-Җанлы һәм җансыз предметларны,рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
-үзе, гаиләсеһәмдусларытурындакечкенә информация бирә белү.
Уку
-Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;
-хәреф-авазсистемасынаера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү;
-дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларныдөрес интонация белән укый белү;
-тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү,өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку;
-укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү;
-кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү;
-укыганда сүзлекләр куллана белү.
Раздел II. Әдәби уку буенча укыту-тематик план
Класс: 1а
Укытучы: Шавалиева Л. Ф.
Барлык сәгатьләр саны – 33; атнага 1 сәгать.
Раздел III. Календарь-тематик план (33 сәгать)
№ Дәрес темасы Дәрес саны Эчтәлек элемент лары Уку эшчәнлеге төрләре Планлаштырылган нәтиҗә Үткәрелү вакыты
шәхескә
кагылышлы метапредмет предмет План буенча Фактик рәвештә
Әйдәгез, танышабыз! (3 сәгать)
1. Әйдәгез, танышабыз! 1 Сорау – җавап Зат алмашлыкларының төшем, юнәлеш килеше формасы Дусларың белән горурлану. Танып белү УУГ:укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:үрнәк буенча эшли белү;аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Бу кем?
Бу нәрсә? сораулары аша кирәкле информацияне ала белү. 1 атна 2. Татарстан шәһәрләре. 1 Карта белән эш Кайсы? Нинди? сораулары Укуга карата кызыксыну уяту. Татарстан шәһәрләре исемнәрен әйтә белү. Үзен яшәгән җирлекнең исемен әйтә белү. 2 атна 3. Әйдә, бергә уйныйбыз. 1 Уен уйнау Бергә уйнарга чакыру. Укуга карата кызыксыну уяту. Бергә уйнарга чакыру белү. 3 атна Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. (3 сәгать)
4. Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. 1 Рәсемнәр буенча сорау төзү Хайваннарны сурәтләү. Табигать турында кайгырту. Танып белү УУГ:укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Кыргый хайваннар ның исемнәрен атый, санын әйтә белү. 4 атна 5. Рус халык әкияте “Төремкәй”. 1 Мультфильм карау. Йоклый фигылен 1, 3 затта сөйләмдә куллану. Табигать турында кайгырту. “Төремкәй” әкиятен сәхнәләш терергә өйрәнү. 5 атна 6. Рус халык әкияте “Төремкәй”. 1 Сораулар га җавап бирү Өйрәнелгән кагыйдәләрне сөйләмдә куллану Табигать турында кайгырту. “Төремкәй” әкиятен сәхнәләштерү. 6 атна Спорт бәйрәме. (2 сәгатъ)
7. Спорт бәйрәме.
1 Рәсем ясау Спорт төрләре турында сөйләү. Башкаларның сәламәтлеге, үзеңнең сәламәтлегең турында кайгырту. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Спорт төрләре турында сөйли белү. 7 атна 8. Кем белән уйныйсың? 1 Диалог төзү Кем белән уйныйсың?соравы. Кем белән уйныйсың? соравына җавап бирә белү. 8 атна Мәктәптә. (3 сәгать)
9. Уку-язу әсбаплары. 1 Рәсемнәр белән эш Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтү. Укуга карата кызыксыну хисе уяту. Танып белү УУГ:укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтә белү. 9 атна 10. Без ничек укыйбыз? 1 Диалог төзү Үзеңнең һәм иптәшеңнең ничек укыганын әйтү.
Үзеңнең һәм иптәшеңнең ничек укыганын әйтә белү. 10 атна 11. Мәктәптә. 1 Сораулар га җавап бирү Мәктәп турында сөйләү. Укуга карата кызыксыну хисе уяту. Мәктәп турында сөйли белү. 11 атна Бакчада, базарда. (3 сәгать)
12. Яшелчәләр. Җиләк-җимешләр.
1 Бу нәрсә? соравы. Хезмәтне ярату. Танып белү УУГ:укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Яшелчә, җиләк-җимеш исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә сорап ала белү. 12 атна 13. Безнең бакчада.
1 Сүзләрдән җөмлә төзү Хезмәтне ярату. Бакчада нәрсә үскәнне әйтә белү. 13 атна 14. Рус халык әкияте “Шалкан”. Мультфильм карау. 1 Геройга бәя бирү. Хезмәтне ярату. “Шалкан” әкиятенең эчтәлеге белән таныштыру. 14 атна Кыш. (3 сәгать)
15. Кыш. Кышкы уеннар.
1 Уеннар уйнау Ел фасылларына характеристика бирү. Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: үрнәк буенча эшли белү; аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Кыш билгеләрен әйтә, кышкы уенга чакыра, көн нинди булуын сорый белү. 15 атна 16. Кышкы уенга чакыру. 1 Диалог төзү Чана, чаңгы, тимераяк сүзләрен әйтү; нәрсә белән шуганны әйтү. 16 атна 17. Яңа ел бәйрәме. 1 Хикәя төзү Яңа ел бәйрәме турында сөйләү Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Яңа ел бәйрәме турында сөйли белү. 17 атна Сәламәт бул! (2 сәгать)
18. Сәламәт бул!
Тән әгъзаларының исемнәре.
1 Кеше рәсеме белән эш Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итә белү. Башкаларның сәламәтлеге, үзеңнең сәламәтлегең турында кайгырту Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Сәламәт булу өчен киңәшләр бирә белү. 18 атна 19. Көндәлек режим. 1 Таблица белән эш Сәламәт булу өчен киңәшләр бирә белү. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итә белү.
19 атна Гаилә, өйдә булышу. (2 сәгать)
20. Гаилә. Минем гаиләм. 1 Гаилә рәсеме белән эш Гаиләсе турында сөйли белү. Гаиләң белән горурлану. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, үз гаиләсе турын да сөйли белү. 20 атна 21. Г.Тукай “Безнең гаилә” шигыре. 1 Шигырь уку Гаиләң белән горурлану. Шигырьне яттан сөйләргә өйрәнү. 21 атна Яз. (2 сәгатъ)
22. Язгы көн. Фатыйх Кәрим “Яз җитә” шигыре. 1 Шигырь уку Язгы көнне сурәтләү. Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Язгы көнне сурәтләп сөйли белү. Аңлап, сәнгатьле укый белү. 22 атна 23. Тәмле сүзләр. 1 Сүзлек белән эш Сөйләмдә “тәмле сүзләр”не куллану. Тәмле телле булу. Сөйләмдә “тәмле сүзләр”не куллана белү. 23 атна Татар халык ашлары. (2 сәгатъ)
24. Татар халык ашлары.
1 Рәсем белән эш
Табынга чакыра, татар халык ашларының исемнәрен әйтә, ризыкларның тәмле булуын әйтә белү. Табын янында үзеңне матур тота белү. Танып белү УУГ:укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.Регулятив УУГ: аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. Табынга чакыра, татар халык ашларының исемнәрен әйтә, ризыкларның тәмле булуын әйтә белү. 24 атна 25. Табын янында. 1 Диалог төзү 25 атна Кунакта. (1 сәгатъ)
26. Кунакта. Туган көн-зур бәйрәм. 1 Котлау открытка сы ясау Кунакка кемнәр килгән? соравы. Кунакта үзеңне матур тота белү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Туган көн турында сөйли, туган көн белән котлый белү. 26 атна Кибеттә. Киемнәр кибетендә. (4 сәгатъ)
27. Ашамлыклар кибетендә.
Б.Рәхмәт “Аш вакыты” шигыре. 1 Шигырь уку Ничә? Ничә сум? Күпме? сораулары Кирәкле әйберне сатып ала белү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. Кибеттә сатып ала белү. Аңлап, сәнгатьле укый белү. 27 атна 28. Киемнәр. Киемнәр кибетендә. 1 Диалог төзү Сорауларга тулы җавап бирү Кирәкле әйберне сатып ала белү. Киемнәрнең исемен, төсен, нинди кием кигәнеңне әйтә белү.
Ничә?
Ничә сум? сорауларын сөйләмдә куллана һәм аларга җавап бирә белү. 28 атна 29. Мин нинди кием киям. 1 Монолог төзү Киемнәрнең исемен, төсен, нинди кием кигәнеңне әйтү. 29 атна 30. Савыт-саба. Савыт-саба кибетендә. 1 Сорау җөмләләр төзү Ничә? ничә сум? сораулары ; -мы/-ме сорау кисәкчәләре. Кирәкле әйберне сатып ала белү. 30 атна Без шәһәрдә яшибез. (1 сәгатъ)
31. Безнең шәһәр. 1 Рәсем буенча җөмлә төзү Чиста, матур, кечкенә, зур, пычрак сыйфатлары Укуга карата кызыксыну уяту. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. Чиста, матур, кечкенә, зур, пычрак сыйфатларын кулланып , сурәтли күнекмәләрен үстерү. 31 атна Җәй. (2 сәгатъ)
32. Җәй. Г.Тукай “Бала белән күбәләк” шигыре. Мультфильм карау.
1 Мультфильм карау. Сорауларга тулы җавап бирү. Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: үрнәк буенча эшли белү; аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. Аңлап, сәнгатьле укый белү күнекмәләрен формалаштыру 32 атна 33. Сабантуй бәйрәме. 1 Рәсем буенча җөмләләр төзү Сүзләрне дөрес куллану. Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү. Бәйрәмдә нишләгәнеңне әйтә белү. 33 атна Раздел IV. Укытучылар һәм укучылар өчен укыту – методик комплекты
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән Федераль дәүләт белем бирү стандарты.
Р.З. Хәйдарова., Н.Г. Галиева. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013.
Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 1 нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма/Р.З. Хәйдәрова, Н.Г.Галиева, Л.Ә.Гыйниятуллина.-Казан: Татармультфильм, 2012.
Мәгълүмат һәм белем бирү чыганаклары
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ тарафыннан расланган Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту гомуми белем бирүнен дәүләт стандарты.
Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева. Татарский язык в таблицах.
Презентацияләр: “Әйдәгез танышабыз”, “Урман дусларыбыз”, “Спорт бәйрәме”, “Мәктәптә”, “Йорт хайваннары һәм кошлары”, “Бакчада”, “Кыш җитте”, “Сәламәт бул”, “Безнең гаилә”, “Татар халык ашлары”, “Кибеттә”, “Без шәһәрдә яшибез”, “Җәй җитә”.
Компакт-диск “Татар телле заман”. “Мин татар телен өйрәнәм” сериясеннән.
Тематик папкалар: “Мәктәптә”, “Ел фасыллары”, “Татар халык ашлары”, “Кыргый хайваннар”, “Йорт хайваннары”, “Бакчада”, “Безнең гаилә”,
Белем.ру сайты
Мультфильмнар
Тылсымлы сәхифәләр: Габдулла Тукайның балалар өчен шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар дискы татар, рус һәм инглиз телләрендә. - Казан: Татармультфильм, 2012.
Тылсымлы сәхифәләр: Татар, рус һәм инглиз телләрендә татар халык әкиятләре һәм мультфильмнар белән диск. - Казан: Татармультфильм, 2012.
Тылсымлы сәхифәләр: Татар һәм рус телләрендә татар әкиятләре һәм мультфильмнар белән диск. - Казан: Татармультфильм, 2012.
Сайтлар
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" www.mon.gov.ru РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.ed.gov.ru Белем бирү буенча федераль агентлык
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем полрталы
http://www.mon.tatar.ruhttp://pedsovet.org Бөтенроссия интернет-педкиңәшмәсе
http://www.bytik.ru Мәгариф системасында яңа технологияләр куллану – халыкара конференция
http://www.shoolexpo.ruhttp:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" www.it-n.ru
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" . belem.ru
http://. tatar.ruТР рәсми серверы
http://. tatcenter.ruТР мәгълүмати – аналитик порталы
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" . Tat. Tatar - inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" . intertat.ruТР электрон газетасы
http:// HYPERLINK "http://www.mon.gov.ru" . vatantat.ru “Ватаным Татарстан” газетасы
Өстәмәәдәбият
1. Р.З.Хайдарова «Научно-педагогические аспекты билингвального образования в Республике Татарстан» Набережные Челны,2006 ел.
2. А.Н. Газизова “Башлангыч сыйныфлар өчен татар теленнән дидактик материаллар”.
3. Татар халык иҗаты: Әкиятләре, табышмаклары, санамышлары.
4. Сүзлекләр.
5. Г.Х.Гәрәева “Тылсымлы авазлар” Казан, 2014ел.
6. Табышмаклар, мәкальләр һәм әйтемнәр, санамышлар. Казан, 2014
Раздел V. Кушымта
Рус телендә сөйләшүче балаларның әдәби укудан белем һәм күнекмәләрен тикшерү төрләре
№ Эш төрләре Сыйныфлар
I II III IV
1. Тыңлап аңлау. - 0.5 – 1 минут 1 – 1,5 минут 1,5 – 2 минут
2. Диалогик сөйләм. 3 реплика 4 реплика 5 реплика 6 реплика
3. Монологик сөйләм. 4 фраза 5 фраза 6 фраза 7 фраза
5. Уку. 20 сүз 30 – 35 сүз 45-50 сүз 55-60сүз

Приложенные файлы

Добавить комментарий