Зорлы? зомбылы?сыз балалы? ша? сынып са?аты

Семей Kаласы,ШаKаман орта мектебі.
«ЗорлыK KомбылыKсыз балалыK шаK » атты
таKырыпта сынып саCаты.

ТаKырыбы: «ЗорлыK зомбылыKсыз балалыK шаK!»
МаKсаты: ЗорлыK -зомбылыK туралы маCлaмат беру. АдамныS еS басты KaндылыCы оныS бостандыCы. ОKушыларымызды жаман ‰деттерден бойларын аулаK aстатып, ондай ‰рекеттерге бармауCа т‰рбиелеу, адамгершілігі мол саналы азамат болып ™суіне ыKпал жасау.
Барысы: ЗорлыK-зомбылыK KaKыKта «Бір адамныS екінші бір адамCа, оныS жеке басына тиіспеушілік KaKыCын бaзатын т‰ни ж‰не психикалыK ыKпал жасауы» делінген.
ОKушыларды _ш топKа б™ліп: «ЗорлыK-зомбылыK» маCынасын,белгілерін талдау,™з ойларын ортаCа салу. К_ш к™рсету зорлыK зомбылыCыныS белгілері: адамныS бетіне, не денесіне ‰р т_рлі топтаCы, яCни к™к таSбалардыS, сондай – аK жіптен, ™тектен, темекіден болCан ‰р т_рлі нысандаCы жараKаттардыS белеS алуы; ауыз KуысыныS, ерінніS жырылуы немесе Kол мен аяK, дене м_шелеріндегі даKтар; буындар ауруы немесе дене м_шелерініS ісігі, белгісіз с_йек сыныKтары; адам тістерініS іздері; шаштыS жaлынуы; К_ш к™рсету зорлыK – зомбылыCынан кейін балалардыS мінез – KaлыCындаCы байKалатын ™згерістер: балалар ересектерден, ата – аналарынан _немі KорKатын болады; балалар агрессивті, тез ашуланCыш немесе тaйыK болады; Kарым – Kатынас даCдысы баяу дамиды; оKуда туындайтын KиыншылыKтар: _лгермеушілік, жинаKылыK KасиетініS жоKтыCы, тіл дамуыныS баяулыCы; _йден Kашуы немесе KaKыKбaзушылыKKа бейім болуы; кездейсоK дене жараKатына тап болу себебін т_сіндіре алмауы; икемсіз KозCалуы мен дене м_шелерініS ауыруы; Kажеттілік болмаса да денесін киіммен б_ркеуі; нашар баCа алCаннан кейін _йге KайтуCа жігерсіздігі. Осы зорлыKтар барысында аныKталатын ж‰йттер: адамныS намысына тиетін Cайбат с™здер айту, с™збен KорKытKан кезде, адамныS бойына KорKыныш aялайды; кей адам к™мек к™рсетуден бас тартса, онда к™мек Kажет еткен адам ™зін керексіз санауы м_мкін, сондыKтан с™йлесуге KaлKы болмайды; ™з Kатарластарымен к™рісуге, кездесуге рaKсат берілмейді, ата – аналары туысKандарымен хабарласуCа немесе ажырасKан ата – аналар балаларына бір – бірін к™руге де тиым салады. Осы зорлыK – зомбылыK т_рлерінде: баланы ашыK сынау; ар – намысына тию; баланы с™збен KорKыту; баланы ешKайда шыCармау; баланыS жасын ескермей, Kатал талаптар Kою; ересектер тарапынан жалCан с™йлеу, ™з у‰десінде тaрмау, бала сенімінен шыCу; баланыS психологиясына ‰сер ететін психикалыK ™рескел мінез к™рсету сияKты келеSсіздіктер бой к™рсетеді. Эмоционалды ж‰не с™збен Kорлауды бастан кешкен балалардыS мінез – KaлыKтарында: даму баяулыCы; т_рлі ауруларCа шалдыCуы (тез арада салмаK жоCалту, семіру, aлтабар, тері ауруларына шалдыCу ж‰не т.б.); ішкі жан к_йзелісі т‰різді ™згерістер жиі байKалады. Балаларды Kауіп-Kатерден KорCау: Jауіп-Kатер азайту, балаларды зейінділікке, саKтыKKа, Kауіпті жаCдайлардыS алдын алуCа _йрету керек, ондай жаCдайларды олар дала немесе _йде де кездестіруі м_мкін. БарлыK KылмыстардыS ішінде еS ауыры зорлау болып табылады. СондыKтанда балаCа мынаны т_сіндірген ж™н: ^йде жалCыз болCанда, б™тен адамдарды _йге кіргізбеу керек; Б™тен біреудіS машинасына отырмау, Kыдырып ж_ргенде б™тен адамдардан т‰тті, сыйлыKтар алмау керектігін _йрету Kажет; К™шеніS KараSCы жерлерінен, к™пшілік ж_рмейтін саябаKтар мен стадиондардан аулаK ж_руге _йрету. -К™шеде, автобуста, пойызда танымайтын ересек адамдармен сойлеспе.
 Jорытынды: «ЖаKсы ж‰не жаман» ‰деттер


15

Приложенные файлы

Добавить комментарий