4 сынып математика ?айталау

СабаKтыS таKырыбы: Jайталау
СабаKтыS маKсаты: ОKушылардыS к™бейту мен б™луді есептеу даCдыларын жетілдіру, есептеу даCдылырын арттыру, ™з бетінше есепті т_сініп, тез есептеуге даCдыландыру, салыстыру, Kорытынды жасай білуге, шыCармашылыKKа баулу.
СабаKтыS типі: Аралас, жарыс сабаK
К™рнекілігі: ^лестірме, ребус, суреттер, жалауша, геометриялыK фигуралар, Ж. Жабаев портреті, кестелер, реферат, слайдтар.
СабаKтыS барысы: `йымдастыру кезеSі.
- Мектепте Kандай апталыK ™туде?
Балалар, б_гін біздіS сынып _шін, Kандай айтулы к_н?
Жамбыл ЖабаевтыS туCан к_ні, ол кісі туралы не білеміз, туCан жылы мен Kайтыс болCан жылдары ж‰не KысKаша ™мірбаяны туралы ‰Sгімелету.
Бaл к_нге байланысты мектебімізде Kандай іс – шара aйымдастырылды?
Jане, кім «БалаларCа» ™леSін айтып береді?
Ендеше, біздіS сыныбымыз осы бабамыз атында болCандыKтан б_гін біз атамыздыS «Немерелері», «Ш™берелері» ж‰не «Ш™пшектері» болып математикадан жарысKа т_сіп, ‰р Kатар ™з білім- білік даCдыларымызбен алCырлыKтарымызды к™рсетейік. ( 7 ата туралы білетіндерін еске т_сіру).
Ол _шін мына Kатысып отырCан KонаKтардан «€ділKазылар» алKасын сайлап алалыK.
Кезек, ™здеріSде (топ атын, aранын, ‰нін орындату)
^й тапсырмасын пысыKтау, Kорыту, ™ткен сабаKты естеріне т_сіру.
Д‰птерлерін жию

«Кім ойшыл?» Б‰йге ойыны (Ауызша мысалдар шыCару, ™ткенді естеріне т_сіру)
Б‰йгеге т_сіп жарыспай,
Ж_йріктіS баCы жанар ма?
Білім мен ™нер табыспай
Т‰лім – т‰рбие табар ма?

Тік т™ртбaрыштыS периметрін Kалай есептейміз?
Тік т™ртбaрыш ауданын ше?
Куб яCни к™лемді Kалай есептейміз?
СанныS квадраты дегеніміз не?
СанныS кубы ше?
К™бейтудіS ауыстырымдылыK Kасиеті дегеніміз не?
К™бейтудіS терімділік Kасиеті ше?
Екі таSбалы сандарды бір таSбалы санCа Kалай Kолайлы т‰сілмен к™бейтіп, б™леміз?
Екі амалмен шыCарылатын есеп деп неге аталCан?
^ш амалмен орындалатын есептер туралы не білеміз?
11. 4 - тіS жартысы
12. 9 –дыS _штен бір б™лігі
13. 10 бестен бір б™лігі
14. 30 * 3 50 * 10 500 : 5
40 : 20 80 :40 70 * 4
15 ^йдіS т™рт бaрышында т™рт мысыK отыр. €р мысыKтыS алдында 3 мысыK отыр. ^йде неше мысыK отыр?

16 Бір KазаK KалаCа бара жатыр еді, жолда _ш танысы кездесті. Jанша адам KалаCа барды?

17 Егер «т» - дан бастасаS санмын, «т» -ны алып тастасаS жаумын.
Т™рт жaмыртKа т™рт минутта піседі, ал бір жaмыртKа неше минутта піседі?

18 ТауыK бір аяKпен тaрCанда 5 кг, ал екі аяKпен тaрCанда неше килограмм?

19 Дорбада 3 асыK бар еді, 3 бала келіп 3 асыKты алды. Дорбада неше асыK Kалды?

20 Білім арзан, білу ...

21 ОлаK ™згеге сенсе, ™нерлі ...

22 К_нніS шуаCы жылы, ... жылы.

Jай топ к™п жауап берсе, сол Kатар aпай жоCары болады.

Тестік жaмыс. «СынаK»

Ой сананы арттыру
Б_гінгі к_н талабы.
Біле білсеS бaл д‰уір,
Математика заманы, - дей келе кезекті сынаKKа берелік

Х : 7 = 5 а) 21 ‰) 25 б) 35 в) 40

3 - тіS кубы а) 3 ‰) 9 б) 27 в) 21

ЖаSа сабаK.
К_н ретін, таKырыпты жаздыру.

«С‰ттілік кезеSі» ™з беттерінше тапсырма орындау, _лестірмелер бойынша жaмыс.
Д_ниедегі KaбылыстыS м‰ніне,
ТабиCаттыS, KозCалыстыS б‰рін де.
М_мкін емес есептерсіз т_сіну,
ЕсебіSіз – д_ние кілті ‰лі де – дей келе кезекті «С‰ттілік кезеSіне» берелік

ОKулыKтары бойынша т™мендегі тапсырмаларды топ бойынша орындау.
Немерелер Ш™берелер Ш™пшектер

№ 2
8 * 9 * 10 = 720 1 * 5 * 9 = 45 2 * 4 * 7 = 56

№ 3
(62 + 28) : (45 :9) = 18 32 * 3 - (82 : 2) = 55 96 : 4 : (40 – 28) = 12

№ 4
Салыстыр:
300 см * 130 см 372 дм * 3м 72 дм 3 т‰ул. * 52 саC
4 м 7 см * 47 см 80 дм * 800 см 48 саC – 2 т‰ул. 2 саC

№ 6 (Ш™берелер)
I к – 180 бет – 20 бет Шешуі: 180 : 20 = 9 19 – 9 = 10
II к - ? бет – 32 бет 10 * 32 = 320
Екеуін – 19 к_н Жауабы: Екінші кітапта 320 бет бар

№ 7 (Немерелер)
Лимон – 72 кг Шешуі: 72 : 8 = 9 64 : 8 = 8 9 + 8 = 17
Апельсин – 64 кг (72 + 64) : 8 = 72 : 8 + 64 : 8 = 9 + 8 =17
8 кг - ? ж‰шік Жауабы: 17 ж‰шік

№ 8 (Ш™пшектер)
Лимон – 40 кг, 6 – дан біріндей 40 * 6 = 240 240 + 40 = 280
Апельсин - ? 40 * 6 + 40 = 280
БарлыCы - ? Жауабы: барлыCы 280 кг жеміс бар

№ 9
S = 24 см 24 : 6 = 4 Р = (6 + 4) * 2 = 10 * 2 =20 (см)
`зындыCы – 6 см
Р - ?


Ескісіз - жаSа болмайды,
Есепсіз дана болмайды – деп кезекті «Ой толCауCа» берелік.
«СыйKырлы Kорапшалар» 1 минут ішінде ‰р топ KорапшаныS периметр, аудан, к™лемін табады.
№ 1 т™мендегі ™рнектердіS м‰нін кему ретімен орналастыру арKылы с™з Kaрату.
24 * 5= 120 16 * 5 = 80 12 * 3 = 36 96 : 4 = 24 51 : 3 = 17 45 : 3 = 15 48 : 8 = 6 32 : 16 = 2
Т А Л А Н Т Т Ы
Jорытынды:
Jазылар орныKтырар ‰ділдікті,
КімдердіS жауаптары к‰міл шыKты.
Білім мен тапKырлыKтыS жарысында,
ЖеSіске жетер дейміз наCыз мыKты – деп кезекті «€ділKазылар» алKасына берелік.
ЖеSген топKа сыйлыK тапсыру, яCни к™термелеу.
15

Приложенные файлы

Добавить комментарий