Задания и методические рекомендации к выполнению домашней контрольной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учёт”

Міністерство освіти і науки України
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
ДВНЗ «Луганський будівельний колледж»


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ


Контрольні завдання та методичні рекомендації
до виконання домашньої контрольної роботи
для студентів заочного відділення
спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік”Луганськ, 2008
Укладач Дєлєкторська О. В.
викладач І категорії
Розглянута та схвалена
на засіданні циклової комісії
природничо-математичних дисциплін
Протокол №___ від________

Голова циклової комісії
___________ Л.Г. Піддубна


Методичні рекомендації
розглянуті та схвалені на засіданні
комісії природничо – математичних дисциплін

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Курс Інформаційні системи і технології в обліку має мету надати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички роботи з бухгалтерськими інформаційними системами на прикладі програми 1С: Підприємство, Парус: Підприємство та з використання програми Microsoft Excel для рішення професійних задач бухгалтера.
Контрольна робота з дисципліни “Інформаційні системи і технології обліку” для студентів заочної форми навчання на 5 курсі містить в собі теоретичні питання та практичні завдання.
Завдання для письмової відповіді на теоретичні питання має 10 варіантів. Студенту потрібно відповісти на 3 запитання. Номери виконуваних варіантів визначаються у відповідності з останньою цифрою номера залікової книжки.
Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки є значенням 1 , то для відповіді студенту потрібно відповісти на питання 1, 11, 21; а якщо цифра 0, то потрібно відповісти на питання 10, 20, 30.
Практичні завдання виконуються на ПК у програмі 1С: Підприємство.
Контрольна робота оформлюється відповідно до вимог стандартів і повинна містити:
оформлений титульний лист з вказуванням шифру студента і номеру виконуваного варіанту;
теоретичні питання і досить детальні відповіді на них з необхідними прикладами.
роздруковані документи з практичного завдання.
Виконання контрольної роботи слід починати тільки після вивчення літератури, рекомендованої програмою курсу та дійсними методичними вказівками.
Допускається виконання теоретичної частини контрольної роботи печатним або рукописним засобом. Практичне завдання виконується у прошрамі 1С: Підприємство.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
Економічна інформація. Зовнішня та внутрішня економічна інформація;
Класифікація економічної інформації;
Облікова інформація. ЇЇ особливості;
Технологія обробки даних. Технологічний процес. Технологічна операція;
Характеристика та класифікація технологічних операцій;
Операція збору та реєстрації інформації;
Операції підготовки даних;
Операції уведення інформації;
Операції обробки інформації за допомогою ЄОМ;
Технологія створення і ведення інформаційних масивів;
Форми організації обробки даних;
Інформаційна технологія;
Комп’ютерна інформаційна система підприємства;
Класифікація сучасних інформаційних систем;
Особливості організації бухгалтерського обліку при застосуванні комп’ютерної системи бухгалтерського обліку;
Принципи створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на підприємстві;
АРМ бухгалтера;
Загальна характеристика програми 1С:Підприємство;
Загальна характеристика програми Парус-Підприємство;
Загальна характеристика системи Галактика;
Комп’ютерні мережі. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі;
Комп’ютерна мережа Internet. Служби Internet;
Електронна пошта;
Пошук інформації в Internet;
Робота з програмою Internet Explorer;
Робота з поштовими програмами;
Інтернет та комп’ютерна безпека;
Протоколи Internet;
Гіперпосилання;
Служба World Wide Web (WWW);
Практичне завдання
Практичне завдання виконується у програмі 1С: Підприємство
Заповнити довідники
Фирмы (увести реквізити фірми).
Валюти (увести дві валюти – долар США та російський рубль).
Счета (увести реквізити гривневого, та валютних рахунків).
Сотрудники (увести 4 співробітника).
Места хранения - увести 2 склади – один оптовий, другий – роздрібний (магазин).
Увести початкові залишки
ТМЦ – по 1 товару
На розрахункових рахунках.
Придбання ТМЦ
Придбати один вид будматеріалів без предоплати.
Списати частку придбаних будматеріалів на ремонт.
Придбати через посередника один вид ТМЦ за готівку у іншому місті.
Реалізація ТМЦ
Реалізувати один вид ТМЦ з предоплатою.
Реалізувати частку одного виду ТМЦ через магазин.
Оформити повернення у магазин частки проданих товарів.
Повернути непроданий товар на оптовий склад.
Нарахування та виплата зарплати
Нарахувати аванс співробітникам фірми.
Нарахувати та виплатити зарплатню співробітникам фірми.

Звіт з виконання практичного завдання повинен містити наступні роздруковані документи:
2 завдання – Оборотно – сальдовая ведомость.
3 завдання
3.1 - Приходная накладная, Запись книги приобретения.
3.2 – Списание ТМЦ
3.3 – Расходный кассовый ордер, Приходная накладная, Авансовый отчёт
4 завдання
4.1 - Расходная накладная
4.2 – Розничная накладная
4.3 – Возврат в рознице
5 завдання
5.1 – Выплаты ЗП
Методичні рекомендації до виконання практичної частини контрольної роботи
Робота з довідниками
Відкриття довідника може проводитися одним зі способів:
Операции ( Справочники ( назва потрібного довідника
Справочники ( назва потрібного довідника
Уведення інформації у довідник:
Для додавання записів у довідник необхідно натиснути кнопку Новая строка. На екрані з’явиться пустий бланк в який необхідно увести потрібні реквізити. Після уведення всіх реквізитів натиснути кнопку ОК.
Редагування інформації у довіднику:
Відкрити потрібний довідник та знайти запис, який необхідно відредагувати. Два рази натиснути ліву кнопку миші на потрібному запису або виділити потрібний запис та натиснути кнопку Изменить.
Заповнення довідників розпочинають із заповнення довідника Фирмы.
Потім (або одночасно) заповнюються довідники Валюти, Счета нашей фирмы, Співробітники, Места хранения.
Уведення початкових залишків
Уведення початкових залишків за допомогою документа Остатки ТМЦ
Документы ( Ввод остатков ( Остатки ТМЦ.
Увести дату уведення початкових залишків, увести місто зберігання.
Заповнити табличну частину документа.
Після заповнення табличної частини документа натиснути кнопку ОК та провести документ.
Перевірити відображення проведеного документа у журналі операцій.
Уведення початкових залишків за допомогою ручних проводок
Документы ( Операция
Увести номер дебетового рахунку та у субконто вказати розрахунковий рахунок фірми, номер кредитового рахунку – 00.
Увести суму залишку на рахунку.
Увести назву журналу ПЗ. Система створить новий журнал у журналі проводок за цією назвою.
Після проведення всіх залишків увійти у повний журнал (Журналы ( Полный журнал) та натиснути кнопку Печать движений. Проаналізувати сформовані проводки.
Проаналізувати результати уведення. Для цього сформувати оборотно – сальдову відомість (Отчёты ( Оборотно – сальдовая ведомость). Обрати період формування відомості та натиснути на кнопку Сформировать.

Облік ТМЦ
Придбання ТМЦ з предоплатою
Послідовність складання бухгалтерських документів Договор ( Счёт входящий ( Платёжное поручение; Банковская выписка; Приходная накладная ( Запись книги приобретения
Увести документ Договор.
Документы ( Договор.
Увести необхідні реквізити. Величину НДС встановити 20%. Реквізит субконто валових витрат повинен мати значення “(Ж05) Придбання товарів” або “(Ж01) Придбання матеріалів”. Реквізит “Что приходуем” – “Запасы”.
Увести документ Счёт входящий.
Документ уводиться на підставі Договора. Для складання документа “на підставі” необхідно відкрити головний журнал та виділити потрібний договір ( ПК ( обрати вид документа, який складається (у нашому випадку Счёт входящий).
Увести недостатні реквізити.
Провести документ.
Проглянути документ за допомогою кнопки Печать.
Увести документ Платёжное поручение
Документ Платёжное поручение уводиться на підставі документа Счёт входящий. Проглянути його за допомогою кнопки Печать.
Увести документ Банковская выписка.
Документы ( Банк ( Банковская выписка.
Цей документ заповнюється за допомогою кнопки “Заполнить по платежам”.
Документ необхідно провести.
Увести документ Приходная накладная
Документ Приходная накладная уводиться на підставі документа Счёт входящий.
Реквізит “Вид торговли” повинен мати значення “предоплата”.
Реквізит “Что приходуем” повинен мати значення “Запасы”.
Заповнити табличну частину.
Заповнити реквізити на вкладці Дополнительно (зняти фляжок “Указать сумму предварительной оплаты вручную“
Увести значення в реквізит “Статья вал. расходов”.
Провести документ після уведення всіх реквізитів.
Проглянути проводки, які сформовані за допомогою цього документа (кнопка Печать движений в головному журналі). Вірно заповнений документ формує групу проводок: дт ВР – кт ВР на загальну суму договора, дт 6415 – кт 631 на загальну суму ПДВ, та групу дт 205 – кт 631 по кожному виду товару.
Увести документ “Запись книги приобретений”
Документ уводиться на підставі документа “Приходная накладная”.
Списання ТМЦ
Документы ( Складские ( Списание ТМЦ.
Вказати рахунок списування (80.5 – Затраты стройматериалов), вид ПДВ.
В першому рядку субконто списання обрати значення “Основная деятельность”, в другій – “Общепроизв. материальные затраты» з групи «Общепроизводственные затраты». Фляжок “На собственные нужды” необхідно зняти.
Для заповнення табличної частини можна скористуватися кнопкою “Подбор”.
Використати підбор за партіями.
Провести документ.
Проглянути сформовані проводки. Якщо документ виконаний вірно, то буде сформована група проводок дт 805 – кт 205.
Придбання ТМЦ через посередника.
Послідовність документів: Расходный кассовый ордер ( Командировочное удостоверение ( Запись книги приобретения ( Авансовый отчёт ( Приходный кассовый ордер.
Скласти документ «Расходный кассовый ордер»
Документы ( Касса ( Расходный кассовый ордер.
Реквізит “вид операции” встановити в значення “Выдача денег под отчёт». Рахунок 372.1, без ПДВ.
Увести в рядок «Основание» мету видачы грошей.
Провести документ.
Проглянути сформовані проводки. Якщо документ складений вірно, то буде сформована проводка дт 372.1 – кт 301.
Увести документ “Командировочное удостоверение”
Документы ( Прочие ( Командировочное удостоверение.
Увести документ “Приходная накладная”
Документы ( Приход ( Приходная накладная.
Встановити реквізит “Вид торговли” – предоплата
На вкладці Дополнительно встановити прапорець “Указать сумму предварительной оплаты вручную“ та увести загальну суму.
Стаття валових витрат – (Ж01) “Придбання матеріалів”.
Рахунок постачальника – 631.
Встановити прапорець “Закрыть подотчёт на сумму” та вказати загальну суму.
Прибуткова накладна сформує три проводки. Проглянути їх.
Увести документ “Запись книги приобретения”
Складається на підставі документа “Приходная накладная”.
Увести документ “Авансовый отчёт”.
Документы ( Прочие ( Авансовый отчёт.
Вказати підзвітну особу, призначення авансу (командировочные расходы), вид діяльності (основная).
В табличній частині вказати період відрядження, рахунок витрат – 23 “Производство”.
Вказати в реквізиті “Затрата” – “прямые материальные затраты”. Вказати суму, ПДВ, реквізит “проводить” – “да”, “Валовые расходы” – “Да”, субконто ВР – (Ж01) “Придбання матеріалів”.
Цей документ формує три проводки.
Увести документ “Приходный кассовый ордер”
Уводиться аналогічно документу “Расходный кассовый ордер”.
Реалізація ТМЦ

Реалізація одного вида ТМЦ з предоплатою
Документи: Договор ( Счёт – фактура; Банковская выписка; Расходная накладная
Увести документ Договор
Увести документ Счёт – фактура на підставі документа Договор. Для спрощення заповнення інших документів необхідно розірвати зв’язок між ціми двома документами. Для того, щоб зробити документ Счёт – фактура першим документом у ланцюжку документів необхідно натиснути кнопку Х у реквізиті «Заказ». Увести інші реквізити. Для заповнення табличної частини використати кнопку “Подбор” (довідник Номенклатура).
Після надходження предоплати формується документ “Банківська виписка”. Для заповнення табличної частини скористатися кнопкою Підбор заказав. В якості першого документа вказати документ “Счёт – фактура”.
Скласти документ “Расходная накладная” на підставі документа “Счёт – фактура”. Вказати назву партії проданого товару.
Реалізація частки одного виду ТМЦ через магазин
Документи: Перемещение ( Розничная накладная ( Приходный кассовый ордер
Для переміщення документа з оптового складу в роздрібний (магазин) використовуєтсья документ «Перемещение» (Документы ( Складские ( Перемещение). Заповнити реквізити документа. Провести документ.
Оформити документ Розничная накладная. Вказати магазин, кассовий рахунок, покупця, номенклатуру ТМЦ, кількість ТМЦ.
Оформити документ “Приходной кассовый ордер“. Реквізити: вид операции – прочие, касса – касовий рахунок, счёт – 702, НДС – без НДС.
Оформлення повернення у магазин частки проданих товарів.
Документи: Возврат в рознице; Приходный кассовый ордер.
Скласти документ Возврат в рознице (Документы ( Складские ( Возврат в рознице).
Возврат грошей з каси оформляється не документом Расходный кассовый ордер“, а документом “Приходный кассовый ордер“, але з негативною сумою та рахунком 704.
Повернення непроданого товару на оптовий склад оформляється документом “Перемещение”.
Нарахування та виплата зарплатні
Для нарахування зарплатні використовується документ “Начисление заработной платы”.
Документы ( Зарплата ( Начисление ЗП
Заповнити табличну частину за допомогою кнопки Заполнить.
Після уведення реквізитів необхідно натиснути кнопку Рассчитать. Ця дія приведе до автоматичного розрахунку сум основних утримань грошей по кожному співробітнику.
Провести документ.
Для виплати зарплатні використовується документ Выплата зарплаты.
Документы ( Зарплата ( Выплата ЗП.
Внести реквізити: Вид выплаты – Основная з/п; увести період нарахування, процент выплаты – 100.
Для заповнення табличної частини скористатися кнопкою Заполнить.


ЛІТЕРАТУРА
Бутинець Ф. Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку – Житомир: ПП “Рута”, 2002;
Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем – К.: КНЕУ, 2001;
Информатика: Базовый курс/ С. В. Симонович и др. – СПб.: Питер, 2001;
Денисов А., Вихарев И., Белов А. Інтернет. Самоучитель – СПб: Питер, 2000;
Самоучитель 1С: Бухгалтерии версий 7.5 – 7.7 в вопросах и ответах.- М.: Издательство ТРИУМФ, 2002;
Ларікова Л. Ф. Інформаційні системи і технології в обліку. – Луганськ: вид – во СНУ ім.. Даля, 2003;
Чистов Д. В., Таранов А. В., Заремба О. А., Заремба А. В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины – К.: Диасофт, 2002
Описания типовой конфигурации програмы 1С: Предприятие для Украины;
Электронный учебник для программы Парус – Предприятие.
13PAGE 15


13PAGE 141515
Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий