1 жарты жылды? бойынша тест ж?мысы. (8 сынып)


І нұсқа.
1. Электр плитасынан плитадан тұрған қазанға берілетін жылу берілу түрін көрсетіңіздер:
А. Жылу өткізгіштік
В. Конвекция
С. Сәуле шығару
D.Жылу өткізгіштік және сәуле шығару
Е. Конвекция және сәуле шығару.
2. 50 К температураға сәйкес келеді
А. 3230С
В. 2230С
С. 500С
D.-500С
Е. -2230С.
3.Мұз 00 С тұрақты температурада ериді. Бұл кезде энергия
А. Жұтылады
В. Бөлінеді
С. Жұтылмайды да, бөлінбейді де
D.бастапқыда жұтылады, содан кейін бөлінеді
Е. Бастапқыда бөлінеді, содан кейін жұтылады.
4. Сұйықтың булану жылуы
В. Температураға
С. Сұйықтың еркін бетінің ауданынан
D. А, В,С жауаптарынан және желдің болуынан
Е. Тек температура мен ауданнан тәуелді.
5. Жүйенің көлемі мен температурасы өзгеріп, қысымы тұрақты болатын термодинамикалық процесс
А. Изотермалық
В. Изохоралық
С. Изобаралық
D. Идиабаталық
Е. Изопроцесс.
6. Марста заттар қандай күйде болады?
А. Қатты, сұйық, газ тәрізді
В. Қатты және сұйық
С. Қатты және газтәрізді
D. Сұйық және газ тәрізді
Е. Қатты.
7. Ш.Кулон зарядтардың өзара әсерлесуін зерттеу үшін
А. Зарядталған бөлшектер үдеткішін
В. Иіндік таразылар
С. Иірілмелі таразы
D. Электродтары бар шыны колба
Е. Зарядталған пластиналарды қолданды.
8. Электр заряды +2е заряды бар су тамшысынан заряды -3е кішкентай тамшы бөлініп шықты. Қалған тамшының электр заряды қандай?
А. -е
В.-5е
С. +5е
D. +е
Е. -3е.
9. Оң заряд орын ауыстырғанда электр өрісінің атқарған жұмысының заряд шамасына қатынасы
А. Потенциалдық энергия
В.Электр өрісінің кернеулігі
С. Электр кернеуі
D. Электрсыйымдылығы
Е. Электр қозғаушы күш.
10. Электр өрісінің кернеулігінің формуласы
А.
В.
С.
D.
Е. .
11. Массасы 1 кг заттың температурасын 10С температураға қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерін анықтайтын физикалық шама
А. Меншікті жану жылуы
В. Меншікті жылу сыйымдылығы
С. Меншікті булану жылуы
D. Меншікті балқу жылуы
Е.. Конвекция.
12. Жылу мөлшерін мынадай формуламен есептеуге болады , егер
А. Сұйық буға айналса
В. Балқу кезінде
С. Зат жанған кезде
D. Конденсация процесі кезінде
Е.Денені бір агрегаттық күйда қыздырған кезде
13. Жылу қозғалтқышының ПӘК-н есептейтін формула:
А.
В.
С.
D.
Е.
14.Екі нүктелік заряд вакуумде қашықтықта күшпен әсерлеседі. Диэлектрлік өтімділігі ортада осындай қашықтықта осы зарядтардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?
А. есе азаяды
В. өзгермейді
С. есе артады
D. есе артады
Е. есе азаяды.
15. Электр тогының болуына қажет емес шартты көрсетіңдер:
А. Потенциалдар айырмасының болуы
В. Тізбекте конденсатордың болуы
С. Затта еркін зарядтадған бөлшектердің болуы
D. Электр тізбегінің тұйық болуы
Е. Электр тізбегінде кернеудің болуы.
16. Массалары бірдей үш дене бірдей қыздырғышпен қыздырылған. Суретте осы үш дененің гарфиктері көрсетілген. Осы графиктен меншікті жылу сыйымдылығы аз денені көретіңдер:
А. 1
В. 2
С. 3
D. 1 және 3
Е. Барлық денелердің меншікті жылу сыйымдылығы бірдей.
17. Дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама
А. Температура
В. Тығыздық
С. Масса
D. Қысым
Е. Көлем.
18. Отынның меншікті жану жылуының өлшем бірлігі
А.
В.
С.
D.
Е. .
19. Тұрақты температурада газдың қысымын 4 есе арттыру үшін, сонда оның көлемін қалай өзгерту керек?
А. 4 есе арттыру керек
В. 2 есе азайту керек
С. 2 есе арттыру керек
D. Өзгертпей, сол күйінде қалдыру керек
Е. 4 есе азайту керек.
20. Жылу машиналарында
А. Отынның ішкі энергиясы механикалық энергияға айналады
В. Отынның ішкі энергиясы электр энергиясына айналады
С. Отынның ішкі энериясы жарық энергиясына айналады
D. Жылу энергиясы механикалық энергияға айналады
Е. Жылулық энергия механикалық және электр энергиясына айналады.
21. Жылу сыйымдылықтары 4 және 1 мкФ екі конденсатор бір-бірімен тізбектей жалғанған. Жалпы электрсыйымдылығын анықтаңдар.
А.
В.
С.
D.
Е. .
22. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 455 машинаның ПӘК-і 40%. Суытқыштың температурасын анықтаңдар.
А. 546 К
В. 273 К
С. 182 К
D. 1820К
Е.. 2730К.
23.200 г алюминийды 200-дан 300С-ге дейін қыздыруға қажетті жылу мөлшерін анықтаңдар. Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы 910 Дж/кг0С.
А. 1820 Дж
В. 9100 Дж
С. 1820 кДж
Д. 9100 кДж
Е.. 45500 Дж.
24. Кернеулігі біртекті электр өрісінде заряд орналасқан. 10кДж жұмыс атқарылғанда заряд қандай қашықтыққа жылжиды?
А. 0,4 мВ. 0,2 мС. 0,1 мД. 0,5 мЕ.. 0,8 м.
25. Кастрюльде 200С температурада 10,05 кг су бар. Осы суды қайнау температурасына дейін жеткізу үшін қанша отын қажет? (Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 Дж/кг0С; отынның меншікті жану жылуы 3·107 Дж/кг, судың қайнау температурасы 1000С).
А.
В.
С.
Д.
Е..
ІІ нұсқа.
1. Жылу өткізгіштігі ең жоғары болатын денелер
А. Қатты денелер
В. Сұйықтар мен газдар
С. Газдар
D.Сұйықтар мен қатты денелер
Е. Сұйықтар.
2. Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдері
А. Жұмыс істеу арқылы
В. Жылу берілу арқылы
С. Энергия берілу арқылы
D. Жұмыс істеу арқылы және энергия беру арқылы
Е. Дененің ішкі энергиясы өзгермейді.
3.Булануға кері процесс
А. Компенсация
В. Диссоциация
С. Конденсация
D.Рекомбинация
Е. Диффузия.
4. Төменде келтірілген құрылғылардың қайсысы жылу қозғалтқышына жатпайды?
А.Іштен жану қозғалтқышы
В. Дизель
С. Газ турбинасы
D. Карбюратор
Е. Реактивті қозғалтқыш
5. Серіктері бар жер тобындағы ғаламшарлар:
А. Меркурий, Жер
В. Шолпан, Марс
С. Жер, Шолпан
D. Марс, Меркурий
Е. Жер, Марс.
6. Қаныққан будың қанықпаған будан айырмашылығы
А. Қаныққан будың тығыздығы жоғары
В. Қаныққан будың қысым жоғары
С. Қаныққан бу өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болады
D. Қаныққан атмосферамен динамикалық тепе-теңдікте болады
Е. Қаныққан будың температурасы жоғары.
7. Суретте зарядталған шариктердің жұптары көрсетілген. Зарядталған шариктердің өзара әсерлесуі дұрыс көрсетілген сурет
А. 1
В. 2
С. 3
D. 1және 2
Е. 1 және 3.
8. Денелердің молекулалардың қозғалыс жылдамдығы артқан сайын
А. Дене температурасы артады
В.Дене температурасы төмендейді
С.Дене температурасы тұрақты
D. Дене температурасы тұрақты, содан кейін төмендейді
Е. Дене температурасы тұрақты, содан кейін артады.
9. Автомобиль қозғалтқышындағы жұмыстық дене
А. Отын жанғанда түзілетін газдар
В.Бензин
С. Ауа
D. поршень
Е. Цилиндр.
10. Алып ғаламшарға жатпайтындар ғаламшарлар
А. Юпитер
В. Сатурн
С. Марс
D. Уран
Е..Нептун
11. -730С температураға сәйкес келетін абсолют температура
А. 320 К
В. 300 К
С. 346 К
D. 200 К
Е.. 273 К
12. Ыстық шайға суық қасықты салады. Шайға салынбаған бөлігі ненің салдырынан қызды?
А. Жылу өткізгіштік арқылы
В. Конвекция арқылы
С. Сәуле шығару арқылы
D. Жұмыс істеу арқылы
Е.Диффузия арқылы.
13. Электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы потенциал болып табылады. Оның формуласы
А.
В.
С.
D.
Е. .
14.Электр өрісінің кернеулігінің векторының бағытына алынған бағыт
А. Нүктелік теріс зарядқа әсер ететін күш векторының бағыты
В. Оң нүктелік зарядтың жылдамдық векторының бағыты
С. Нүктелік оң зарядқа әсер ететін күш векторының бағыты
D. Теріс зарядталған жылдамдық векторының бағыты
Е.Теріс нүктелік зарядтың үдеуінің векторының бағыты.
15. Диффузияның интесивтілігі
А. Зат көлеміне
В. Температураға
С. Молекулалар санына
D. Уақытқа
Е. Зат тығыздығына тәуелді.
16. Меншікті жылу сыйымдылығының өлшем бірлігі
А.
В.
С.
D.
Е. .
17. Газға 7 кДж жылу мөлшерін берді. Бұл кезде газ 10 кДж жұмыс жасады. Осының салдарынан газдың ішкі энергиясы мен температурасы былайша өзгереді
А. Ішкі энергиясы 3 кДж-ға азаяды, температурасы төмендейді
В. Ішкі энергиясы 3 кДж-ға азаяды, температурасы артады
С. Ішкі энергия 3 кДж-ға артады, температурасы төмендейді
D. ішкі энергия 3 кДж-ға артады, температурасы өзгермейді
Е. Ішкі энергиясы 17 кДж-ға артады, температурасы өзгермейді,
18. Пластиналардың ара қашықтығын 3 есе, ауданын 2 есе кішірейткенде конденсатордың сыйымдылығы қаншаға өзгереді?
А. 1,5 есе азаяды
В. 1,5 есе артады
С. 4,5 есе азаяды
D. 4,5 есе артады
Е..3/4 есе азаяды.
19. Екі нүктелік зарядтардың ара қашықтығын және зарядтардың шамаларын 4 есе арттырса, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?
А. 4 есе артады
В. 16 есе артады
С. өзгермейді
D. 16 есе азаяды
Е. 4 есе азаяды.
20. Массасы 200 г денені 100С ден 200С-ге дейін қыздыру үшін 760 Дж жылу мөлшері қажет болды. Осы заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңдар.
А. 760Дж/кг0С
В. 0,76 Дж/кг0С
С. 3,8 Дж/кг0С
D. 0,38 Дж/кг0С
Е. 380 Дж/кг0С
21. 300Дж жылу энергиясын алғанда газдың энергиясы 200 Дж-ға артты. Бұл кезде газ қандай жұмыс атқарды?
А. 100 Дж
В. 200 Дж
С. 250 дж
D. 300 Дж
Е. 150 Дж.
22. Спиртті жағу үшін 5,4·107 Дж жылу мөлшері бөлінді. Сонда массасы қанша спирт жағылды? Спирттің меншікті жану жылуы 26·106 Дж/кг.
А.
В.
С.
D.
Е.
23. Қуаты 1150 Вт электр шәйнегінде 0,6 кг су бар. Судың меншікті булану жылуы 2,3·106 Дж/кг. Қанша уақыттан кейін шәйнектегі су қайнап бітеді?
А.
В.
С.
Д.
Е.
24. Температурасы 190С бөлменің салыстырмалы ылғалдылығын анықтаңдар. Бөлме ауасындағы су буының қысымы 1,1 кПа. (Осы температурадағы қаныққан бу қысымы 2,2 кПа).
А. 20,9 %
В. 11 %
С. 19 %
Д. 22 %
Е. 50 %.
25. Конденсатордың бір астарында оң 0,2 Кл заряд, ал екінші астарында -0,2 Кл теріс заряд бар. Конденсатордың электрсыйымдылығы 104 мкФ. Конденсатордың астрарларының арасындағы кернеу қандай?
А.
В.
С.
Д.
Е.

Приложенные файлы

Добавить комментарий