Презентация на тему Антлы къурбанымыз, улу шеитимиз Номан Челебиджихан


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

«Къырымны къангъа богъа билирлер, юртны атешке бере билирлер, эр шейимизни махв эте билирлер…Факъат бутюн булар къырымлыларнынъ истикълял иманларыны йыкъмагъа дегиль,оны къуветлендирмеге ярайджакътырлар.Тарихнынъ эрте-кеч яшайджакъ шейи – мустакъиль ве месут Къырымдыр…»  Номан Челебиджихан Омюр ве яратыджылыкъ ёлу Номан Челебиджихан Джанкой бетте Буюк Сонакъ коюнде догъды. Онынъ балалыкъ ве осьмюрлик чагъы анда кечти. Кой мектебинде окъуды, ана тили, эдебият, эсап, джография дерслерини эйи огренди. Омюр ве яратыджылыкъ ёлу Номан кой мектебини битирген сонъ, Акъчора ве «Зынджирлы» медреселеринде окъуды. Сонъра, озь бильгисини теренлештирмек ичюн, Туркиеде, Истамбул мектеплеринде ве университетинде окъуды. О, озюнинъ шиирлерини Туркиеде окъугъан йыллары дердж этип башлады. Омюр ве яратыджылыкъ ёлу Челебиджихан озюнинъ шиирлеринде къырымтатар яшларыны окъувгъа, терен бильги алмагъа, халкъымызнынъ сербестлиги, бахт-сеадети огърунда курешмеге чагъыра. Айгиди, татар яшлары!Айгиди, татар яшлары, окъумайлар!Эренлерге эш болуп ел къувмайлар.Башта акъыл бар экен, козьде къарув,Корьмей, бильмей юрьмектен утанмайлар! Айгиди, татар яшлары, окъумайлар!Окъусалар кимседен кем къалмайлар.Истамбулда, Парижде биринджи бола,Японлар да оларгъа еталмайлар.Айгиди, татар яшлары, ёкъ башлары,Тёрелермен тёрде оськен ёлбашлары.Ёлбашлары болмагъанда хорлукъ корип,Къайда барса тёкелер козьяшлары! Омюр ве яратыджылыкъ ёлу «Ант эткенмен» шиири къырымтатархалкъынынъ миллий гимне чевирильди. Номан Челебиджихан, даа яш олгъанда, озь халкъыны къорчалаяракъ, онынъ сербестлиги ичюн курешмеге ант эте. Бу мукъадес антына омюрининъ сонъуна къадар садыкъ къалды. 1912 сенеси Номан Челебиджихан окъувыны битирип. Къырымгъа къайтып кельди. Ант эткенменАнт эткенмен, миллетимнинъ ярасыны сармагъа,Насыл олсун бу заваллы къардашларым чюрюсин?Онлар ичюн окюнмесем, къайгъырмасам, яшасам,Юрегимде къара къанлар къайнамасын, къурусын! Ант эткенмен, шу къарангъы юрткъа шавле сепмеге,Насыл олсун эки къардаш бир-бирини корьмесин?Буны корип бувсанмасам, мугъаймасам, янмасам,Козьлеримден акъкъан яшлар дерья-денъиз къан олсун!Ант эткенмен, сёз бергенмен миллет ичюн ольмеге,Билип, корип миллетимнинъ козь яшыны сильмеге.Бильмей, корьмей бинъ яшасам, Къурултайлы хан олсам,Кене бир кунь мезарджылар келир мени коммеге.
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation
style.rotation Омюр ве яратыджылыкъ ёлу1917 сенеси исе Биринджи Къырым Къурултайында Къырымтатар миллий укюметининъ башы оларакъ сайлана. Озь халкъына джан-юректен хызмет эте. Лякин, о башлангъан эйи ишлернинъ омюри къыскъа олды. Номан Челебиджиханнынъ шиирлери Сары тюльпанИльк баарьни мужделеген сары тюльпан,Бари, бойле солмасайдынъ ич бир заманГузель ёсма, гъондженъ иле эндамынъныЭр кунь север, опер эдым сайгъыларман.Гонълюмизни хошлардырдынъ, сары тюльпан,Мен де сени эльден, ельден къыскъанаман.Узакълардан, коктен, ерден чокъ суемен,-Кунешлернынъ, йылдызларнынъ козю яман.Сары тюльпан, багъчамызны шенълендырдынъ,Пек аз заман къырыкъ гонълюм эглендырдынъ,Ярын сен де къырыладжакъ, оледжексинъ,Оледжексенъ, бу джихангъа нечюн кельдинъ? КобелекБир кобелек уча – къона багъчаларда кезердиЭрылгъалар, къарт замбакълар бу мектептен безерди.Безмей онынъ алтын ипек къанатлары, тюйлери,Сальте опер, охшар эдим тюльпанлары, гуллери. Бир мектепли къызчыкъ корьди, бунъа ичтен туташты,- Сени, сени тутайым, - деп, феси эльде, копкъошты.Къувалады – еталмады, Атты феси – урамады, Кобелеги тутамады, Бир даа сонъ корамады.Чунки о бир яш гъонджеге опе – опе япышаракъ,Япракъларны кольгесинде корюнмеден, гизлемишти. Омюр ве яратыджылыкъ ёлу28 февраль 1918 сенеси Номан Челебиджихан большевиклер тарафындандан якъаланды ве Акъярда бастырыкъкъа къапатылды, ольдюрильди. Джинаетчилер онынъ джеседини Къара денъизге ташлайлар. Бугунь буюк шеитимзни анъар экенмиз, Аллахтан эпимиз ичюн бойле бир шахсиет бутюнлигини ве кениш истидатлар истеймиз! Бу дуаларымыз иле де Антлы Къурбанымызнынъ хатырасы огюнде борджумызны одеген киби оламыз! Аллах къабул этсин! "Онынъ да руху шад олсун!

Приложенные файлы

Добавить комментарий