Чаштарга сеткуулчугеш Уругларнын номчулгага сонуургалын оттурар

Леонид Борандаевич Чадамба – тыва уруглар чогаалынын ундезилекчилеринин бирээзи. Оон чогаадыкчы ажылы колдуунда-ла уруглар чогаалы-биле холбашкан. Ол уругларга «Ак-кок хемнер», «Ивижилер», «Салгакчылар» дээш оске-даа шулуктер чыындыларын, «Аян-чорук» деп тоожуну база «Ужуглел», «Тыва дыл», «Торээн чугаа» деп ооредилге номнарын бижээн.
Леонид Борандаевич Чадамба – Тыва АССР-нин культуразынын алдарлыг ажылдакчызы.
2396712789733
-688945470889Койгун оглу
Койгун оглу чыраажыкка
Кокаарактан хоруп чыткан
Хоор аъттыг чалыы анчы
Ховужукка халдып орган
- Анчы оол сен, менче келбе
Аннаар анын эвес-тир мен
Адар-болаар араатанын
Аргажыкта боружук ол
Хоор аъттыг бистин анчы
Кокааракты боолап ап-тыр
Хоруп чыткан койгун оглу
Кокпазынче ынй болган
-856851-326685Кым-дыр мен?
Ынак, чылыг бажынныг мен –
Ыяш дыттын конгулу ол.
Тодуг чаагай чемиштиг мен –
Тоорук болгаш чочагай ол.
Торгу ышкаш хоюг дуктуг
Тонум чылыг – донмас мен.
Кулактарым сыргаларлыг,
Кудурукчуум сеглен, чараш.
Чораан чоруум – даалык, даалык.
Чолдуг чувем – кашпагайым:
Чойган, поштер уламчыырда
Согунналдыр шурай бээр мен.
Аннарнын эн бичези мен.
Алдын ышкаш ортектиг мен.
Олуктернин бирээзи мен –
оргун хой оол тывынар чээ?
3002767300636Бичии Лена
Бистин Лена бичии Лена
Биче-даа бол, билбези чок
Бижиир, номчуур, санаар, чуруур
Бир-ле башкы, бир-ле артист.
Ажыл дээрге, айым дивес.
Авазынга дузалажыр.
Аяк –сава чугжу кааптар.
Арыг-силиг чурумнуг-даа.
Чечектерин суггарар-даа,
Чечен чугаа чугаалаар-даа,
Бажын иштин шевер эдер –
Багай диртип черле корбээн

Кушкаштар

Кушкаштарнын чараштарын –
Курайлажып ушканнарын.
Кудуруктарын менче чайган,
Хураганнар дешкилээнзиг.
Ыяштарны санай ужуп,
Ырлашкылап олурганын:
- Ынак оорлер уруг-дарыг,
Ырак ужуп чаржыылынар
Бодаган
Бир бодаган чурттап чораан чувен иргин. Бир-ле катап ол ховуга хараган баштап чорааш, чыткан бора тооолай коруп кааш, бар-ла шаа-биле каттыра берген.
- Чуу болду, чуге мынчап каттырып турарын ол? – деп Бора-Тоолай элдепсинип айтырган.
- Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!Дыка-ла каттырынчыг-дыр аа! Бора-тоолай тура халып келгеш:
- Канчап бардын? Баарын кадыр каттырып алдын мон, кужурум - диген.
- Кара кайгамчык амытан-дыр сен, тоолай. Эрнинни корем чирик.
-Ойт, бодуннун эрнинни коруп кор даан, тала.
- Мээн эрнимде каттырынчыг чуу боор.
- Бодунну билинмес кончуг-ла-дыр сен аа – деп, Бора-тоолай чугаалааш, шыргай чыраанын иштинче шошкунгуурлап кире берген.
Бодаган суксааш хем кыддынгакелген. Сугну ижер дээрге, оон арны арыг сугга корунчуктели берген. Бодунун дурзузунче ол корупкеш белинней берген. Оон эрни бора – тоолайдан-даа артык чирик болган.
-922862-347950Тывызыктан тывар бис бе?
- Чуу-даа чуве чуге хая корнурул?
- Шуут согур амытан кандыг болуксаарыл?
- Сугда кандыг даш чогул?
- Чуу эгиттинмезил?
-774006-326685

Приложенные файлы

Добавить комментарий