Чаштарга сеткуулчугеш Уругларнын номчулгага сонуургалын оттурар

Чоон-Хемчик кожууннун Чайлаг-Алаак сумузунун девискээри Баян-Дугайга 1926 чылдын май 9-та сураглыг ыраажы, тоолчу болгаш анчы Саая Одербейнин ог-булезинге торуттунген.
Сувакпит О.О. Чадаана 7 чыл школазын, Москвада Горький аттыг литература институдунун чанында Литературанын дээди курстарын дооскан. Ол тыва уруглар чогаалынын ундезилекчилеринин бирээзи.
Олег Одербеевич «Сылдысчыгаш», «Тыванын аныяктары» солуннарнын редакторунга, «Шын» солунга, радио комитединге, Тыванын Чогаалчылар эвилелинин баштаар черинге ажылдап чораан.
О.О. Сувакпиттин бичиилерге бижээн чечен чугаалары оон чыындыларынын аразынга, «Улуг-Хем» альманагынга, «Башкы» сеткуулге, «Сылдысчыгаш», «Тыванын аныяктары» солуннарга парлаттынынп, радиога дамчыттынып, соолунде барып «Тывынгыр-оол», «Чадаг-Ашак», «Достунместер» деп номнар кылдыр унгулээн. Ол ышкаш ясли-сад уругларынга уш номчулга номун тургузуп кылган.
Олег Одербеевич Сувакпит ССРЭ-нин чогаалчылар эвилелинин кежигуну, Тыва АССР-нин культуразынын алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканын куруне шанналынын лауреады, ТР –нын алдарлыг ажылдакчызы
-763373-401113
- Тывызыктап берейн бе,
Тывар сен бе, эжим Очур?
-Тывызыынны ыдып берем.
Тыппазымза догааштырайн.
Кодан чылгы хоя берди.
Кодур аскыр туруп калды.
-Чараш ногаан бурулери
Чаржап душкен терек-тир ийин.
-кедээр каарга донмас эъдим,
кезип чиирге тонмес эъдим.
-Шапты, догей хачы, бижээн
Шалый тудар чаныын-ла-дыр.
-Чараа-чечен кижи борттуг
Чанывыста чанчын олур
-Баажызы кайда чувел?
-бажынывыс иштинде-ле.
Ол-даа черле тывызыкка
Орта дуушпес чуве-дир он?
-Бажын дугун корунчукке
Барып корем. Кандыг-дыр сен?
-739893-326685Хаважыгаш
Чайып, ойнап кымчыланыр
Чангыс илиг кудуруктуг,
Давып-самнап тенектенир
Дагыр-магыр даваннарлыг,
карыш четпес узун дуртуг
хаважыгаш чоруп-тур оо!
Карандаштап чуруп каан дег
Карактары алараннаан.
Кулузуннап херип каан дег,
Кулактары халбалчыннаан,
Улус коргеш, оюн эрээр,
Ужур-ла бар хава иргин
Оскен чери бажын азыы
Опейтип каан угекчигеш
Остуруп каан чогум ээзи
Олзей ашак чувен иргин.
Бажын орта бир-ле катап,
Бак чаянныг чуве болган
Хааржакчыгаш эриинге кээп
Канчап чыткан шляпа ийик?
Хай чок хава оюн эреп
«Хаг-хаг»-кылдыр ээргилээш,
Халбактанып халый бергеш,
Ылавылап часкаплаткан
Ында шляпа чайгылгаштын,
Хавыкталдыр халыптапкан –
Хамык чуве козулбестеп,
Карангылаш диген иргин
Ашак оозун кедип аар дээш
Аяар базып кирип кээрге,
Алак-таагы дешкилээн дег,
Ак-куу шляпа маннап турган.
Ашак меннээш алгырыпкан,
А шляпа база кышкырыпкан.
Аайын тыппайн пат-ла кайгааш,
Ажыптарга – хава болган.

-771791-326685
Тураскаал
Партага
«Бады» деп ат коступ келген.
- Адын чуге
Анаа оюп чурудун? – деп,
Базыр эжи
Бадыдан кээп айтырып-тыр.
-Тургузуп каан
Тураскаалым-дыр дийин – диген.
-Чуу дээш кылдын?
-Чуге дизе школага
Оорум-биле
Ооренип турарым дээш…
-Чуруму чок,
Чуттуг, тенек Бады бар – деп,лус шупту
-412500201871Угаап билип алзын дээш бе?
2970870672775Тывызыктар
Тоолум дошта,
-316865534035Тывызыым дытта
Коорге козулбес,
тударга туттунмас,
2907073373380имир кара моге
Тенек оол
дээр ортур корду
-484711103
улуг хову чытса-даа
оъду сигени чок,
улуг чаа турза-даа
ханы-чини чок
-763373-337318Улегер домактар
Дылын-биле дыт ужурба,
Аксын-биле аал кожурбе
Эки кылган ажыл
Элеп читпес алдар
Чайын шанаан белетке,
Кыжын терген белетке
Сеткилдин бичези херек
Эртемнин улуу херек
Чалгаадан сос унер
Чазыйдан оор унер
Демниг сааскан теве тудуп чиир

Приложенные файлы

Добавить комментарий