Открытый урок по тувинскому языку на тему: Чуве ады


Тема:Чуве адынын утказы болгаш грамматиктиг демдектери.
(Дустуг-Хем аржаанынче аян-чорук).
Сорулгазы:1.Чуве адынын утказы болгаш грамматиктиг демдектери-биле оореникчилерни таныштырар; чуве аттарын чугаага шын ажыглаарын ооредир.
2.Оореникчилерни мозу-шынарга, куш-ажылга кижизидер.
3.Аас, бижимел чугаага сайзырадыр.
Дерилгези: проектор, карточкалар, сюжеттиг чуруктар, таблица.
Арга-методтары:беседа, хайгаарал, айтырыг-харыы.
Кичээлдин хевири: чаа материал тайылбырлаары.
Кичээлдин планы:
1.Организастыг кезээ.
А)Мендилежиишкин.
Б)Кичээлдин сорулгалары-биле таныштырары.
2.Катаптаашкын.
3.Чаа тема.
а)Самбыра-биле ажыл.(аржаан деп состун тывылганы, айтырыглар салыр)
А)Ном-биле ажыл.(Дурум)
Б)Кыдыраашка ажыл.
4.Быжыглаашкын.
А)Дустуг-Хем аржаанынче аян-чорук.
Б)Карточкалар-биле ажыл.
В)Чурук-биле ажыл.
5.Туннел.
Кичээлдин чорудуу.
1.Организастыг кезээ.
а) ---Экии, уруглар.Таныжып алыылынар.Мени………дээр.Шуй ортумак школазынын тыва дыл, чогаал башкызы мен.
Кичээливисти эгелээлинер, уруглар.
б)Кичээлдин сорулгазын таныштырары.
---Бо кичээлге Тыванын аржаан сугларын таварыштыр чуве ады деп чаа теманы шингээдип алыр сорулгалыг бис. Талисманнар
---Делегей чергелиг кышкы олимпийжи оюннар кайы хоорайга болуп турган?
---Сочи 2014 чылдын эмблема, талисманы чуу деп дириг амытаннар ийик, уруглар, кым билир?(ак адыг,койгун, леопард, харжыгаш, лучик.)
--Кичээлге эки харыылаан уругларга ол эмблема талисманнарны бээр мен.Кичээл соонда туннеп коор бис.
2.Катаптаашкын. (слайд №2.таблица)
---Эрткен кичээлде чуну ооренгенинер катаптаптаалынар.
---Грамматиканын чугаа кезектерин ооренир кезээн чуу дээрил?(морфология).
---Тыва дылда каш чугаа кезээ барыл?(10).
---Оларны кандыг ийи болукке чарып турарыл?(тускай, дузалал)
---тускай чугаа кезектерин аданар.(ч.а., д.а.,с.а.,а.о.,к.с.,нареч.)
---Дузалал чугаа кезектерин аданар.(эвилел,эдеринчи, артынчы, аян созу.) (таблица).арын 109.
3.Чаа теманын тайылбыры.
Богун кичээливистин темазы.Чуве ады.Чуве адынын утказы болгаш грамматиктиг демдектери.
-----Кыдырааштарын ажыткаш, ай-хунун бижиир.
(слайд№3 ай-хунун бижидер)
Февральдын чээрби алдызы.
Тема:Чуве ады.
-Демир ужуктерин салып кааш, бээр кичээнгейлиг дыннаар.
---Кым номчуптар? (слайд№4 аршан, арашан)
Аржаан деп сос ыдык азы эм суг дээн уткалыг.Моолдар биле буряттар аршан, а кыргыстар арашан дээр.Тыва улустун ужурунда кижи аржаанга чугле кадыкшылын быжыктырар эвес, а сагыш-сеткилин арыглаар.
Ог-буле чыл санында аржааннаар чораан.Аржаан быжа бээрге, тыва кижи белеткенип,аъттангаш чоруптар.
(Номчаан чуулунун утказын оореникичлерге айтырыглар дузазы-биле харыыладыр).
(слайд5)башкы айтырыгларны тодаргайы-биле номчуур.
---Аржаан деп сос чуу дээн уткалыг-дыр?
----Кымнар ону аршан,база арашан дээрил?.
--Анаа чулерни арыглаарыл?
---Аржаан быжа бээрге кым аъттангаш чоруптарыл?
---Мен бо айтырыгларны салып тургаш чуу деп айтырыгларны тодаргайы-биле адап тур мен, уруглар?
2.Созуглелден чуве аттарын ушта бижээш, айтырыглар салыр.(слайд4)
а )Кыдырааштарга ажыл.Самбырага ийи оореникчи.
(кым?кымнар?(моолдар, буряттар, кыргыстар кижи, ог-буле…)
(чуу?чулер?(аржаан,сос, суг, арашан, кадыкшыл, сагыш-сеткил..)
---чуве аттары кандыг айтырыгларга харыылаттынып чоруурул?
-Дурум.(башкы слайдыдан номчуур №6)
---Чувенин адын илередир болгаш кым? азы чуу? деп айтырыгга харыылаттынар чугаа кезээн чуве ады дээр?
Чуве ады домакка колдуунда кол сос, немелде, байдал болур.
Чижээ:кым? Дыштаныкчы, аржаанчы, анчы. Чуу? Аржаан, шорга, чалама.
а ) ном-биле ажыл.арын 111.
----Ам биртээ аржаан дугайын чугаалашкан болганывыста,
Тывада эн хой аржаан сугларлыг чер бистин –кожуунувус дээрзинге чопшээрежир силер бе, уруглар?
---Кандыг-кандыг аржааннар билир силер?(Слайд №7)
Шупту 14 аржаан суглар бар. (Бел, Шарлан, Дыттыг-Дөргүн, Даг-Дѳрү, Ажыг Кара-Суг, Чиӊге-Каът, Ак-Хем, Шивилиг, Дустуг-Хем, Шындазын, Туралыг, Дүктүг Кара-Чода, Кара-Суглуг, Чангыс-Терек. )
----Оларнын бирээзи Дустуг-Хем аржаанынче аян-чорук кылып агаарлаар бис.
---Ол аржаанче кым барган?
---Кымнарнын-биле чораан сен?
---Чуу-биле чораан силер?
--- Аржаан дугайында кыска дынадыгдан чугаалап бээйн.
Дустуг-Хем аржааны.Слайд8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
Дустуг-Хем аржааны Шуй суурнун девискээринде, суурдан 28 км черде чыдар.Машина оруу аржааннын 3 км бетинге чедер,(9) оон ынай чадаг чоруур.
(10)Аржаан Чонза болгаш Кара-Адыр деп ийи дагнын аразында кашпал иштинден унген.Ийи бедик даг аразында болгаш хун херели эртен орай дээр, кежээ эрте холегелени бээр, (11)ынчалза-даа ында унуп чыдар кол аржааннын амданы дустуг болгаш чылыы аажок.Эртен эрте даштар кырын базарга соогу аттыг.
(12)Шорга адаанга аржаанга олуруптарга чылыш дээр.Ол аржаанны долгандыр холчок улуг инек даштар, хараганнар унген.(13)Устунде узун сырый шивиде янзы-буру оннерлиг чаламалар баглаан, каас-чараш апарган турар.(14)Оон чанында элик дурзулуг ыяш-биле шевергин чазап, хулбус дурзузун бетон-биле тудуп каан.(15)Кол аржааннарнын адаа талазында хая тиинде сыстып унуп чыдар аржаан бар, ону ижер.(Чанында аяк салып каан).Оон амданы дустуг эвес, бир-ле тускай,хая чуксуг.(16)А кол аржааннын устунде чурек, карак, баш аарыгларынын аржааннары бар.Оларнын унуп чыдар достери хем эриинде хаялар аразында шупту ангы-ангы.
(17)Ында бир онзагай чуул-аржааннын турар черинин чаражы.Дустуг-Хем бодунун унун дургаар улуг-улуг инек даштар аразы-биле саарыгланып баткан.Ол хемнин суун ижерге дустуг апаар.
(18)Аржаан чанында Чонза даанын бажынче уне бээрге, Цагал-Шибээн сыннарынын харлыг баштары чайын-даа эривээн , коступ чыдар.Дустуг-Хем эге бажы оон агып бадып чыдар.(19)Ан-меннин аржаан чоогунда сыннарда хойу кайгамчык.Черлик хаваннарнын андарып каан черлерин,сыын-мыйгактарнын чап-чаа чыткан чыдыштарын, дииннерни кижи бо-ла коор.Одаг чанындан киш-даа шывыраш дээр-ле.Кушкаштарны чугаалааш-даа канчаар.Уларларнын киштешкени дан бажында аржаанга хостуг дынналып кээр.Ан-мен хой болганындан аржаан кат-тоорук-биле элбек.
Аржааннын чоогунга машина-балгат чеде албас болгаш бензин чыды чытталбас, Дустуг-Хемни бустунмаан ууже деп болур.
Тывада чараш чер-ле хой.Ындыг булуннарнын бирээзи, Шуй суурнун девискээринде Дустуг-Хем аржааны.
Тоогу чугаа, болган таварылга. (Слайд №20)
Бир-ле катап Шуй девискээринге аңчы кижи боо-биле сыын бакка адыпкан. Балыгланган аңны ашак каш хонук истеп келген. Канчангаш-ла көөрге, сыын дуу-ла бар чораан, балыгланган аң чүү боор, харык-шинээ төнгеш, бир-ле сугга барып кирип турар болган. Ол сугдан үнүп келген соонда сыын каң кадык болуп, чүү-даа болбаан дег кылаштап чоруй барган. Ашак база хуулгаазын сугну сонуургап, каш хонук аңны истээр дээш могап-турупканын чаа миннип, сугже киргеш, үнүп келирге, демги шылааны-даа чок, аажок чиик-сергек апарган болган. Оон бээр-ле чон ол аржаанга эмненип эгелээн.
Сула шимчээшкин.
---Шупту туруп кээр.Аарыг-ажыывысты эмнеп турар аржаанывыска кирип, тейлеп аржаан ээзинге чалбарып йорээп каалынар.(Оршээ хайыракан, ачылыг аржааным, адап сурап чедип келдим)
--Ак-когувус чаламавыс баглаалынар.
---аъжын-чемивис делгеп, чажыывыс чажаалынар.(Эки чуве бээр-ле турзун, кан-кадык озээлинер)
---чуннур.
(карточка-биле ажыл. болук-болук ажылдаар)
Чувелер аттарынга янзы-буру уткалыг состер кирер:
1.Кижилернин ниити болгаш хуу аттары;анчы, чон, ашак,
2.Эдилелдер аттары;
3.дириг амытаннар аттары;ан , сыын
4.болуушкуннар аттары.;
Аржаан чоогунга сагыыр, хоруглуг чуулдерни чул?.Слайд №22
----Аржааннын девискээринге унушту чулбас,бокталдырбас.
--Аржаанга хеп чугбас.(каяа?)
--Оон чоогунга улуг шимээнни ундурбес, аржаан ээзи киленней бээр.(Созуглелде чуве аттары домакка кандыг кежигун болур-дур?).
Аржаандан чоруп тура, девискээрни аштап-арыглап, ээзинге четтиргенин илередир.(Слайд№23-йорээл.)аянныг номчулга.
Ѳршээ, хайыракан!
Ѳзум болган, баарым болган
Ѳртемчейим
Аржаан суу!
Адап-сурап чедип келдим,
Човулаңым чодуп көр,
Акша-көпеем салдым.
Аъжым-чемим делгедим,
Байырлыг, менди чаагай,
Ачылыг аржааным.
Быжыглаашкын.
---Шивилиг, Бел аржаанынын чуруктарын тайылбырлааш, оон кым?чуу? деп айтырыгларга харыылаттынар состер тыптырар.
Туннел
---Бо кичээлде чуну оорендивис, уруглар?(ч.а,айтырыглары, домакка ролю).
---оон ынай кандыг езу-чанчылдар ооренип алдывыс.
---Чуу деп аржаанга четкеш келдивис.
1.МОНГУН-ТАЙГИНСКИЙ РАЙОН (8)
1 - Ала-Тайга. (Ala-Tayga)
2 - Аспаты. (Aspaty)
3 - Куш-Уялыг Шын. (Kuh-Uaylyl Hyn)
4 - Мозуту-Бажы. (Mozut-Bajy)
5 - Кара-Суур. (Kara-Suur)
6 - Шоргуи. (Horgui)
7 - Торгун. (Torgun)
8 - Кызыл-Хая. (Kyzyl-Hay)
2.ОВЮРСКИЙ РАЙОН (7)
9 - Ангырактыг. (Angyraktyg)
10 - Талыг-Чарык. (Talyg-Charyk)
11 - Аксы-Туруг. (Aksy-Turug)
12 - Улаатай (мин.). (Ulaatai)
13 - Торгалыг (Дус-Даг, мин.). (Torgalyg)
14 - Айлыгбайнын торгунек. (Ailygbaihyn)
15 - Чинге-Доргун.(Chinge-Dorgun)
3.БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ РАЙОН (13)
16 - Бел. (Bel)
17 - Шарлан. (Harlan)
18 - Дыттыг-Доргун. (Dahtyg-Dorgun)
19 - Даг-Дору. (Dag-Doru)
20 -Ажыг Кара-Cyr (мин.?). (Agyg Kara-Sug)
21 - Чинге-Каът. (Chinge-Kaat)
22 - Ак-Хем. (Ak-Hem)
23 - Шивилиг (мин.). (Hivilig)
24 - Дустуг-Хем (Шуи) (мии). (Dustug-Hem)
25 - Шиндазын. (Hindazyn)
26 - Туралыг. (Turalyg)
27 - Дуктуг Кара-Чода. (Duktug Kara-Choda)
28 - Кара-Суглуг.(Kara-Suglug)
4.БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ РАЙОН
29 - Алаш.(Alah)
5.ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ РАЙОН (3)
30 - Кегээн-Булак. (Kegen-Bulak)
31 - Кара-Адыр.(Kara-Adyr)
32 - Чыдыг.(Chydyg)
6.СУТ-ХОЛЬСКИЙ РАЙОН (8)
33 - Доргун (мин.). (Dorgun)
34 - Устуу-Доргун. (Ustuu-Dorgun)
35 - Алдыы-Доргун. (Aldyy-Dorgun)
36 - Суг-луг-Ой. (Sug-lug-Oi)
37 - Кужурлуг (мин.?). (Kugurlug)
38 - Ижтии-Кужур (мин.?). (Uhtee Kugur)
39 - Тос-Баштыг. (Tos-Bahtyg)
40 - Суглуг-Чарык. (Suglug-Chyryk)
7.ЧАА-ХОЛЬСКИЙ РАЙОН (3)
41 - Кара-Суг. (Kara-Sug)
42 - Ажыг-Суг (мин.). (Ajyg-Sug)
43 - Талдыг-Чул (мин.).(Taldyg-Chul)
8.УЛУГ-ХЕМСКИЙ РАЙОН (3)
44 - Торгалыг (Кызыл-Дуруг). (Torgalyg)
45 - Сенек (мин.). (Senek)
46 - Арыг-Узуу (Маннай-оол). (Aryg-Uzuu)
9.КЫЗЫЛСКИЙ РАЙОН (3)
47 - Правый берег (нов.мост, г.Кызыл) Кундустуг. (Kundustug)
48 - Ист.оз.Дус-Холь (Сва-тиково). (Dus-Hol)
49 - "9 км." (мин.). (9 km)
10.КЫЗЫЛСКИЙ РАЙОН, КУНГУРТУГ (3)
50 - Бош-Тей. (Boh-Tei)
51 - Бойяй. (Boiiy)
52 - Тарыс (мин.). (Tarys)
11.КАА-ХЕМСКИЙ РАЙОН (3)
53 - Ак-Хая. (Ak-Haia)
54 - Чурек-Доргуи. (Churek-Dorgun)
55 - Святой ключ.()
12.-ХЕМСКИЙ РАЙОН (1)
56 - Чангыс-ааш. (Changys-aah)
13.ТОДЖИНСКИЙ РАЙОН (3)
57 - Ист.оз.Ногаан-Холь. (Nogaan-Hol)
58 - Чойган (мин.). (Choigan)
59 - Скв. на турбазе "Азас".(Azas)
14.ТАНДИНСКИЙ РАЙОН (2)
60 - Уургайлыг (Арголик). (Uurgailyg)
61 - Маинайлыг. (Mainailyg)
15.ТЕСХЕМСКИЙ РАЙОН (1)
62 - Суг-Бажы. (Sug-Bagy)
16.ЭРЗИНСКИЙ РАЙОН (4)
63 - Ак-Хайыракан (Морен). (Ak-Haiyrakan)
64 - Нарын (Кок-Инек). (Naryn)
65 - Дарги (Качык). (Dargi)
66 - Уургай (Золотой прииск). (Uurgai)За полярным кругом в ледяном иглу живет белый мишка. В его доме все сделано изо льда и снега: снежный душ, кровать, компьютер и даже спортивные тренажеры.
Белый мишка с раннего детства воспитывался полярниками. Именно они научили его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в керлинг. Но больше всего белому мишке понравилось кататься на спортивных санках. Он стал настоящим саночником и бобслеистом, а его друзья – тюлени и морские котики - с удовольствием наблюдают за его победами. Теперь они вместе устраивают соревнования по этим видам спорта, и долгой полярной ночью им некогда скучать!
Предыдущая
Следующая
Зайка – самая активная жительница зимнего леса. Ее друзья всегда удивляются – и как она все успевает!? Ведь Зайка не только успевает учиться в Лесной Академии на «отлично», помогать маме в семейном ресторанчике «Лесная запруда», но и участвовать в различных спортивных соревнованиях. Зайка уверяет своих друзей, что у нее нет никакого секрета: просто она очень любит спорт. А еще она любит петь и танцевать. lefttop

Лучик прилетел на Землю с планеты, где всегда жарко. Его путешествие было полно приключений. Когда он приземлился, то увидел, что на Земле все по-другому, не так, как на его родной планете. Все было для него новым: холодные зимы, снег, ветер, и, конечно же, незнакомые люди вокруг него. Своей янтарной кожей, искорками в огромных глазах и волосами как языки пламени Лучик очень сильно отличался от землян.
Но эти различия были только внешними. Чем больше жители Земли и Лучик узнавали друг друга, тем больше понимали - они одинаковые. Лучик всегда был со всеми мил и приветлив, всегда был готов помочь и поддержать окружающих. В свою очередь, люди научили Лучика кататься с гор на лыжах, лыжным гонкам и биатлону. Вот тогда-то все и поняли, что у Лучика – просто невероятные возможности. Так что совсем скоро Лучик стал настоящим любимцем всех вокруг.
Но, несмотря на то, что вокруг него было много друзей, Лучик по-прежнему чувствовал себя одиноким. Ведь среди людей не было больше никого, кто прилетел бы с далеких звезд! Поэтому он часто смотрел на небо и вздыхал…
Однажды он увидел падающую звезду, которая прочертила светящуюся линию на ночном небосклоне. Это была еще одна космическая путешественница – Снежинка. Она прилетела на Землю с ледяной планеты. Ее кожа была белой и прозрачной, как первый снег, а сама она выглядела как снежный кристаллик. И, не смотря на то, что Лучик и Снежинка были абсолютно разными, у них было много общего.
Лучик познакомил Снежинку со своими друзьями на Земле и рассказал про спорт. Снежинка тоже стала с удовольствием кататься с гор на лыжах, а вместе с Лучиком они придумали абсолютно новые для землян виды спорта - керлинг на колясках и следж-хоккей на льду. Люди с восхищением наблюдали за их невероятными спортивными достижениями. Более того, они сами полюбили эти виды спорта! Они с удовольствием копировали технику Лучика и Снежинки, и каждый хотел быть таким же, как звездная спортивная пара.
Лучик и Снежинка решили остаться на Земле и не просто использовать свои невероятные возможности в спорте, но помогать своим друзьям и другим землянам открывать фантастические возможности в самих себе!
Они пережили много трудностей на пути через космическое пространство, им было совсем непросто привыкнуть к незнакомой планете, где все вокруг отличались от них. Но благодаря спорту они поняли – они не другие, они – спортсмены с невероятными возможностями, добрые и преданные друзья.
Лучик и Снежинка стали настоящим олицетворением контраста и гармонии. Вместе они обладают той силой, которая делает все возможным, и еще раз подтверждает всем людям на Земле, что невозможного не существует!


152400-5561330
Приложенные файлы

Добавить комментарий