Презентация по алтайской литературе на тему П.В. Кучияк «Оскус — Уул»


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

П. В. КУЧИЯК«Оскус - Уул» Тема: Оскус – Уул ла Элик – Баш классовый тартыжунын jолына киргени Амаду:Классовый тартыжунын ойинде алтай албатынын шыралу jурумин бичиичи чумдемелинде коргускени теренжиде шиндеп корорине уренери.Тема аайынча билгирлерин, санаа – сагыжын jаркынду куучынла, тексттин цитаталарыла тузаланып, чыгара айдып билерин таскадарПовестьте кижинин ич – санаалары кубулталу коргузилгени. Jурумдик «jарабастарды» бойына jууктатпазын ондоорына тазыктырар. Кару уренчиктер!Мен слерге ачык – jарык санаа, jедимду иш куунзеп турум. {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} «Jука» сурактар«Калын» сурактар1.2.3. «Jука» сурактар «Калын» сурактарОскус – Уул – ол кем андый?Jымжай бай ненин учун Оскус – Уулды корбой барган?Элик – Баш не кижи болгон? Оскус – Уулдын jуруми керегинде нени билип алдыгар, куучындап береер?Jымжай бай ненин учун Оскус – Уулды олтурерге сананып алды, оны олтурзин деп, кемди айбылады?Элик – Баш ненин учун Jымжай байдын созине кирген? Таблица БББ{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Билерим Билерге турум Билип алдым1.1.1.2.2.2.3.3.3. Таблица БББ{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Билерим Билерге турум Билип алдым Урсуул суу Комсомол Алым Jалчы «КИМ» Кул Чинези чыгып Качкындар Jашоскурим Двухчастный дневник{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Сурактар Теманын тос ондомолдоры 1. 1.2.2. 3 3. Двухчастный дневник{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Сурактар Теманын тос ондомолдоры 1. Темазы? 1. Байлар ла jоктулардын тартыжузы 2. Тос шуултези? 2. Кижинин эн талдама кылык – jаны 3. Кееркедим эп – аргалар? 3. Тундештирулер, олицетворение, кеп состор Визуальный методтор{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Не корунет? Не угулат? 1. 1. 2. 2. 3. 3. Визуальный методтор{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} Не корунет? Не угулат? 1. Урсулдын суузы 1. Суу таштарга согулып акканы. Чакпыны чыдырап, турген эрмектенип турган. 2. Оскус – Уулдын шыркалатканы 2. «Бу мен канайткан учун ээн jерге келип jаткан болотом?» 3. Комсомолдордын jууны 3. Аймактан келген кижинин состори «Мен сеге jаан учурлу темдек берип турум…» Кластер - сабак Кластер – «сабак»Арапый СаняОскус - УулДоктор АлександровJымжай байЭлик - БашБокуш байНокорлорим Кольца - Венна Кольца - ВеннаОскус – Уул.Санаалу, jалтанбас, киленкей, болушчан Jокту – Элик - Баш jойу Коркынчак, jалчылар садынчак, болгоны удура сос айдып болбос. Сурак - Ромашка Сурак - ромашкаОСКУС - УУЛСенин айтканынла болзо, Оскус- Уул сагышту кижи бе?Ненин учун Jымжай бай Оскус – уулды jоголторго сананган?Jымжай байдын сананган амадузы ненин учун jаман?Слер бу чумдемелдин тос геройы болгон болзоор, канайдар эдеер?«Оскус - Уул» деп чумдемелде не керегинде айдылат?Оскус – Уул уредуге барбаган болзо, не солунар эди? СИНКВЕЙН1. Бир сос – ондомол (Адалгыш)2. Эки сос – jатраачы (jарталгыш эмезе эренис)3. Уч сос – эдилге (глаголдор)4. Ондомол керегинде айткан санаа – шуулте5. Бир сос – ондомол (баштапкы соско синоним) Синквейн. Оскус – Уулсагышту, jалтанбас иштейт, албаданат, айдатнеден де туура калбасjиит уулЭлик – Баш коркынчак, садынчак адат, шыркалайт, коркыйтбайдан тын jалтанганкижи П. В. Кучияк П. В. Кучияктын бичиген чорчоктори П. В. Кучияктын адылаадалган ором (1957 jылдар) П.В. Кучияктын адылаадалган ором П. В. Кучияктын адылаадалган национальный драмтеатр БЫЙАН БОЛЗЫН!

Приложенные файлы

Добавить комментарий