Моорей Бичии Тажы 2016


Чарлал!
Хундулуг, ада- иелер!
Ада-чурттун камгалакчыларынын хунунге тураскааткан садик иштинге оолдарнын аразынга «Тажы -2016» деп моорей февраль 25-те ийиги бичии болуктер аразынга болуп эртер.
Эр кижинин кузел чедип, Торээн чуртун камгалажыр
Эртер оруу ажык эвес – Тоогу салган хулээлгени
Чангыс эвес моорейлежип Эр кижинин экти чуктээр Чаржып тургаш чедип алыр Эн-не бедик салымы-дыр!
Киржикчилер дараазында моорейлерге белеткенип алыр:
ТаныштырылгаУран талант
Угаангыр сагынгырыХол басчырыХурешТыва хеп корулдезиШииткекчилер кежигуннери:
Кужугет Н.М- садиктин эргелекчизиМонгуш С.Т-бирги болук башкызыОоржак С.Д- ава ийиги болуктун Моорейни этирер башкылар: Сарыглар Ч.М
Иргит А.В
Соян Е.М
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Дюймовочка» г.Ак-ДовуракаУтверждаю:
Ст.вос-ль__________Хомушку А.В
МООРЕЙ
«БИЧИИ ТАЖЫ- 2016»
(ийиги бичии болуктун оолдарынын аразынга моорей)

Тургузукчу башкы: Сарыглар Ч.М
Ак-Довурак 2016
Сорулгазы: эр мозу шынарлыг кижи кылдыр кижизидери; эрес кежээ шалыпкын чорукка ооредири. Оолдарнын бодун чараштыр алдынып билиринге, сцена культуразынга ооредир, оолдарнын чогаадыкчы чоруун сайзырадыр. Идик-хевинге, эт херекселинге камныг, эш-оорзурек болурунга кижизидер.
Дерилгези: музыка, залды каастаар, киржикчи бурузунге номерлер.
Моорейнин чорудуу:
Дюймовочка уруглар садынынЧараш оглун шилип аар дээшЧастып унген анай-хаак дегЧалыы чараш оолдарывыскаБашкылары бистер манааМоорейни чарладывыс.
Башкарыкчы:
Эгиир шагдан уннелигЭр хиндиктиг кижи,
Эрес, моге шыырак сен,
Энерелдиг эр кижи.
Отка-коске душпес болза,
Оолдун омаа орланында,
Оор-суук кылбас оожум болза,
Окпан чикпен кайгалында,
Дериг аътты сыындыр четкешДонмек эъди узулгужеТорепчилээр эрезинде.
Турза узун тутса моге,
Тулган эрес оолдар боорКужун шенээр оюнаржеОолдарны чалап туру.
-Экии, эргим хундулуг ада-иелер база аалчылар, башкылар! Бо хун бистин садигивисте Февраль 23 Чурт камгалакчыларынын хунунге тураскааткан «Бичии Тажы-2016» деп моорейни эртирип турар бис. Адыштан часкап киржикчилеривисти чалап алыылынар (киржир оолдар хоглуг тыва музыка адаа-биле залче кирип келгеш туруп алырлар).
1.Сарыглар Алдар
2.Соян Айдар
3.Хомушку Артемий
4.Адамаа Делгер5.Седен-оол Норбу6.Донгак Дамир
7.Суге- Маадыр Сайын8.Саая Найыр9.Иргит Айслан- Ам кандыг-даа моорей шииткекчилиг боор, ынчангаш бо хуннун шииткекчилерни силерге танныштырайн.
1.Кужугет Н.М- садиктин эргелекчизи2.Монгуш С.Т-бирги болук башкызы3.Ооржак С.Д- ава ийиги болуктун4.Сарыглар А.Т- ава ийиги болуктунТанды сын-даа ажар артыг,
Дамырак-даа унген достуг,
Чаштарывыс ады-сывын,
Танныштырып уннуп келди-Ынчангаш баштайгы моорейни ажыттынган деп чарладым1-ги моорей «Таныштырылга»
-Эр хейлер! 2-ги моорейивиске оолдар белеткеннип турар аразында уругларны эштеринге байыр чедирери биле танцы-сам «Аяк шайым» чалап аалыылынар.
2-ги моорей «Уран талант»
Тааланчыг хоюг уннуг ыраажы дегХоглуг ырны кынгырадыр ырлажыылыТанды самны анай-хаак дег ээлгир теп
Хоомей сыгыт каргырааны бадыраалы(шулук, ыры, танцы)
Киржикчилеривисти ол-ла хевээр артырып алгаш ушку моорейивисти уламчылаалынар.
3-ку моорей «Угаангыр сагынгыры»
Карак чивеш аразындаКаптагайны эргип кааптарДээрнин хиндиин дешкеш келирУгаан чырык кижилернинУштап баштаар айтыкчызы (оолдарга 1-1 айтырыглар салыр)
1. Озуп келгеш кым болур сен?
2. Бистин хоорайывыс ады?
3. Аван, ачан ат сывы?
4. Садигивистин ады?
5. Инек оглун чуу деп адаар бис?
6. Сен кайы кудумчуда чурттап турар сен?
7. Чурукта чуну чурупкаан-дыр?
8.Кандыг чемге ынак сен?
9.Аван, ачан кайда ажылдап турар?
Дараазында моорейге солуй кеттинип турар аразында уругларнын ырызы «Бистин Тыва» ийиги болуктун уруглары4-ку моорей «Хол басчыры»
Уруглар маргылдаалап турда аянныг музыка ырлап турар.
5-ки моорей «Хуреш»
-Эр-хейлер! Кашпагайы кайгамчык-дыр. Киржикчилеривис солуй кеттинип турар аразында танцы- сам «Буги-буги»
6-гы моорей «Тыва хеп корулдези»
Моорейивис адакталып тыва хеп корулдези келди. Адыштан часкап уткуп аалынар.
Шагнын шаандан тыва чоннумСалгалдары кедип келгенАда-ием бурун хевиАажок чараш Тыва хевим(оожум тыва аялга адаа-биле оолдар кылаштажыр)
-Бистин моорейивис моон-биле адакталып тонду, белен эвес ажыл хулээнген жюрилеривис теннелин ундуруп турар аразында корукчулер- биле тывызыктан удур-дедир ытчыптаалынарам.
Дорулбелчин боттуг, 4 чузун малдыг (кажык)
Дошта булан чаагы чыдыр (чартык ай)
Менден биче мени мегеледи,
Сенден биче сени мегеледи (душ)
Чугаазы чажыт чурумалы чараш (тывызык)
Он киирер онгур аржаан (сут)
Ошку-биле чучууладыХой биле тоотпалады (ширтек)

Приложенные файлы

Добавить комментарий